29 | 02 | 2020

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Αθήνα 14/10/2013
Αρ. πρωτ.:  5036666

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κανονισμού (EE) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Καν. 952/2013, L 269/10.10.2013)1 που καταργεί τον Καν. 450/2008 (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός Κώδικας) από την 30η Οκτωβρίου 2013.
Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ΕνΤΚ) τίθεται σε εφαρμογή ως ακολούθως (άρθρο 288 ΕνΤΚ):

1. Οι διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην άσκηση εκτελεστικών και κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεων και οι διατάξεις του άρθρου 52 («Επιβαρύνσεις και έξοδα» τίθενται σε εφαρμογή από την 30η Οκτωβρίου 2013.
2. Από 1η Ιανουαρίου 2014, η Μαγιόττε, υπερπόντιο διαμέρισμα της Γαλλίας, εντάσσεται στο τελωνειακό έδαφος της EE (παραμένοντας όμως εκτός εδάφους ΦΠΑ/ΕΦΚ), σύμφωνα με το άρθρο 286 παρ.4 του ΕνΤΚ.
3. Όλες οι υπόλοιπες διατάξεις του ΕνΤΚ τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2016 όταν θα έχουν θεσπιστεί οι ανωτέρω υπό σημείο 1) πράξεις.

Δεδομένων των ανωτέρω και με την εξαίρεση του άρθρου 52 και της ένταξης της Μαγιόττε στο ενωσιακό τελωνειακό έδαφος, οι διατάξεις του ΕνΤΚ δεν παράγουν άμεσα δικαίωμα η υποχρέωση νια την εμπορευματική κοινότητα και ως την 1η Ιουνίου 2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις των Καν. 2913/1992 και 2454/93.
Οι τελωνειακές εργασίες και διαδικασίες διενεργούνται κανονικά στη βάση του ισχύοντος ενωσιακού και εθνικού τελωνειακού δικαίου μέχρι νεώτερης κοινοποίησης από την Υπηρεσία μας και παροχή σχετικών οδηγιών, όταν θεσπιστούν οι αναγκαίες εφαρμοστικές διατάξεις του νέου Κώδικα.
Προς πληρέστερη ενημέρωση των τελωνειακών αρχών και της εμπορευματικής κοινότητας, επισυνάπτουμε συνοπτικό πληροφοριακό σημείωμα με τις βασικές αλλαγές που εισάγει ο ΕνΤΚ στις τελωνειακές διαδικασίες, ενδεικτικές της τάσης εξέλιξης της τελωνειακής νομοθεσίας και των τελωνειακών διαδικασιών σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον.

ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Κανονισμός 952/2013) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EE) κατέθεσε, τον Φεβρουάριο του 2012, πρόταση αναδιατύπωσης του Εκσυγχρονισμένου Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 450/2008), ο οποίος αναμενόταν να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου 2013, λόγω:

α) αδυναμίας θεσμοθέτησης των διατάξεων εφαρμογής του εν λόγω Κώδικα,
β) ανάγκης ευθυγράμμισης με την ισχύουσα «Συνθήκη της Λισαβόνας» (Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και,
γ) προσαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας σε σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των σύγχρονων αναγκών του διεθνούς εμπορίου.

Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας αναδιατύπωσε τον Εκσυγχρονισμένο και προχώρησε σε κάποιες οριακές τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του, ωστόσο δεν ανέτρεψε τη βασική φιλοσοφία και τις βασικές επιλογές του ως προς τις τελωνειακές διαδικασίες.
Αναλυτικότερα:
1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

