22 | 08 | 2019

Αθήνα 17/07/2017
Αρ. πρωτ.: 1103631


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της Δ.567/21/18-4-96 ΑΥΟ «περί καθορισμού Ελληνικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας προσωρινού τύπου» (ΦΕΚ 524/ Β/3-7-1996).

 

Η παράγραφος 2, του άρθρου 7, της αριθμ. Δ. 567/21/18-4-96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524/Β΄/3-7-1996) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό film PVC ή POLYESTER πάχους 0,1 mm. Τα σήματα που θα κατασκευαστούν θα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν. Στη μία όψη θα φέρουν ειδική κόλλα η οποία 20΄ μετά την επικόλληση δεν είναι δυνατόν να αποκολληθεί ούτε με τη χρησιμοποίηση θερμότητας. Η αντοχή τους σε θερμοκρασία πρέπει να είναι μέχρι 80 °C για μέχρι 24 συνεχείς ώρες ή και 125 °C για μέχρι μία ώρα. Επίσης, πρέπει να αντέχουν σε ψύχος τουλάχιστον μέχρι -30 °C και να μην αλλοιώνονται για τουλάχιστον 12 μήνες.
Οι διαστάσεις των αριθμών του κλάσματος επί των εκτυπωμένων σημάτων είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και εκτυπωμένα επαναλαμβάνεται η φράση «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

Το χρώμα των αριθμών είναι πράσινο ανοικτό.

Η κατασκευή των σημάτων γίνεται από την Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης και παραλαμβάνονται από ειδικό υπόλογο υπάλληλο του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά με πρωτόκολλα παραλαβής, ο οποίος φροντίζει για την διακίνηση αυτών προς τις άλλες αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16