30 | 05 | 2020

Αθήνα 08/05/2014
Αρ. πρωτ.: 5011115


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης Υπουργού Οικονοµικών αναφορικά µε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα µε συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Διαβιβάζεται συνηµµένα για ενηµέρωση και εφαρµογή η αριθµ.πρωτ. Δ18Β5009967 ΕΞ2014/24-4-2014 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών, όπως δηµοσιεύθηκε στο φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως αριθµ. 1046 τεύχος Β' της 28-4-2014 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ µε κωδικό ΑΔΑ ΒΙΟΡΗ-ΞΦΒ, µε την παροχή των ακόλουθων διευκρινίσεων.

Η εν λόγω κανονιστική ρύθµιση αφορά τα πρόσωπα της περίπτωσης ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της αριθµ. Δ. 247/13/6-4-1988 ΑΥΟ «Περί προσωρινής εισαγωγής ορισµένων µεταφορικών µέσων και ειδών ατοµικής χρήσης» (ΦΕΚ 195/Β '), κυρωθείσας µε την παράγραφο 4 του αρθρου 11 του ν. 1839/89, όπως η περίπτωση αυτή συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος Δ, υποπαράγραφος Δ.3. του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις τα πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, εργάζονται σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιµοποιούν στη χώρα µας επιβατικό όχηµα ταξινοµηµένο στο άλλο αυτό κράτος µέλος στο όνοµα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής - χρησιµοποίησης ι.χ. επιβατικών αυτοκινήτων µε την τήρηση ορισµένων προϋποθέσεων.

Ειδικότερα, µε την εν λόγω Α ΥΟ καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά νόµιµης κυκλοφορίας των εταιρικών Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα από τα προαναφερθέντα δικαιούχα πρόσωπα. Πιο αναλυτικά, ως προς τα ανωτέρω απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της εν λόγω ΑΥΟ, εφιστάται η προσοχή στα εξής:
Σε σχέση µε τα δικαιολογητικά απόδειξης της εργασίας στο άλλο κράτος µέλος και ειδικότερα της περίπτωσης

α) για τους µισθωτούς εργαζόµενους, η νόµιµα µεταφρασµένη και επικυρωµένη σύµβαση εργασίας θα πρέπει ρητά να προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή, καθώς επίσης και τους όρους εργασίας, οι οποίοι ενδεικτικά θα µπορούσε να είναι ο µισθός, ο τόπος, οι ηµέρες εργασίας και η χρονική διάρκεια της σύµβασης.
Αντίστοιχα, όσον αφορά τα δικαιολογητικά απόδειξης της εργασίας της περίπτωσης

β) για τους µη µισθωτούς εργαζόµενους, η νόµιµα µεταφρασµένη και επικυρωµένη συµφωνία του µη µισθωτού εργαζόµενου µε την εγκατεστηµένη στο άλλο κράτος µέλος εταιρεία, θα πρέπει επίσης ρητά να προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή, καθώς και την επαγγελµατική σχέση ή συνεργασία του εργαζόµενου µε την εταιρεία, όπως τη θέση του, το παραγόµενο έργο, το χρόνο συνεργασίας και την αµοιβή του.

Τέλος, για την απόδειξη της έδρας της εταιρείας και της πραγµατικής επιχειρηµατικής δραστηριότητάς της στο άλλο κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένη, απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών, από τα οποία θα αποδεικνύεται η νόµιµη, πραγµατική και ουσιαστική λειτουργία και επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας. Στοιχεία όπως νόµιµα κατατεθηµένο καταστατικό σύστασης της εταιρείας, πρόσφατοι ισολογισµοί, καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, δικαιολογητικά µόνιµα απασχολούµενου προσωπικού, βεβαιώσεις επιµελητηρίων, παραστατικά απόδειξης εµπορικών συναλλαγών και λογαριασµοί παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο όνοµα της εταιρείας, συνδυαστικά µπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία της πραγµατικής εγκατάστασης και άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm