Open menu
20 | 09 | 2020

Αθήνα 02/06/2015
Αρ. πρωτ.: 2/34164


ΘΕΜΑ:
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας επιστροφής, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, των αδιαθέτων υπολοίπων συσταθέντων γραμματίων παρακατάθεσης, από συντελεσθείσες απαλλοτριώσεις για την πληρωμή νέων δαπανών απαλλοτρίωσης Δημοσίων Φορέων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας επιστροφής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Δημόσιο και τους Φορείς του, των αδιάθετων υπολοίπων από συσταθέντα γραμμάτια παρακαταθήκης αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με σκοπό την διάθεση τους για την κάλυψη οφειλομένων και νέων δαπανών απαλλοτρίωσης που διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΔΕ, ως ακολούθως:

1. Έννοια των αδιάθετων υπολοίπων
Αφορά τα ποσά τα οποία ευρίσκονται σε Λογαριασμό Παρακαταθηκών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ και Δ) και έχει αρθεί η νόμιμη αιτία για την οποία παρακατατέθηκαν.
Τα παραπάνω ποσά προέρχονται κυρίως από:

- Παραγεγραμμένες αξιώσεις για είσπραξη της αποζημίωσης των δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α΄17), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
- Αποζημιώσεις που έλαβε δικαιούχος ως μη όφειλε και τις επέστρεψε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τη σύσταση ισόποσου Γραμματίου Παρακαταθήκης, υπέρ του καταθέτη της αποζημίωσης.
- Μείωση της οριστικής αποζημίωσης, σε σχέση με τη προσωρινή, που έχει παρακατατεθεί και δεν έχει αποδοθεί στους δικαιούχους,
- Εσφαλμένες ή μη νόμιμες παρακαταθέσεις που διακριβώνονται μεταγενέστερα, ανεξάρτητα του χρόνου παραγραφής.

2. Διαδικασία επιστροφής
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 2882/2001 όπως ισχύει, το ΤΠ και Δ υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα προαναφερόμενα αδιάθετα υπόλοιπα στον φορέα που τα κατέθεσε.
Εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, το ΤΠ και Δ με μέριμνα του ειδοποιεί τους Φορείς για τα δικαιούμενα ποσά που παραμένουν αδιάθετα στο Ταμείο.
Εντός μηνός από τη λήψη της ειδοποίησης, οι δικαιούχοι Φορείς, αφού συμφωνήσουν τα στοιχεία με το ΤΠ και Δ, υποβάλλουν στο Ταμείο αίτημα για μεταφορά των σχετικών ποσών.
Το αίτημα ανάκτησης των αδιαθέτων υπολοίπων υποβάλλεται από το διατάκτη του Φορέα, ή από το νομικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, προς το ΤΠ και Δ και περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

- Ακριβή στοιχεία απαλλοτριωτικης πράξης (αριθμός, ΦΕΚ, σκοπός).
- Συσταθέντα Γραμμάτια Παρακαταθήκης.
- Αιτιολογία επιστροφής
- Λογαριασμό στον οποίο θα πρέπει να κατατεθεί το αδιάθετο υπόλοιπο.
- Τεκμηρίωση της υπηρεσίας του διατάκτη σχετικά με τη νόμιμη αιτία της επιστροφής και για το γεγονός ότι η επιστροφή των αδιάθετων δεν επηρεάζει το κύρος της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οφείλει άμεσα να προβεί στην εκκαθάριση της παρακαταθήκης και στη μεταφορά του αδιάθετου υπόλοιπου στο λογαριασμό με αριθμό 23/2002 «Δημόσιες Επενδύσεις» που τηρείται στην ΤτΕ (IBAN: GR 30 010 0023 0000000000002002)
3. Υλοποίηση χρηματοδότησης
Μετά την κατάθεση κατά τα ανωτέρω, και ύστερα από εισήγηση του διατάκτη του ΠΔΕ του δικαιούχου Φορέα, εκδίδεται ειδική Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) για το σκοπό του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 , με την οποία εγκρίνονται ισόποσες πιστώσεις στο Φορέα, καθ΄ υπέρβαση του συνολικού ορίου πιστώσεων - πληρωμών του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του έτους μεταφοράς. Η χρηματοδότηση της ΣΑ και η οποιαδήποτε εκταμίευση μέσω αυτής για τη σύσταση παρακαταθήκης στο ΤΠ&Δ στη συνέχεια, γίνεται κατά τη συνήθη διαδικασία
4. Εμφάνιση στη δημόσια ληψοδοσία
Μετά τη χρηματοδότηση της ΣΑ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, το Υπουργείο Οικονομικών (ΓΓΔΠ-ΓΛΚ/ΔΠΓΚ) μεριμνά για την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4270/2014 , με την οποία το σχετικό ποσό εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα στον Κωδικό αριθμό εσόδου 7919 «Λοιπές επιστροφές εσόδων» με ανάλογη εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ στους Κωδικούς αριθμούς εξόδων 8221 «Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων» ή 8227 «Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων», κατά περίπτωση, του δικαιούχου Φορέα - Ειδικού Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm