Open menu
27 | 01 | 2021

Αθήνα 01/02/2018
Αρ. πρωτ.: 1017482


ΘΕΜΑ: Οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν.3852/2010 δεν υποχρεούνται, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013, σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ως «νομική οντότητα» νοείται κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κ.λπ.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, ενώ με τις διατάξεις της περ. ζ΄ του ίδιου άρθρου και νόμου, σε φόρο εισοδήματος υπόκεινται και οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην ευρύτερη έννοια των νομικών οντοτήτων του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 του ίδιου νόμου.
4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση, ενώ με την ΠΟΛ. 1060/2015 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι σε υποβολή δήλωσης υποχρεούνται τα πιο πάνω πρόσωπα που είναι υποκείμενα φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45.
5. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζεται ότι η εκλογή του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών περιφερειακών ενοτήτων και των μελών του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
6. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν (παρ. 1). Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο περιφερειάρχη ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου περιφερειάρχη είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, στον πρόεδρο του αρμόδιου πολυμελούς πρωτοδικείου (παρ. 7).
7. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 122 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από την ψηφοφορία το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.
8. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι οι δημοτικοί συνδυασμοί δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 , καθώς αν και περιλαμβάνονται κατ΄ αρχήν στην έννοια των νομικών οντοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 και ειδικότερα, στα πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, πλην όμως συγκροτούνται αποκλειστικά για συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες και δεν αναγνωρίζονται από τον νόμο ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων άλλων, πλην των προβλεπομένων στην εκλογική νομοθεσία (σχετ. το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1081630 ΕΞ 2016/26.5.2016 έγγραφό μας).
9. Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι οι περιφερειακοί συνδυασμοί που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν.3852/2010 , οι οποίες είναι παρόμοιου περιεχομένου με τις διατάξεις που αφορούν τους δημοτικούς συνδυασμούς, περιλαμβάνονται κατ΄ αρχήν στην έννοια των νομικών οντοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), πλην όμως δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. , καθόσον συγκροτούνται αποκλειστικά για συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες και δεν αναγνωρίζονται από το νόμο ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων άλλων, πλην των προβλεπομένων στην εκλογική νομοθεσία και για τους σκοπούς αυτής.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm