10 | 12 | 2019

Αθήνα 13/03/2017
Εγκύκλιος: 1039533


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων Ν.4380/2016 ΦΕΚ 66Α΄.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του Ν.4380/2016. Με την παράγραφο (1) του άρθρου πέμπτου του ως άνω νόμου ορίζονται τα εξής:

«Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4182/2013 (Α 185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται. Γα την είσπραξη των επιχορηγήσεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.».

Για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας από τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα για είσπραξη των ως άνω επιχορηγήσεων (το οποίο και θα αναφέρεται ρητά στη σχετική αίτησή τους) αυτό θα χορηγείται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποδεικτικού ενημερότητας - άρθρο 12 Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013 (ΦΕΚ 3398B΄), όπως ισχύουν και περί συμψηφισμού - άρθρο 83 του Ν.Δ.356/74 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν.
Επισημαίνεται, ότι επί του αποδεικτικού ενημερότητας θα αναγράφεται η επισημείωση:

«Η παρούσα χορηγείται για την είσπραξη επιχορηγήσεων της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του Ν. 4380/2016».

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm