31 | 05 | 2020

Αθήνα 29/06/2015
Αρ. πρωτ.: 2/43758/0025

ΘΕΜΑ:Όροι και προϋποθέσεις για συνέχιση ισχύος της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις αναστολής καταβολής δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναστολής καταβολής των δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2016 των δανείων που λήγουν μετά την 01.01.2017 και είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο των υπ΄ αριθ. 2/19605/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006), 218872/0025/19.042006 (ΦΕΚ Β΄ 579/ζ2006), 2/23894/0025/28.062006 (ΦΕΚ Β΄ 1058/2006), 2/27281/0025/08.082006 (ΦΕΚ Β΄ 1303/2006), 2/56146/0025/29.092006 (ΦΕΚ Β΄ 1541/2006), 256179/ 0025/07.112006 (ΦΕΚ Β΄ 1697/2006), 275172/0025/26.012007 (ΦΕΚ Β΄ 131/2007), 218875/0025/19.042006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006), 2/20087/0025/30.062010 (ΦΕΚ 974/2010), 2/3203/0025/28.032011 (ΦΕΚ Β΄ 820/2011), 2/73490/0025/14.122011 (ΦΕΚ Β΄ 3116/2011), 2/14709/0025/14.042009 (ΦΕΚ Β΄ 747/2009), 2/54310/0025/13.092007 (ΦΕΚ Β΄ 1858/2007), 2/5636/0025/13.072009 (ΦΕΚ Β΄ 1400/2009), 2/643120025/12092011 (ΦΕΚ Β΄ 2029/2011), 2/22213/0025/19.042006 (ΦΕΚ Β΄ 579/2006) και 2/4242/0025/01.03.2006 (ΦΕΚ Β΄ 300/2006) υπουργικών αποφάσεων ή και των σχετικών τροποποιήσεων αυτών.
Το σύνολο των χρεολυσίων των δόσεων των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, επιμερίζεται ισόποσα στις εναπομείνασες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου. Όσον αφορά στην κατάπτωση της εγγύησης του Ε.Δ., έκαστη εκ των ανωτέρω δόσεων, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, λογίζεται ως μία δόση.
Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ε.Δ.
Τα δάνεια τα οποία λήγουν μετά την 01.01.2017 και των οποίων οι δόσεις έχουν ανασταλεί στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 2/38310/0025/14.05.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1262/2014) υπουργικής απόφασης, δύναται να ρυθμιστούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Β. Τα πιστωτικά ιδρύματα εγκρίνουν ή απορρίπτουν τα αιτήματα των ενδιαφερομένων αξιολογώντας τα κατά την κρίση τους.
Η αξιολόγηση διενεργείται:

• επί ίσοις όροις για το εγγυημένο και μη εγγυημένο τμήμα του δανείου,
• με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μη εγγυημένα από το Ε.Δ. δάνεια, σε συμφωνία με το σχετικό νομικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και τις παρεχόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος οδηγίες και κατευθύνσεις.

Προκειμένου να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση αναστολής των δόσεων, θα πρέπει:

α) Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες:

1. να έχουν, προηγουμένως, εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, πριν την έναρξη της περιόδου αναστολής, καθώς και την τυχόν οφειλόμενη προμήθεια ασφαλείας,
2. να βρίσκονται σε λειτουργία (προσκόμιση του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 και της τελευταίας υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε1 για όσους δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε3),
3. να μην έχουν υπαχθεί, αλλά ούτε και να εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής τους στις διατάξεις:

α) του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄ 153), όπως ισχύει (προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από το οικείο Πρωτοδικείο), β) του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 130) και, γ) του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α΄ 246).
β) Η αναστολή να οδηγεί σε αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας του δανείου (με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά την αναστολή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών σε περίπτωση ρευστοποίησης).

Γ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 30.09.2015.
Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 31.01.2016.
Δ. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την 28.02.2016 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Δ/ΚΚΕΔ (τ.Δ. 25) - Τμήμα Γ΄, σε κεντρικό επίπεδο και σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν υπογράψει τη σχετική τροποποιητική σύμβαση, με κωδικό κίνησης (02) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν κοινοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π):

1. Τύπος εγγραφής (70)
2. Αριθμός εγγραφής
3. Τύπος Κίνησης (02 Μεταβολή όρων)
4. Ημερομηνία καταχώρισης εγγραφής
5. Κωδικός τράπεζας
6. Υποκατάστημα τράπεζας
7. Αριθμός Λογαριασμού
8. Αριθμός Αρχικής Σύμβασης
9. Ημερομηνία Αρχικής Σύμβασης
10. Χαρακτηριστικό μεταβολών αρχικής σύμβασης
11. Ημερομηνία ισχύος μεταβολών
12. Τροποποιητική Σύμβαση
13. Ημερομηνία Τροποποιητικής Σύμβασης
14. Είδος δανείου (01 Χρεολυτικό /02 Τοκοχρεολυτικό)
15. Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
16. Επώνυμο Δανειολήπτη/Επωνυμία Επιχείρησης
17. Όνομα Δανειολήπτη
18. Πατρώνυμο Δανειολήπτη
19. Διεύθυνση Δανειολήπτη
20. Κωδικός Δ.Ο.Υ. Δανειολήπτη
21. Ονομασία Δ.Ο.Υ. Δανειολήπτη
22. Εγκριτικά Έγγραφα Παροχής Εγγύησης ή τροποποίησης αυτής
23. Αριθμός Αρχικής Υπουργικής Απόφασης Παροχής της Εγγύησης
24. Ημερομηνία Αρχικής Υπουργικής Απόφασης Παροχής της Εγγύησης
25. Αριθμός Τροποποιητικής Απόφασης Παροχής της Εγγύησης
26. Ημερομηνία Τροποποιητικής Απόφασης Παροχής της Εγγύησης
27. Αριθμός Αρχικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.)
28. Ημερομηνία Αρχικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.)
29. Αριθμός Τροποποιητικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.)
30. Ημερομηνία Τροποποιητικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.)
31. Αρχικό Εγκριθέν Κεφάλαιο Δανείου
32. Νόμισμα Εγγραφής
33. Ημερομηνία Εκταμίευσης Δανείου
34. Ποσό Εκταμίευσης
35. Σύνολο Υφιστάμενων Εκταμιεύσεων
36. Ποσοστό Εγγυημένου Δανείου
37. Εγγυημένο Δάνειο
38. Διάρκεια Δανείου (σε μήνες)
39. Συνολικός Αριθμός Δόσεων
40. Ποσοστό Προμήθειας Ασφαλείας
41. Ποσοστό Έκπτωσης επί της Προμήθειας Ασφαλείας
42. Περίοδος σε μήνες που ισχύει η Έκπτωση επί της Προμήθειας Ασφαλείας
43. Ενοχικές Εξασφαλίσεις σύμφωνα με τα εγκριτικά έγγραφα παροχής της εγγύησης
44. Ύψος εμπράγματων εξασφαλίσεων σύμφωνα με τα εγκριτικά έγγραφα παροχής της εγγύησης
45. Είδος εμπράγματων εξασφαλίσεων σύμφωνα με
τα εγκριτικά έγγραφα παροχής της εγγύησης
46. Αριθμός Εργαζομένων
47. Αριθμός Ταυτότητας Δανείου
48. Σκοπός Χορήγησης Δανείου
49. Ημερομηνία καταβολής α΄ δόσης
50. Ημερομηνία καταβολής τελευταίας δόσης
51. Επιπλέον ενοχικές ασφάλειες που ελήφθησαν από το πιστωτικό ίδρυμα
52. Ύψος επιπλέον εμπράγματων εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το πιστωτικό ίδρυμα
53. Είδος επιπλέον εμπράγματων εξασφαλίσεων που ελήφθησαν από το πιστωτικό ίδρυμα
54. Κατηγορία δανειολήπτη (03 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) Τα πιστωτικά ιδρύματα τηρούν πλήρη φάκελο με παραστατικά, για κάθε επιχείρηση που υπαγάγουν στην εν λόγω υπουργική απόφαση, και παρέχουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ελληνικών αρχών όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των όρων της παρούσας απόφασης.

Σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης, οι δανειολήπτες υποχρεούνται, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σε αυτούς του γεγονότος της καταγγελίας, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Ελληνικό Δημόσιο τυχόν ενστάσεις που μπορούν να προβάλλουν κατά της δανείστριας τράπεζας, προσκομίζοντας απαραιτήτως τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις ως άνω αναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm