23 | 08 | 2019

Αθήνα 21/07/2015
Αρ. πρωτ.:5015735

ΘΕΜΑ:Διεθνείς κυρώσεις - Κοινοποίηση Απόφασης 2015/1148/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2015, σχετικά με αναστολή περιοριστικών μέτρων κατά του Ιράν.

ΣΧΕΤ.: Η με Α.Π. Δ19Γ 5002315 ΕΞ 2014/27-1-2014 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ:ΒΙΨΞΗ-ΛΝΧ) «Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 42/2014 του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 267/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας κοινοποιούμε την εν θέματι Απόφαση, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2016 η αναστολή:

1. της απαγόρευσης μεταφοράς αργού πετρελαίου το οποίο κατάγεται ή εξάγεται από το Ιράν προς οποιαδήποτε άλλη χώρα (Παράρτημα ΧΙ του Καν. (ΕΕ) 267/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),
2. της απαγόρευσης εισαγωγής/αγοράς/μεταφοράς πετροχημικών προϊόντων τα οποία κατάγονται ή εξάγονται από το Ιράν προς οποιαδήποτε άλλη χώρα (Παράρτημα V του Καν. (ΕΕ) 267/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και
3. της απαγόρευσης εισαγωγής/αγοράς/μεταφοράς/εξαγωγής/πώλησης χρυσού και πολύτιμων μετάλλων (Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 267/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) από ή προς τα πρόσωπα/οντότητες του άρθρου 15 παρ. 1(α) και 1(β) του εν λόγω Κανονισμού.

Σημειώνεται ότι οι ανασταλτικές διατάξεις των ως άνω σημείων (2) και (3) της κοινοποιούμενης Απόφασης έχουν ενσωματωθεί στο υποσύστημα taric του ICISnet. Ως εκ τούτου, η αποδοχή των υποβαλλόμενων διασαφήσεων εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων που ευνοούνται από τις εν λόγω διατάξεις δεν προϋποθέτει τη συμπλήρωση πλασματικού πιστοποιητικού στο πεδίο 44-1 της διασάφησης.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η κοινοποιούμενη Απόφαση μπορεί να ανακτηθεί από την επίσημη ιστοσελίδα πρόσβασης στο Δίκαιο της Ε.Ε. και συγκεκριμένα από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1148&qid=1437461193277&from=EL

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16