17 | 10 | 2018

Αθήνα 19/03/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1053
 

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

 

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4519/2018 (Α΄25) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.» ορίζεται ότι οι άδειες διαμονής που έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 17 Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4251/2014 (Α΄80), καθώς και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018, μπορούν να ανανεωθούν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018.

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των ως άνω αδειών διαμονής μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθείσες. Η ισχύς των αδειών διαμονής που θα εκδοθούν αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16