19 | 08 | 2019

Αθήνα 07/09/2016
Αρ. πρωτ.: 2/66656/0004


ΘΕΜΑ:
Τροποποίησητηςαριθμ.2/68151/0004/23.10.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 2310), όπως ισχύει.

 

Τροποποιούμε την αριθμ. 2/68151/0004/26.10.2015 (Β΄ 2310) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει και στην περ. Ι της παραγράφου Β. του άρθρου 4 της ανωτέρω απόφασης προσθέτουμε υποπερ. ια) ως εξής:

«ια) Εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά ποσών, ανεξαρτήτως ύψους, από το λογαριασμό No. 23/200750 «Ε.Δ. - Λογαριασμός παρακολούθησης χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» στο λογαριασμό No. 23/200554 «Ε.Δ. - Λογαριασμός χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» και αντίστροφα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16