02 | 04 | 2020

Αθήνα 03/09/2015
Αρ. πρωτ.: 1116415

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των άρθρων 42 παρ.1 N . 3220/2004 και 21 N . 3522/2006.

ΣΧΕΤ.: Το από 7.4.2015 έγγραφό σας.

Με το ως άνω σχετικό μας γνωρίζετε ότι στην εταιρεία σας, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων, διεξάγεται έλεγχος ..., βασιζόμενος σε πόρισμα του ΣΔΟΕ, ότι η εταιρεία σας είναι λήπτης εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου. Σε σχέση με τον τρόπο που η εταιρεία σας θα χειριστεί το ζήτημα, θέτετε το ερώτημα για τον αν συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 42 παρ.1 του N. 3220/2004 και 21 του N.3522/2006 , οι οποίες ρυθμίζουν το εκτενές πρόβλημα λήψης από τις αγοράστριες επιχειρήσεις ανακυκλώσιμων υλικών, εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτές, να απαλλάσσονται από φορολογικές, ποινικές και λοιπές κυρώσεις αν εντός της προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων προσδιορισμού ΦΠΑ, προστίμων ΦΠΑ και ΚΒΣ καταβάλουν με έκτακτη δήλωση, όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1022/04 , τον αναλογούντα στα τιμολόγια αυτά ΦΠΑ. Το ερώτημα τίθεται διότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και στην παρ.3 του άρθρου 19 του N. 4174/14 εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση και τροποποιητική φορολογική δήλωση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου και ζητείται να διευκρινισθεί αν οι διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων που προϋποθέτουν την υποβολή έκτακτης δήλωσης από τους λήπτες για την απόδοση του ΦΠΑ μετά την έκδοση εντολής ελέγχου μπορούν να έχουν εφαρμογή μετά την έναρξη ισχύος του N. 4174/2013.
Σε σχέση με το υπό εξέταση ζήτημα, άποψη της υπηρεσίας μας, είναι ότι οι διατάξεις των άρθρων 42 του N. 3220/2004 και 21 του N. 3522/2006 είναι ειδικότερες δεδομένου ότι απαιτούν την καταβολή των αναλογούντων ποσών ΦΠΑ στα εικονικά στοιχεία σε συγκεκριμένο χρόνο από την κοινοποίηση των πράξεων και συνεπώς εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ρητά, εξακολουθούν να ισχύουν και να έχουν εφαρμογή σύμφωνα με τα όσα διευκρινίστηκαν στις σχετικές εκδοθείσες εγκυκλίους .
Συγκεκριμένα, η υποβολή της έκτακτης δήλωσης που προβλέπεται στην ΠΟΛ. 1022/29-2-2004 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του N.3220/2004, εξυπηρετεί αποκλειστικά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του N.3220/2004 , η οποία προβλέπει την υποχρέωση ο λήπτης εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολόγια, να καταβάλει τον αναλογούντα σε αυτά ΦΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ προκειμένου να απαλλαγεί από λοιπές φορολογικές και ποινικές κυρώσεις γι΄ αυτή την πράξη. Δεδομένου ότι η υποβολή αυτής της έκτακτης δήλωσης προϋποθέτει την πραγματοποίηση ελέγχου - άρα την έκδοση εντολής ελέγχου-, τον χαρακτηρισμό ενός τιμολογίου ως εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, τον προσδιορισμό του αναλογούντος ΦΠΑ καθώς και την κοινοποίηση αυτής της πράξης, η προθεσμία της έκδοσης εντολής ελέγχου για την υποβολή της έκτακτης δήλωσης σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται. Σημειώνεται ότι με την παρ. 4 του N. 3522/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι διατάξεις του άρθρου 42 του N. 3220/2004 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις που προμηθεύτηκαν ανακυκλώσιμα απορρίμματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού (22/12/2006).
Εν κατακλείδι, από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι εφόσον είστε λήπτης εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί έως 22/12/2006, μπορείτε εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας, να καταβάλετε των αναλογούντα σε αυτά ΦΠΑ με δήλωση που θα υποβάλλετε στην Δ.Ο.Υ. και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 42 παρ.1 του N. 3220/2004 και 21 του N.3522/2006 να τύχετε της απαλλαγής από φορολογικές, ποινικές, διοικητικές και τυχόν άλλες κυρώσεις.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν θα κοινοποιήσει τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου και το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου.
Εάν η επιχείρηση υποβάλει την έκτακτη δήλωση ΦΠΑ (χειρόγραφα) και καταβάλει τον αναφερόμενο στον προσωρινό προσδιορισμό κύριο φόρο προστιθέμενης αξίας εντός της προθεσμίας απάντησης στο σημείωμα διαπιστώσεων, τότε:

Α. Δεν θα εκδοθούν πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού για τον ΦΠΑ που αναλογεί στα ανωτέρω τιμολόγια.
Β. Δεν θα εκδοθούν πράξεις υποβολής προστίμων τήρησης βιβλίων και στοιχείων, και ΦΠΑ, ούτε θα καταλογισθούν λογιστικές διαφορές στη φορολογία εισοδήματος για τα ανωτέρα τιμολόγια, γενομένης μνείας για την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις των άρθρων 42 παρ.1 του N.3220/2004 και 21 του N. 3522/2006 στις σχετικές εκθέσεις ελέγχου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm