31 | 05 | 2020

Αθήνα 08/05/2014
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1132


ΘΕΜΑ:
Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του Ν.2238/1994.

 

Σας κοινοποιούμε διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει μετά την ψήφιση της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287Α/31.12.2013), αναφορικά με τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των οικείων ποσών φόρων, τελών, εισφορών ή προστίμων, κατόπιν αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70Α του Ν. 2238/1994.
Ειδικότερα, με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών του άρθρου 70Α του Ν.2238/1994 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τις οποίες με την πράξη προσδιορισμού του φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή του φορολογούμενου και καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ποσό στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης.
Περαιτέρω με το δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου 9 του άρθρου 66, ορίζεται ότι ο φόρος, το τέλος, η εισφορά ή το πρόστιμο, που προσδιορίζεται στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλεται όπως ορίζεται στις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις ή στις διατάξεις της οικείας φορολογίας, ενώ με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Κ.Φ.Δ. ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο που προβλέπεται από το νόμο που επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία, στην οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας (σχετ. επίσης και το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Δ. περί ανάλογης εφαρμογής διατάξεων του Κ.Φ.Δ. ως προς τις πράξεις επιβολής προστίμων).
Δεδομένου ότι οι πράξεις ή αποφάσεις της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. εκδόθηκαν έως 31.12.2013, τα οικεία ποσά που βεβαιώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (1.1.2014).
Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και επί τεκμαιρόμενης απόρριψης αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που υποβλήθηκαν ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. εντός της προβλεπόμενης από την κοινοποίηση στον υπόχρεο των οικείων καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση η προθεσμία έκδοσης της σχετικής απόφασης ή της οικείας πράξης της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. έληξε έως την 31.12.2013 σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του Ν.4183/2013 (ΦΕΚ186Α711.9.2013), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ38Α717.2.2014) που αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων που εξετάζονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου (σχετ. η ΠΟΛ. 1066/2014 εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm