28 | 05 | 2020

Αθήνα 21/04/2017
Αρ. πρωτ.: 1060443


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 39α στην περίπτωση παράδοσης απαξιωμένων αυτοκινήτων από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

 

Με αφορμή ερωτήματα κου έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πω πάνω θέμα και ειδικότερα στην περίπτωση παράδοσης απαξιωμένων οχημάτων σε επιχείρηση με δύο αντικείμενα δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα α) «Διαλυτήριο Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» και β) «Εμπόριο μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και παλαιών σιδήρων», από επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων IX και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών ΔΧ αυτοκινήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, όπως ισχύει), οι υποκείμενοι οι οποίοι πραγματοποιούν σε άλλους υποκείμενους παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, θεωρείται ότι διενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν.
Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου απαριθμούνται οι περιπτώσεις παραδόσεων απορριμμάτων για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων χρησιμοποιημένων υλικών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παραδόσεις αυτές να προορίζονται προς ανακύκλωση, δηλαδή να έχουν σαν σκοπό την επαναφορά των αγαθών στην αρχική φάση επεξεργασίας τους και την περαιτέρω αξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων προϊόντων. Ο λήπτης των αγαθών αυτών θα πρέπει να έχει αντίστοιχη δραστηριότητα προκειμένου οι ανωτέρω παραδόσεις να εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39α.
2. Με την Εγκύκλιο ΠΟΛ. 1049/2007 δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω άρθρου και ειδικότερα διευκρινίστηκε ότι, για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων θα πρέπει να τηρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Το αγαθό να περιλαμβάνεται στην παρ. 2 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ .
• Η παράδοση του αγαθού να γίνεται μεταξύ υποκειμένων στο φόρο προσώπων.
• Η παράδοση του αγαθού να προορίζεται για ανακύκλωση, δηλαδή για επαναφορά του αγαθού στην αρχική του μορφή και την περαιτέρω αξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων προϊόντων. Η προϋπόθεση αυτή διασφαλίζεται, κατά την παράδοση του αγαθού από τον πωλητή, από τη δραστηριότητα του λήπτη των αγαθών, η οποία πρέπει να είναι σχετική με τον κλάδο της ανακύκλωσης, δηλαδή ο λήπτης πρέπει να είναι είτε έυπορος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων είτε βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση που επεξεργάζεται το αγαθό με σκοπό την ανακύκλωση του.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί, η παράδοση των εν θέματι αγαθών υπάγεται στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι τα παραδιδόμενα αγαθά αφορούν απορρίμματα. Η έννοια του απορρίμματος στοιχειοθετείται επίσης, από την υποκείμενη αξία του αγαθού και την τιμή που συμφωνείται μεταξύ πωλητή και αγοραστή, επηρεαζόμενο άμεσα από την συγκεκριμένη «αγορά», όπως διαμορφώνεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Ως εκ τούτου είναι θέμα πραγματικό και εξετάζεται από την εκάστοτε αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Αποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι σε περίπτωση που η αξία της παράδοσης των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχη με την τιμή των απορριμμάτων σιδήρου, αυτή υπάγεται στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον υπερβαίνει την τιμή αυτή δεν υπάγεται στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου και πρέπει να επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο είναι ενιαίο αγαθό και εφόσον σε αυτό εμπεριέχονται απορρίμματα και μη (π.χ. ανταλλακτικά), η συνολική του αξία θα πρέπει να επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
4. Εφόσον ο πωλητής παραδίδει αγαθά για τα οποία δεν του είχε παρασχεθεί δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ , η εν λόγω παράδοση απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 περ. κθ΄ του Κώδικα ΦΠΑ .
5. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.1 περ. β΄ του Κώδικα ΦΠΑ , στις εν λόγω πράξεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39α δεν επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου, καθώς σε κάθε περίπτωση υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm