17 | 10 | 2018

Αθήνα 16/05/2014
Αρ. πρωτ.:
26374/2079


ΘΕΜΑ: Καθορισμός προϋποθέσεων και λεπτομερειών για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους κατόχους αδειών του Ν. 3054/2002.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:κ.λ.π

Αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Σύμβαση για διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων


1. Η πάσης φύσεως διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3054/2002, διεξάγεται δυνάμει σύμβασης, η οποία υποχρεωτικά λαμβάνει έγγραφο τύπο. Σε διαφορετική περίπτωση κάθε σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη.
2. Η σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου συνάπτεται μεταξύ αφενός των Μεταφορέων, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 3054/2002 , και αφετέρου των ασκούντων τις δραστηριότητες του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002 , που κατέχουν τις σχετικές άδειες, καθώς και των κατόχων αδειών του άρθρου 7 παρ. 10 του Νόμου αυτού.
 

 

Άρθρο 2
Περιεχόμενο σύμβασης


1. Η διάθεση Φ.Δ.Χ. βυτιοφόρου γίνεται έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν συμφωνίας που καταρτίζεται ελεύθερα μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του υγιούς ανταγωνισμού.
2. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα πιστοποιείται με διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση του βυτιοφόρου και επιπλέον εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, πέραν ευλόγου κέρδους. Το κόστος των διοδίων των πάσης φύσεως αυτοκινητοδρόμων θα καταβάλλεται πέραν της τιμολόγησης.
3. Στην καταρτιζόμενη κατά τα ανωτέρω σύμβαση θα πρέπει ειδικότερα να αναφέρονται η διάρκεια, το κόμιστρο για αστικές και υπεραστικές μεταφορές, οι μεταφερόμενες ποσότητες και το εύρος των προορισμών, οι πάγιες και έκτακτες αποζημιώσεις, το κόστος των διοδίων καθώς και ο χώρος στάθμευσης για τις ανάγκες ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

 

 

Άρθρο 3
Υφιστάμενες συμβάσεις


Οι πάσης φύσεως συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και έχουν συναφθεί πριν από τη δημοσίευση της τροποποιούνται με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών εντός διμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας. Η μη συμμόρφωση στο παρόν άρθρο εντός της προς τούτο ταχθείσας προθεσμία καθιστά τη σύμβαση άκυρη.
 

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16