Open menu
24 | 10 | 2021

Αθήνα 16/02/2018
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1028


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ΄ αριθ. 277/2017 της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή και ισχύ μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε περίπτωση θέσης σε εκκαθάριση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4384/2016.

 

Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθ. 277/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τακτική Ολομέλεια), η οποία έγινε δεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις 12-02-2018, όπως προκύπτει από την επισημειωματική πράξη αυτού επί του σώματος της γνωμοδότησης.
Με την ανωτέρω γνωμοδότηση, η οποία εκδόθηκε σε απάντηση ερωτήματος που διατύπωσε η Υπηρεσία μας με το Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1083411 ΕΞ 2017/26-5-2017 έγγραφό της σε συνέχεια του υπ΄ αριθ. 1978/18-01-2017 σχετικού ερωτήματος της Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, και αφορούσε το επιτρεπτό της λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά αγροτικού συνεταιρισμού ή και άλλης μορφής συνεταιριστικής οργάνωσης, που τέθηκε σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4384/2016 και των εξ αυτής τυχόν ανακυπτόντων θεμάτων επιστροφής / συμψηφισμού εισπραχθέντων ποσών, κρίθηκαν τα ακόλουθα:

1.

α) ότι κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης αγροτικού συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4384/2016 , δεν είναι επιτρεπτή η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους του Δημοσίου κατ΄ αυτού ή και άλλης μορφής συνεταιριστικής οργάνωσης που τέθηκε σε εκκαθάριση και
β) ότι η απαγόρευση λήψης αναγκαστικών μέτρων εκ μέρους του Δημοσίου αρχίζει από την ημέρα που ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της θέσης του αγροτικού συνεταιρισμού σε λύση και εκκαθάριση, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 4 και 27 παρ. 5 του Ν.4384/2016.

2. Ότι τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που τέθηκαν σε εκκαθάριση με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τη ρητή περί τούτου πρόβλεψη του άρθρου 27 παρ. 18 του Ν.4384/2016.
3.

α) Ότι συντρέχει περίπτωση άρσης εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης των αναγκαστικών κατασχέσεων που επιβλήθηκαν μετά την περιέλευση του αγροτικού συνεταιρισμού σε καθεστώς εκκαθάρισης,
β) ότι η φορολογική διοίκηση δεν υποχρεούται να άρει κατασχέσεις εις χείρας τρίτου που επιβλήθηκαν πριν την περιέλευση του ΑΣ σε εκκαθάριση, καθόσον αυτές είναι νόμιμες και είχε ήδη επέλθει εξ αυτών ex lege αναγκαστική εκχώρηση προς το Δημόσιο της κατασχεμένης απαίτησης, και
γ) ότι σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ακίνητο του Αγροτικού Συνεταιρισμού πριν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη λύση και εκκαθάριση τούτου, αυτή είναι νόμιμη και δεν συντρέχει περίπτωση άρσης αυτής, πλην όμως, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, η κατάσχεση ηρεμεί και δεν δύναται να συνεχιστεί η διοικητική εκτέλεση με βάση αυτήν.

4.

α) Ότι αν η κατάσχεση εις χείρας τρίτου επιβλήθηκε μετά την περιέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού σε εκκαθάριση, συντρέχει περίπτωση άρσης αυτής από τη φορολογική διοίκηση και τα τυχόν αποδοθέντα από τον τρίτο ποσά αποδίδονται στο δικαιούχο Αγροτικό Συνεταιρισμό για να συμπεριληφθούν στο προϊόν εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής και
β) ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν τίθεται θέμα συμψηφισμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm