17 | 10 | 2018

Αθήνα 21/03/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1043
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει.

 

Άρθρο 1


Το άρθρο 1 της αριθ. ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (Β΄1993) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών τροποποιείται, ως κατωτέρω:

α) Η παράγραφος 1 αυτού αντικαθίσταται, ως εξής:

«1) Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσόν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές».

β) Στην παράγραφο 2 αυτού προστίθενται μετά από τη λέξη «εισφοράς», οι λέξεις «ή προστίμου, καθώς και εν γένει κάθε πράξης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)».

 

 

Άρθρο 2


1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η αριθ. ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (Β΄1993) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για πράξεις που εκδίδονται από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16