Open menu
15 | 08 | 2020
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 20/09/2013
Αρ. πρωτ.: 1143404

ΘΕΜΑ:  Επιχειρηματική αμοιβή και υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Σε απάντηση της αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 52 του Ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου όταν στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση.
2. Επίσης, με την περ. ε΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, η επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου και του κοινωνού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 109.
3. Περαιτέρω, με την παρ.1 του άρθρου 53 του Κ.Φ.Ε. σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και πάνω, ο φορολογούμενος δικαιούται να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του οικονομικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά το ποσό του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από εμπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:

α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου διαχειριστικού έτους.
β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού κέρδους της επιχείρησης κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πολύ πιθανολογείται μείωση του κέρδους της τρέχουσας χρήσης.

4. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι για να μειωθεί η προκαταβολή φόρου κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φυσικού προσώπου, απαιτείται να μην υπάρχει το στοιχείο από το οποίο προκύπτει το εισόδημα. Από τη 1013842/211 /Α0012/ ΠΟΛ. 1030/8.2.1999 διαταγή μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του οικείου οικονομικού έτους, προκύπτει ότι προκειμένου να μειωθεί η προκαταβολή φόρου, θα πρέπει να παύσει οριστικά να υπάρχει από 1.1. του οικείου έτους το στοιχείο με βάση το οποίο προσδιορίζεται η προκαταβολή του φόρου, όπως π.χ. μεταβίβαση ακινήτου, διακοπή άσκησης επαγγέλματος.
5. Κατόπιν των ανωτέρω, με τη νομοθετική κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής δεν σημαίνει ότι εκλείπει η κατηγορία του εισοδήματος, από την οποία προκύπτει προκαταβολή φόρου. Εξάλλου, παραμένετε μέλος ομόρρυθμης εταιρείας η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί και από την οποία λάβατε επιχειρηματική αμοιβή για το οικον. έτος 2013, ενώ το επόμενο έτος (οικον. έτος 2014) αλλάζει μόνο ο τρόπος φορολόγησης των ομόρρυθμων εταιρειών. Συνεπώς, δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τον κωδικό 655 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1, καθόσον στην περίπτωση σας πρέπει να υπολογισθεί προκαταβολή φόρου επόμενου έτους. Τέλος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος ( παρ.1 άρθρου 53 του Κ.Φ.Ε. ), μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. η οποία και κρίνει τις προϋποθέσεις αυτές με βάση τα πραγματικά περιστατικά, στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm