23 | 09 | 2018

Αθήνα 23/01/2014
Αρ. πρωτ.: 2/4416/0004


ΘΕΜΑ: Τρόπος, διαδικασία και όργανα ελέγχου επίτευξης στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55, παρ. 21 του N .4002/2011, όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1
Τρόπος και διαδικασία καθορισμού στόχων


1. Ο Υπουργός Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις καθορίζει, υπό τον συντονισμό της 4ης Διεύθυνσης Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους, για τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) όπως ισχύει, ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο της θητείας τους, η πραγματοποίηση των οποίων ελέγχεται στο τέλος του κάθε τριμήνου.
2. Οι ποσοτικοί και ειδικοί ποιοτικοί στόχοι που δημοσιεύονται με την απόφαση τοποθέτησης των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος και κατανέμονται ανά τρίμηνο αποτυπώνονται στο «ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ» του παραρτήματος Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Τα αποτελέσματα της επίτευξης των ποσοτικών στόχων αποτυπώνονται ανά τρίμηνο στο «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ» του παραρτήματος II το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Οι γενικοί ποιοτικοί στόχοι είναι πάγιοι και αφορούν στη συνεχή βελτίωση του αξιολογουμένου στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2 της παραγράφου 1 της παρούσας.
5. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική ή ποινική δίωξη οι προϊστάμενοι της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 παύονται από τη θέση τους με την έκδοση σχετικής απόφασης.


Άρθρο 2
Κριτήρια, όργανα ελέγχου της επίτευξης των στόχων και καθορισμός διαδικασίας αξιολόγησης


1. Τα κριτήρια αξιολόγησης της επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των Προϊσταμένων της παρ. 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 , καθορίζονται ως ακολούθως:

Α. Ποσοτικά Κριτήρια Αξιολόγησης με βάση τους τεθέντες στόχους.

Τα ποσοτικά κριτήρια της αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων, είναι τα ακόλουθα:

α. Το πλήθος των διεκπεραιωμένων υποθέσεων επί των εισερχομένων.
β. Η αποτελεσματικότητα των δοθεισών οδηγιών, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό των επακόλουθων ερωτημάτων.
γ. Το πλήθος των διενεργηθέντων ελέγχων σε σχέση με τους προγραμματισθέντες.
δ. Ο χρόνος συγκέντρωσης και δημοσίευσης δημοσιονομικών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση.
ε. Ο χρόνος εντοπισμού αποκλίσεων των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό και εισήγηση σχετικών παρεμβάσεων.
στ. Ο χρόνος και η ακρίβεια παροχής δημοσιονομικών στοιχείων στην πολιτική ηγεσία.

Β. Γενικά Ποιοτικά Κριτήρια Αξιολόγησης.

Τα ποιοτικά κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

α. Συνεισφορά αξιολογούμενου στο χώρο εργασίας:

- Ενεργή συμμετοχή σε ομαδική εργασία.
- Τήρηση εργασιακής δεοντολογίας,

β. Γνώσεις:

- Θεμάτων δημοσιονομικής πολιτικής.
- Οικονομικών, λογιστικής και νομικής.
- Γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων.
- Διαρκής ενημέρωση/εκπαίδευση επί δημοσιονομικών, διοικητικών, νομικών κ.λπ. θεμάτων.

γ. Διοικητική ικανότητα.

- Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης.
- Ικανότητα ηγεσίας και διαχείρισης ομάδας.
- Ικανότητα επικοινωνίας, καθοδήγησης και λήψης αποφάσεων.
- Ιεράρχηση προτεραιοτήτων. δ. Αποτελέσματα - Απόδοση.
- Βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων ανθρώπινων και φυσικών πόρων.
- Έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου.

Γ. Κριτήρια εξαιρετικών επιδόσεων

Για την αξιολόγηση που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, εκτός των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία συντρέχουν σωρευτικά, προστίθενται και κριτήρια εξαιρετικών επιδόσεων που αφορούν επιδόσεις που επιτυγχάνονται κατά την ανάληψη δράσης πέραν των στόχων που έχουν τεθεί, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

α. Σύνταξη και υποβολή καινοτόμων μελετών και προτάσεων για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
β. Επιβραβεύσεις, έπαινοι και ηθικές αμοιβές από τη Δημόσια Διοίκηση, Οργανισμούς, Φορείς και Ιδρύματα.
γ. Υπέρβαση των ετήσιων συνολικών ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί.

2. Ως αξιολογητές ορίζονται ανάλογα με τον αξιολογούμενο οι ακόλουθοι:

α) Για τον Προϊστάμενο Οργανικής Μονάδας επιπέδου Τμήματος, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και δεύτερος αξιολογητής ο Προϊστάμενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.
β) Για τον Προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, πρώτος αξιολογητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης και δεύτερος αξιολογητής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
γ) Για τον Προϊστάμενο Οργανικής Μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, μόνος αξιολογητής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

3. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των Προϊσταμένων της παρ. 21 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011, έχει ως ακολούθως:

α. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου γνωστοποιεί στην 4η Διεύθυνση Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους τα αποτελέσματα της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών με την συμπλήρωση του «ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ», του ιδίου, των προϊσταμένων Διεύθυνσης και των προϊσταμένων Τμημάτων.
β. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης και ο προϊστάμενος Διεύθυνσης λαμβάνοντας υπόψη και το ανωτέρω έντυπο, προβαίνει στην αξιολόγηση των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, αντίστοιχα και σύμφωνα με την παρ. 2 της παρούσας, με την συμπλήρωση του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ» και αποστέλλει τα έντυπα αυτά στην 4η Διεύθυνση Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους.
γ. Η 4η Διεύθυνση Προσωπικού του Γ.Λ. Κράτους μεριμνά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσώπων αυτών, και ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο για το Γ.Λ. Κράτους Υπουργό Οικονομικών.

 


Άρθρο 3
Κλίμακα αξιολόγησης ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.


Α. Κλίμακα αξιολόγησης ποσοτικών στόχων Ο βαθμός είναι συνάρτηση του ποσοστού επίτευξης των τεθέντων στόχων. Η κλίμακα αξιολόγησης της επίτευξης των ποσοτικών στόχων κυμαίνεται, από έναν (1) μέχρι πέντε (5) βαθμούς ως ακολούθως:

Επιτευχθείς ποσοτικός στόχος

Βαθμός αξιολόγησης

Από 87,6% μέχρι 100%

5

Από 75,1% μέχρι 87,5%

4

Από 62,6% μέχρι 75,0%

3

Από 50,0% μέχρι 62,5%

2

Από 49,9% και κάτω

1

 

Σε περίπτωση που από πρόθεση καταχωρούνται αναληθή ή ανακριβή δεδομένα στα ανωτέρω προβλεπόμενα έντυπα αξιολόγησης επίτευξης στόχων ή σε περίπτωση αναιτιολόγητης άρνησης καταχώρισης των στοιχείων σε αυτές, οι εμπλεκόμενοι απαλλάσσονται των θέσεων ευθύνης και διώκονται πειθαρχικά. Η ακρίβεια των στοιχείων θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Κλίμακα αξιολόγησης ποιοτικών στόχων.

Η κλίμακα αξιολόγησης της επίτευξης των ποιοτικών στόχων κυμαίνεται από πέντε (5) μέχρι έναν (1) βαθμό, ως εξής:

Με τον βαθμό πέντε (5) αξιολογούνται οι άριστοι, με βαθμό τέσσερα (4) αξιολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι, με βαθμό τρία (3) οι καλοί οι οποίοι υπό κάποιες προϋποθέσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργασιών, με βαθμό δύο (2) οι υπάλληλοι με σοβαρές ελλείψεις και με έναν βαθμό (1) οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

Γ. Κλίμακα αξιολόγησης εξαιρετικών επιδόσεων.

Η επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων αξιολογείται και βαθμολογείται ετησίως. Η κλίμακα αξιολόγησης των εξαιρετικών επιδόσεων μπορεί να είναι οποιαδήποτε υποδιαίρεση της μονάδας έως ένα (1) βαθμό, κατά την κρίση των αξιολογητών.

Δ. Συνολική Αξιολόγηση.

- Για κάθε τρίμηνο αξιολόγησης του κάθε υπαλλήλου, ο βαθμός προκύπτει ως πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος του μέσου όρου της βαθμολογίας των ποσοτικών κριτηρίων και του μέσου όρου της βαθμολογίας των ποιοτικών κριτηρίων, δια του αριθμού δύο (2).
- Η ετήσια βαθμολογία του κάθε υπαλλήλου προκύπτει ως πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος του ετήσιου μέσου όρου βαθμολογίας των ποσοτικών κριτηρίων και του ετήσιου μέσου όρου των ποιοτικών κριτηρίων, δια του αριθμού δύο (2).
- Στην ετήσια βαθμολογία προστίθεται και ο τυχόν βαθμός εξαιρετικών επιδόσεων.

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16