• Η ανάγκη να καταστεί η Ευρώπη ένας ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και απασχόλησης, να προωθηθεί η γνώση και η καινοτομία ως κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη και να θεσπιστούν πολιτικές που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην EE να δημιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας,
• Η επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες, καθιστώντας δυνατό για τις επιχειρήσεις να επωφελούνται πλήρως από τη σύγχρονη τεχνολογία και τη διευκόλυνση των συναλλαγών που αυτή συνεπάγεται, μέσω της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών τελωνείων,
• Η δημιουργία ενός απλού περιβάλλοντος χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις επιχειρήσεις,
• Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η μείωση των φραγμών στο διεθνές εμπόριο και στις επενδύσεις και η ενισχυμένη ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας και της προστασίας στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης,
• Ο νέος ρόλος των Τελωνείων: Ο ρόλος των τελωνείων μετατοπίζεται από την είσπραξη των δασμών προς την εφαρμογή μη δασμολογικών μέτρων, περιλαμβανομένων, ειδικότερα, των μέτρων που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία, την παρεμπόδιση της διάθεσης εμπορευμάτων παραποίησης/ απομίμησης, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διακίνησης ναρκωτικών, την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων καθώς και μέτρων για την υγεία, το περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών και μέτρων που αφορούν την είσπραξη του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης κατά την εισαγωγή ή την απαλλαγή από αυτούς τους φόρους κατά την εξαγωγή,
• Η ανάγκη προσαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών: Ο τελωνειακός κώδικας πρέπει να προσαρμοστεί όχι μόνο για να είναι συμβατός με το ηλεκτρονικό περιβάλλον για τα τελωνεία και το εμπόριο, αλλά και για να μπορεί να ρυθμίζει καταλλήλως τη λειτουργία του, και
• Η συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της τελωνειακής νομοθεσίας.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Οι βασικές αρχές που διέπουν οριζόντια την τελωνειακή νομοθεσία που εισαγάγει ο ΕνΤΚ είναι:

• Η ηλεκτρονική διεξαγωγή όλων των τελωνειακών και εμπορικών συναλλαγών,
• Η εναρμονισμένη και τυποποιημένη εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων,
• Η ελευθερία αντιπροσώπευσης για τις συναλλαγές με τις τελωνειακές αρχές,
• Ίδιοι κανόνες για όλες τις αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας,
• Η απλούστευση και διευκόλυνση των συμμορφούμενων προς τους κανόνες και αξιόπιστους οικονομικούς φορείς,
• Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του συναλλασσόμενου,
• Το κοινό πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων και η ηλεκτρονική εφαρμογή του,
• Η απλούστευση και ενοποίηση των κανόνων για τα ειδικά καθεστώτα,
• Η ομοιόμορφη εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος,
• Η ελευθερία του διασαφιστή περί επιλογής τελωνειακού καθεστώτος βάσει των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Η αποστολή των τελωνειακών αρχών είναι η εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Ένωσης, εφαρμόζοντας μέτρα που αποσκοπούν ιδίως στην προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών, στην προστασία της Ένωσης από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, τη διαφύλαξη της ασφάλειας και προστασίας της Ένωσης και τη διατήρηση κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στους τελωνειακούς ελέγχους και τη διευκόλυνση του θεμιτού εμπορίου,
• Εισάγεται η αρχή των ηλεκτρονικών διασαφήσεων και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων, με πλήρη τήρηση των διατάξεων για την προστασία δεδομένων, καθώς και η νομική βάση για την ανταλλαγή, σε εθελοντική βάση, πληροφοριών μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών,
• Οι κανόνες για τους αντιπροσώπους τροποποιούνται, με την κατάργηση των προηγούμενων περιορισμών, λόγω του ό,τι δεν ήταν πλέον συμβατοί ούτε με το ηλεκτρονικό περιβάλλον ούτε με τις αρχές της ενιαίας αγοράς,
• Οι διατάξεις του κώδικα είναι σύμφωνες με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε προηγούμενη ακρόαση προτού ληφθεί απόφαση εις βάρος του, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για την εκ των υστέρων είσπραξη και της απόρριψης των αιτήσεων για επιστροφή ή διαγραφή δασμών,
• Διευκρινίζεται ότι πολλά άτομα μπορούν να ζητήσουν να καλυφθούν από μία απόφαση και ότι οι αποφάσεις αυτές ισχύουν στο σύνολο της Κοινότητας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, καθώς επίσης ότι οι κανόνες λήψης αποφάσεων εφαρμόζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν απόφαση επί ασκηθείσας προσφυγής,
• Η πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές τελωνειακές κυρώσεις, και S Η εισαγωγή εξαιρέσεων από τους ελέγχους ή τις διατυπώσεις σε αυτό το κεφάλαιο καθιστά δυνατή την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991

4. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

• Ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση των κανόνων για την τελωνειακή οφειλή απαιτούν σημαντικές αλλαγές, δεδομένου ότι η τελωνειακή οφειλή, ανεξάρτητα από το αν αυτή γεννάται ή όχι, πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και όχι στο βαθμό αμέλειας του ενδιαφερομένου. Ο όρος αυτός είναι σύμφωνος με τη σύμβαση του Κυότο, η οποία προβλέπει ότι οι δασμοί πρέπει να επιστρέφονται εφόσον αποδεικνύεται ότι το πλεονάζον ποσό προέκυψε από σφάλμα κατά τον υπολογισμό αυτών των δασμών,
• Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση σε περιπτώσεις παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας, εφόσον οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να αποδείξουν τη λήξη ή την εκκαθάριση ενός τελωνειακού καθεστώτος σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία,
• Οι διατάξεις σχετικά με «την τελωνειακή οφειλή και τις εγγυήσεις» θεσπίζουν μια ισόρροπη προσέγγιση μεταξύ των συμφερόντων των επιχειρήσεων, προβλέποντας, ειδικότερα, τη δυνατότητα μείωσης του ποσού της εγγύησης σε περίπτωση πιθανών οφειλών, την επέκταση των περιπτώσεων στις οποίες η τελωνειακή οφειλή μπορεί να πάψει να υφίσταται και τη βελτίωση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και των κρατών μελών, χάρη στην επέκταση των εγγυήσεων που παρέχονται για τη διασφάλιση του ποσού της τελωνειακής οφειλής, και
• Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα βελτιωθεί μέσω της εναρμόνισης των μέτρων, μεταξύ άλλων, των προθεσμιών κοινοποίησης του ποσού της τελωνειακής οφειλής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πράξεις που οδήγησαν στη γένεση οφειλής πιθανώς να συνέβαλαν σε ποινικές διώξεις, και των κανόνων για την είσπραξη τόκων υπερημερίας.

5. ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

• Ενσωματώνονται τροποποιήσεις του τελωνειακού κώδικα όσον αφορά την ασφάλεια, που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 648/2005, και τις ενοποιεί λαμβάνοντας υπόψη την καθιέρωση των ηλεκτρονικών διασαφήσεων και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών, ειδικότερα, το Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών (ΣΕΕ), καθώς και τη δημιουργία διαδικτυακών πυλών και μιας ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας,
• Η απαλλαγή των ελεύθερων ζωνών από την τελωνειακή επιτήρηση, ένα κενό στον τομέα της ασφάλειας, καταργείται. Οι ελεύθερες ζώνες καθίστανται τελωνειακό καθεστώς και υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους κατά την είσοδο και όσον αφορά τις λογιστικές καταχωρήσεις, και
• Οι κανόνες για την προσκόμιση εμπορευμάτων έχουν επαναδιατυπωθεί προκειμένου να διασαφηνιστούν οι υποχρεώσεις και το (τα) πρόσωπο (πρόσωπα) που έχει (έχουν) την ευθύνη να ενημερώνει (ουν) τα τελωνεία για την άφιξη των εμπορευμάτων και την προσκόμισή τους για τη διενέργεια ελέγχων.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

• Οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν την ηλεκτρονική διασάφηση, που αποτελεί τη συνήθη μορφή διασάφησης, και την εναρμόνιση των προηγουμένων παραλλαγών των απλουστευμένων διαδικασιών διασάφησης, συμπεριλαμβανομένου του εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο,
• Οι βασικές αρχές για το τεκμήριο και την απώλεια του χαρακτήρα κοινοτικού εμπορεύματος έχουν μεταφερθεί από τις διατάξεις εφαρμογής του τελωνειακού κώδικα (ΔΕΚ) στον κώδικα. Οι λεπτομερείς κανόνες θα περιέχονται, όπως και προηγουμένως, στις ΔΕΚ,
• Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, π.χ. δελτία TIR ή ΑΤΑ, στις περιπτώσεις που απαιτείται διασάφηση, οι ηλεκτρονικές διασαφήσεις θα αποτελούν τον κανόνα,
• Όπου αυτό επιτρέπεται, η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του διασαφιστή μπορεί να αντικαταστήσει τη διαβίβαση της ηλεκτρονικής διασάφησης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. Τα έγγραφα αυτά δεν είναι αναγκαίο να «επισυνάπτονται» στη διασάφηση, υπό την προϋπόθεση ότι «βρίσκονται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών»,
• Σύμφωνα με τις αρχές της σύμβασης του Κυότο, ο νέος κώδικας προβλέπει την κατάθεση, την καταχώρηση και την εξέταση της διασάφησης των εμπορευμάτων πριν από την άφιξή τους, καθώς και την αποσύνδεση του τόπου υποβολής της διασάφησης από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται πράγματι τα εμπορεύματα, και
• Προβλέπεται, επίσης, η παράδοση των εμπορευμάτων σε τόπο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο έγινε αποδεκτή η διασάφηση. Η διάταξη αυτή, από κοινού με την ενσωμάτωση της προηγούμενης διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εισαγωγέα τόπο, καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του «κεντρικού εκτελωνισμού». Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, ένας εγκεκριμένος οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει συνοπτική διασάφηση ή /και συνήθη διασάφηση σε ηλεκτρονική μορφή από τον τόπο εγκατάστασής του, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους μέσω του οποίου τα εμπορεύματα εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα, παρέχοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται με ένα τελωνείο όσον αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στην EE.

7. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

• Τα προηγούμενα καθεστώτα αναστολής έχουν εναρμονιστεί και ομαδοποιηθεί με άλλους παρεμφερείς εγκεκριμένους τελωνειακούς προορισμούς ή χρήσεις σε τέσσερα ειδικά καθεστώτα: διαμετακόμιση (εξωτερική διαμετακόμιση, εσωτερική διαμετακόμιση)- αποθήκευση (τελωνειακή αποταμίευση, ελεύθερες ζώνες)- ειδικές χρήσεις (προσωρινή εισαγωγή, ειδικός προορισμός) και τελειοποίηση (τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και τελειοποίηση προς επανεισαγωγή). Η εναρμόνιση αυτή κατέστησε δυνατή τη συγχώνευση του συστήματος αναστολής για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή με το καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και την εγκατάλειψη του συστήματος επιστροφής δασμών κατά την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, δεδομένου ότι η πρόθεση επανεξαγωγής δεν είναι πλέον αναγκαία,
• Κοινοί κανόνες θα διέπουν όλα τα ειδικά καθεστώτα, όπως αυτά που εφαρμόζονται στις εγγυήσεις, στην υποβολή αιτήσεων και στη χορήγηση αδειών, καθώς και στη χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων. Οι ειδικοί κανόνες για επιμέρους καθεστώτα διατηρούνται μόνο στις περιπτώσεις που υφίστανται δεόντως δικαιολογημένοι οικονομικοί λόγοι, και
• Εισάγονται διευκρινίσεις όσον αφορά την αναστολή της επιβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, καθώς και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της 6ης οδηγίας ΦΠΑ και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

8. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

• Οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή διασαφήσεων πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων, που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό αριθ. 648/2005, τροποποιούνται περαιτέρω για να ληφθεί υπόψη η καθιέρωση ηλεκτρονικών διασαφήσεων, η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών, κυρίως το Σύστημα Ελέγχου των Εξαγωγών (ΣΕΕ), και η μελλοντική δημιουργία διαδικτυακών πυλών/ ενιαίων ηλεκτρονικών θυρίδων,
• Γίνεται ειδική πρόβλεψη για την επανεξαγωγή μη κοινοτικών εμπορευμάτων που προορίζονται να εξέλθουν από το έδαφος της Κοινότητας, αν και τα εμπορεύματα αυτά θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως και τα κοινοτικά εμπορεύματα εξαγωγής, εκτός του ό,τι ότι θα απαιτείται γνωστοποίηση επανεξαγωγής αντί για διασάφηση. Συνοπτικές διασαφήσεις θα είναι αναγκαίες μόνο στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται ούτε διασάφηση ούτε γνωστοποίηση επανεξαγωγής, π.χ για μεταφορτώσεις και επανεξαγωγές από ελεύθερες ζώνες, καθώς και από προσωρινή εναπόθεση σε λιμένες / αερολιμένες κλπ.

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101 : EL:PDR
2 Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα δεν έχει νομική/ κανονιστική ισχύ, έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm