20 | 02 | 2020

Αθήνα 16/07/2015
Αρ. πρωτ.: 5015203

ΘΕΜΑ:Ενδοκοινοτική διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ (κρασιών) με ΑΣΔΕ στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 389/12.

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθμ. πρωτ. 3651/16.05.2014 έγγραφο του Τελωνείου Λαυρίου. β) H με αριθμ. πρωτ. 49/04.12.2014 επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου. γ) Το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5023170 ΕΞ/30.09.2014 έγγραφό μας προς τα Γραφεία ELO των Κ-Μ της ΕΕ.

Με αφορμή και τα ανωτέρω α) και β) σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το σε περίληψη θέμα και κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (σχετικό το υπό στοιχείο γ΄ σχετικό έγγραφό μας) με τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών-Μελών σας γνωρίζουμε ως προς το τιθέμενο ζήτημα τα ακόλουθα:

Για τις περιπτώσεις αποστολής κρασιών που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα Κράτος -Μέλος (Κ-Μ) και που προορίζονται, συνοδεία ΑΣΔΕ, να αναλωθούν σε άλλο Κ-Μ προβλέπεται, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 (β) του άρθρου 34 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ (EEL 9/14.01.09), η δυνατότητα στο Κ-Μ προορισμού να χορηγεί παρέκκλιση (απλούστευση) από την υποχρέωση της παρ. 2 (α) του ως άνω άρθρου της εν λόγω Οδηγίας για κατάθεση δήλωσης πρόθεσης παραλαβής στις αρμόδιες αρχές του Κ-Μ προορισμού πριν την αποστολή των προϊόντων καθώς και εγγύησης για την καταβολή του αναλογούντος ΕΦΚ.
Στα πλαίσια αυτά, όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως μέσω των Γραφείων ELO των κρατών μελών που ανταποκρίθηκαν σε σχετικό με το θέμα ερώτημά μας (συγκεκριμένα: Αυστρία, Βέλγιο, Λιθουανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Σουηδία, Λετονία, Εσθονία, Σλοβακία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία), τα περισσότερα Κ-Μ δεν εφαρμόζουν σχετικές παρεκκλίσεις/απλουστεύσεις επί της παραπάνω αναφερόμενης διαδικασίας και τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2(α) του άρθρου 34 της ως άνω Οδηγίας.
Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές τόσο της Γερμανίας όσο και της Αυστρίας, μας γνωστοποίησαν ότι για την αποστολή «απλών» κρασιών με ΑΣΔΕ στη χώρα τους, δεν απαιτείται από τον παραλήπτη που είναι εγκατεστημένος εκεί δήλωση (εκ των προτέρων) στο αρμόδιο τελωνείο για την πρόθεση παραλαβής τέτοιων προϊόντων πριν την αποστολή τους από άλλο Κ-Μ, ούτε σχετική εγγύηση για την κάλυψη του αναλογούντος ΕΦΚ καθώς, στα προϊόντα αυτά, ο συντελεστής ΕΦΚ που επιβάλλεται είναι 0 (μηδέν) ευρώ. Εντούτοις, η αρμόδια αρχή της Γερμανίας επισήμανε ότι οι παραλήπτες τέτοιων προϊόντων (απλών κρασιών) στη χώρα τους δύνανται, εφόσον δηλώσουν στο αρμόδιο τελωνείο την παραλαβή των σχετικών προϊόντων, να ζητήσουν από το τελωνείο κατόπιν σχετικού ελέγχου την επιβεβαίωση της παραλαβής και τη θεώρηση του αντιτύπου 3 του ΑΣΔΕ (πεδίο Α) προκειμένου να επιστραφεί στον αποστολέα των προϊόντων για την πιστοποίηση της διακίνησης, ιδίως σε περιπτώσεις επιστροφής φόρου.
Συμπερασματικά, κατά την αποστολή «απλών» κρασιών με ΑΣΔΕ σε άλλα Κ-Μ που εφαρμόζουν τις σχετικές απλουστεύσεις/παρεκκλίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2(β) του άρθρου 34 της ως άνω Οδηγίας (βλ. Γερμανία, Αυστρία), ο έλληνας αποστολέας απαλλάσσεται της υποχρέωσης - που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. Τ.8612/2439/30.12.1992 ΑΥΟ ως ισχύει - για την υποβολή στο αρμόδιο τελωνείο, πριν την αποστολή των προϊόντων, θεωρημένου αντιγράφου από την αρμόδια αρχή του Κράτους- Μέλους προορισμού της δήλωσης (βεβαίωσης ή άλλου ανάλογου εγγράφου) του παραλήπτη για την πρόθεση της παραλαβής. Στις περιπτώσεις αυτές, το τελωνείο ελέγχου της αποστολής δύναται, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να απευθύνει εκ των υστέρων σχετικό αίτημα Αμοιβαίας Συνδρομής (μέσω της Δ/νσης μας) στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 389/12 στο Κ-Μ προορισμού των προϊόντων για την επιβεβαίωση της παραλαβής ή ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm