23 | 08 | 2019

Αθήνα 15/06/2015
Αρ. πρωτ.: 1081633


ΘΕΜΑ:Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.4093/2012.

Ενόψει της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σας γνωρίζουμε ότι το ποσό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Ν. 4093/2012 των χρήσεων 2012 και 2013, για το οποίο απομένει αναπόσβεστο υπόλοιπο (3/5 και 4/5, αντίστοιχα), με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του Ν. 2238/1994, προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των αντίστοιχων φορολογικών ετών 2014 έως και 2017, που εκπίπτει εξωλογιστικά (1/5) στο φορολογικό έτος 2014, συμπληρώνεται στον κωδικό 059 του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16