28 | 02 | 2020

Αθήνα 29/07/2015
Αρ. πρωτ.: 5016900

ΘΕΜΑ: Εγκαταστάσεις αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων.

Σχετ:
1) Οι υπ΄ αριθ. α)3012713/1531/02-05-2008, β)3009823/1710/05-08-2010, γ)30/077/119/13-01-2012, δ)30/077/395/25-01-2013 ως και ε)30/077/1955/31-07-2014 ΕΔΥΟ.
2) Τα υπ΄ αριθ. α) 30/003/000/2532/07-07-2015 και ΔΕΦΚ Φ Β 5014705 ΕΞ 2015/09-07-2015 έγγραφα ΓΧΚ/ Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων και ΓΔΤ & ΕΦΚ/ Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ αντίστοιχα και β) το επ΄ αυτών υπ΄ αριθ. 3486/80981/20¬07-2015 έγγραφο του Υπ.Π.Α.Π.Ε./ Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής/ Δ/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτ. Παραγωγής.
3) Το υπ΄ αριθ. 7224/08-07-2015 έγγραφο της Τελωνειακής Περιφέρειας Βόλου.

1. Ύστερα από τα παραπάνω υπό στοιχείο (2) και (3) σχετικά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις, στις οποίες παρατηρούνται περιπτώσεις αποκλίσεων σε σχέση με τους όρους και απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κυρίως μάλιστα αναφορικά με την (από μακρού χρόνου, στις πλείστες εξ αυτών) συστέγαση των εγκαταστάσεων αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων με οινοποιεία, η προθεσμία βάσει της παραπάνω υπό στοιχείο (1ε) σχετικής για την προσαρμογή των οποίων λήγει την 31-7-2015, εγκρίνεται η παροχή επιπρόσθετου χρονικού διαστήματος μέχρι την 31-1-2016, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία τους, εν όψει της κατά τρόπο οριστικό αντιμετώπισης του ζητήματος, σε συνεργασία με την οικεία Υπηρεσία του Υπ.Π.Α.Π.Ε. στη ρυθμιστική αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι εγκαταστάσεις των οινοποιείων, σύμφωνα με το παραπάνω υπό στοιχείο (2β) σχετικό.
Αναφορικά με το ζήτημα της παρεμβολής αντλιών στα αποστακτικά μηχανήματα ορισμένων αποσταγματοποιείων και τις τυχόν συνακόλουθες μη κανονικότητες και αποκλίσεις στη διάταξη του αποστακτικού κυκλώματος σε σχέση με τις προβλέψεις της ισχύουσας σχετικής υπ΄ αριθ. 3002475/383/0029/02-02-2010 ΑΥΟ, ως και τις υπάρχουσες σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων αποκλίσεις όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τους [χώροι, δοχεία και επανογκομέτρηση αυτών (λόγω παρέλευσης δεκαετίας από την αρχική επανογκομέτρηση), μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, κλπ.], τούτο θα αντιμετωπισθεί οριστικά μέσω σχετικών ρυθμίσεων στα πλαίσια της εξεταζόμενης από τις Υπηρεσίες μας συμπλήρωσης και τροποποίησης των οικείων διατάξεων, μέχρις της θεσπίσεως όμως των οποίων εφαρμόζεται η παρούσα.
Η κατά τα ανωτέρω παράταση εφαρμόζεται και σε (τυχόν) υπάρχουσες και σε άλλες περιοχές της χώρας περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιάζουν τις προαναφερθείσες αποκλίσεις, εφ΄ όσον βεβαίως συντρέχουν στις περιπτώσεις αυτές οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραπάνω υπό στοιχείο (1) σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο.
2. Για το σκοπό αυτό, όσον αφορά τις τηρητέες εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών διαδικασίες, θα εφαρμοσθούν κατ΄ αναλογία οι σχετικές διατάξεις (σημείο 3α) της παραπάνω υπό στοιχείο (1α) σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο. (επαλήθευση της υποβαλλομένης δηλώσεως, σύνταξη σχετικής εκθέσεως με λεπτομερή αναφορά σ΄ αυτή των υφισταμένων αποκλίσεων και των ληπτέων μέτρων κοινοποιούμενης στην οικεία Τελωνειακή Αρχή ως και στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, έκδοση της σχετικής αδείας ασκήσεως επαγγέλματος από την οικεία Τελωνειακή Αρχή με ισχύ από τη λήξη της προηγούμενης και μέχρι την 31 -1-2016 κλπ.).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm