28 | 05 | 2020

Αθήνα 12/01/2016
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1005

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 382/2014 γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του Ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.», όπως ισχύει.

Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθ. 382/2014 γνωμοδότηση του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της Υπηρεσίας μας και έγινε δεκτή στις 12/12/2015 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Με την υπ΄ αριθ. 382/2014 γνωμοδότησή του, το Α΄ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότι: α. ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 10 του Ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Ρυθμίσεις σχετικά με τις Π.Α.Ε.», όπως ισχύει, είναι εικοσαετής και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης, με την οποία έχουν αναγνωρισθεί, χωρίς πάντως, ο χρόνος παραγραφής να μπορεί να συμπληρωθεί στο πρόσωπο του Δημοσίου πριν από την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η εν στενή εννοία βεβαίωση των απαιτήσεων ως δημοσίων εσόδων (δηλαδή η καταχώρηση του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων) και β. ο παραπάνω χρόνος παραγραφής δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την αιτία της εκχωρηθείσας (ως τελεσιδίκως αναγνωρισθείσας) απαίτησης, δηλαδή την προέλευση αυτής από σύμβαση ή αδικοπραξία.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο η εκχωρηθείσα απαίτηση βεβαιώθηκε προς είσπραξη, δηλαδή είτε βεβαιώθηκε έως και την 31η/12/2014, οπότε έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Ν. 2362/1995 , είτε βεβαιώθηκε από 1 η/1/2015, οπότε έχει εφαρμογή η ταυτόσημου περιεχομένου διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 136 του Ν. 4270/2014 .
Η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Σ.Κ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ανάρτηση της ως άνω υπ΄ αριθ. 382/2014 γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm