25 | 05 | 2020

Αθήνα 21/01/2016
Αρ. πρωτ.: 1009950

ΘΕΜΑ:Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη - κερδοσκοπικό σωματείο «.......................», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση.

Σχετ.: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1009745/27.01.2015 έγγραφό σας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τις απόψεις της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με το σκοπό και το πνεύμα της ΑΥΟ Π. 6786/640/07.10.1986 και της ΕΔΥΟ 1030141/1349/393/Α0014/ ΠΟΛ. 1071/08.03.1995 , σε ότι αφορά τις εκδηλώσεις που οργανώνονται για την οικονομική ενίσχυση απαλλασσόμενων προσώπων του `Αρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.. Επίσης, μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε ποια θα ήταν η προβλεπόμενη διαδικασία στην περίπτωση που ο Σύλλογος σας δεν είχε υποβάλει, από άγνοια, τις σχετικές, με την ανωτέρω ΑΥΟ και ΕΔΥΟ, αιτήσεις απαλλαγής. Σύμφωνα, πάντα, με όσα μας γνωστοποιείτε στο έγγραφό σας, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. .......... καταλόγισε στο σύλλογό σας Φ.Π.Α. επειδή δεν είχε υποβάλει τις σχετικές, με την ανωτέρω ΑΥΟ και ΕΔΥΟ, αιτήσεις απαλλαγής.
2. Σύμφωνα με την περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του `Αρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσονται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄, και ιστ΄ της ως άνω παραγράφου, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση.
3. Σύμφωνα με την ΑΥΟ Π. 6786/640/07.10.1986 η σχετική απαλλαγή, που αναφέρεται στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του `Αρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρέχεται στα πρόσωπα που τη δικαιούνται, ύστερα από αίτησή τους, ενώ στην αντίστοιχη έγκριση του εφόρου αναγράφεται, κατά περίπτωση, το είδος των υπηρεσιών, καθώς και το είδος και η ποσότητα των αγαθών των οποίων ζητείται η απαλλαγή από το φόρο. Σύμφωνα με την Δ6Α 1036682/25.02.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. να υπογράφει τις αποφάσεις ή τις θεωρήσεις καταστάσεων ή πινάκων για χορήγηση απαλλαγών, τις άδειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κλπ.
4. Όπως μας αναφέρετε στο έγγραφό σας, έχει ήδη εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. κατόπιν ελέγχου, από τη Δ.Ο.Υ. ................., ενώ όπως ενημερωθήκαμε προφορικώς έχετε υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
5. Η Υπηρεσία μας, όπως προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄), «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», δεν είναι αρμόδια για την επανεξέταση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης. Αρμόδια Υπηρεσία προς τούτο είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm