02 | 04 | 2020

Αθήνα 19/04/13
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1085

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 ν. 4056/12.03.2012, (ΦΕΚ 52Α'/2012), όπως ισχύουν, περί αναστολής επιβληθέντων προστίμων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις που αφορούν σε αναστολή ισχύος επιβληθέντων προστίμων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και παρέχουμε οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14:

«1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης, υποχρεούνται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να λάβουν άδεια εγκατάστασης με την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος δικαιολογητικά ...........Κατά τη διάρκεια των παραπάνω προθεσμιών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών ετών, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μόνο αν υποβληθεί η αίτηση, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αφού καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό πρόσημο έχει επιβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή και τις διατάξεις του άρθρου 10........».

Σύμφωνα με τη σχετική υπ. αριθμ. πρωτ. 1464/67426/13.06.2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «...οι παραπάνω διοικητικές πράξεις αναστέλλονται με την έκδοση ανακλητικών αποφάσεων των υπηρεσιών που τις εξέδωσαν ή που είναι αρμόδιες κατά το χρόνο της απόφασης,...»
Κατά συνέπεια, με την έκδοση ανακλητικών αποφάσεων από τη βεβαιούσα εν ευρεία εννοία αρχή, που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου και συνέταξε τον οικείο χρηματικό κατάλογο, αναστέλλεται για τρία χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4056/2012, η ισχύς των νόμιμων τίτλων είσπραξης και κατ' επέκταση η ταμειακή βεβαίωση του προστίμου που επιβλήθηκε με τις προαναφερθείσες διατάξεις, σύμφωνα με το περιεχόμενο της εκάστοτε ανακλητικής απόφασης.
Για τα χρέη που τίθενται σε καθεστώς αναστολής σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974, ΦΕΚ 90Α') και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 6 αυτού, ήτοι περί προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, συμψηφισμού χρεών προς το Δημόσιο και εγγραφής υποθήκης με τη διαδικασία του άρθρου 8 του ιδίου Κώδικα (σχετ. και η ΠΟΛ.1055/12.5.2010) και του άρθρου 26 ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43Α'), περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, όπως ισχύουν.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm