17 | 08 | 2019

Αθήνα 29/01/2019
Αρ. πρωτ.: 1009215


ΘΕΜΑ: Καθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας του Γραφείου Εξόδων του Τμήματος Δ΄ - Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Α΄ τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

 

Α. Ορίζουμε, την 01/02/2019, ως χρόνο παύσης λειτουργίας του Γραφείου Εξόδων του Τμήματος Δ΄-Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Β. Από την ίδια ημερομηνία, τροποποιούμε το άρθρο 38 της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄968 και 1238) απόφασης, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) Διαμορφώνουμε:

α) το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου 6, ως εξής: «6.-1. Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σε μία (1) έως δύο (2) Υποδιευθύνσεις, πέντε (5) έως δώδεκα (12) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία, από τα οποία το ένα υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:»
β) το στοιχείο ii. της υποπερίπτωσης IV της περίπτωσης i. «Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως» της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 7, ως εξής: «7.-A.i.-IV.ii. Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας των Γραφείων Εξόδων, τα Τμήματα Εσόδων των Δ.Ο.Υ., στις οποίες λειτουργούσε Γραφείο Εξόδων, ασκούν και την αρμοδιότητα για την τήρηση και την κατάρτιση των βιβλίων αντιτίμων, κατασχέσεων ή εκχωρήσεων ή επισχέσεων.»

2) Διαγράφουμε:

α) το δεύτερο εδάφιο «- Στο Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών λειτουργεί και Γραφείο Εξόδων, μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πληρωμών από τις Δ.Ο.Υ..» της υποπερίπτωσης β) «Τμήμα Δ΄ - Εσόδων,» της περίπτωσης Β΄ της υποπαραγράφου Γ της παραγράφου 6,
β) όλο το στοιχείο iii. «Γραφείο Εξόδων της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών» της υποπερίπτωσης IV «Τμήμα Δ΄ - Εσόδων» της περίπτωσης i. «Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως» της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 7,
γ) από τη στήλη «ΓΡΑΦΕΙΑ» του Πίνακα της παραγράφου 8, τη φράση «Γραφείο Εξόδων» της περίπτωσης, με α/α 61, που αφορά στη Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16