28 | 05 | 2020

Αθήνα 18/06/2014
Αρ. πρωτ.:
1091312

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ζημιών ή κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από το υποκατάστημά της.

 

ΣΧΕΤ.: Οι από 16.12.2013, 9.12.2013 και 5.12.2013 αιτήσεις (e-mails) της εταιρείας «................. Α.Ε.»
Απαντώντας στις σχετικές αιτήσεις, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994 , όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 και οι οποίες εφαρμόστηκαν για τα φορολογικά έτη που άρχισαν πριν την 1.1.2014, αντικείμενο του φόρου σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτει, μεταξύ άλλων, ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ο φόρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας σύμφωνα με τις Σ.Α.Δ.Φ..
3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογούμενου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.
4. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας με τις πιο πάνω σχετικές αιτήσεις, προκύπτει ότι η εταιρεία «............. ΑΕ» έχει ιδρύσει υποκατάστημα στην Σερβία προκειμένου για την κατασκευή τεχνικών έργων στη χώρα αυτή. Η σχετική σύμβαση για την κατασκευή των υπόψη έργων, καθώς και η τιμολόγηση αυτών, στη χρήση 2013, γίνεται στο όνομα της ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας. Ωστόσο, όλες οι δαπάνες του έργου, στην ίδια χρήση, πραγματοποιούνται από το υποκατάστημα της εταιρείας στην Σερβία.
5. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι η εταιρεία «.............. ΑΕ», ως ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, στη χρήση 2013, θα φορολογηθεί στην Ελλάδα για το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και επομένως, θα συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός της και τυχόν κέρδος που απέκτησε από την δραστηριότητα του υποκαταστήματός της στην Σερβία.
Τυχόν ζημία που προέρχεται από το υποκατάστημα στην Σερβία δεν συμψηφίζεται με κέρδη του κεντρικού που βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά μόνο με θετικά εισοδήματα που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει το υποκατάστημα στην αλλοδαπή στις επόμενες διαχειριστικές περιόδους, εφόσον βέβαια επιτρέπεται από τη φορολογική νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας (σχετ. 1042192/10603/Β0012/30.6.2004, 1119037/11617πε/Β0012/13.1.2006 έγγραφά μας).
Επομένως, εάν από τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύψει θετικό αποτέλεσμα, αυτό προστίθεται στα κέρδη και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, ενώ αντίθετα εάν προκύψει ζημία, αυτή δεν αναγνωρίζεται (σχετ. 1073837/10978/Β0012/22.9.2009 έγγραφό μας).
Στην περίπτωση κατά την οποία με βάση τη νομοθεσία της Σερβίας, η εταιρεία φορολογηθεί για το κέρδος του υποκαταστήματος στη χώρα αυτή, θα εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο του οικείου οικονομικού έτους, το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στη Σερβία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994.
6. Η Διεύθυνση Οικονομικών Σχέσεων στην οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένες τις σχετικές αιτήσεις, παρακαλείται για τυχόν δικές της ενέργειες.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm