Open menu
15 | 07 | 2020

Αθήνα 07/10/2011
Αρ. πρωτ.: 30/077/2545/2011


ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την βεβαίωση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Ελλάδα που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 30/077/2131/2011 υπουργική απόφαση «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών».

 

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών», προκειμένου να διατεθεί στην κατανάλωση ένα νέο αλκοολούχο ποτό, ο παρασκευαστής ποτοποιός οφείλει να υποβάλει τα προβλεπόμενα στοιχεία του ποτού στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία, η οποία χορηγεί τη βεβαίωση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία.
Η βεβαίωση αυτή αφορά όλα τα αλκοολούχα ποτά που παράγονται στη χώρα, δηλαδή:

-αυτά που υπάγονται σε κάποια κατηγορία του καν. (ΕΚ) 110/2008, (για τα οποία οι Χημικές Υπηρεσίες ήσαν ήδη αρμόδιες για να γνωρίζουν στον ενδιαφερόμενο ποτοποιό περί της κανονικότητας του ποτού), -τα λοιπά αλκοολούχα ποτά, (για τα οποία απαιτείτο έγκριση από τη Διεύθυνσή μας, έγκριση η οποία καταργήθηκε με την ως άνω απόφαση).
-τα χαμηλόβαθμα αλκοολούχα ποτά (με αλκοολικό τίτλο μεταξύ 1,2 % vol και 15% vol).

Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η βεβαίωση αυτή καταγράφονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της εν λόγω υπουργικής απόφασης.
Η βεβαίωση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία χορηγείται και για τα ποτά που παράγονται για λογαριασμό τρίτου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 της εν λόγω απόφασης.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η βεβαίωση σ’ αυτήν την περίπτωση καταγράφονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω υπουργικής απόφασης.
Η Χημική Υπηρεσία μπορεί να προσθέσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο για την πληρέστερη περιγραφή του ποτού.

Η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία αποτελεί υποχρέωση του ποτοποιού και δεν συνεπάγεται εκ μέρους του καμμία οικονομική επιβάρυνση. Αντιθέτως, η αποδεδειγμένη παράλειψη εκ μέρους του αποτελεί διοικητική παράβαση σύμφωνα με την περίπτωση ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 και τιμωρείται με πρόστιμο 1500 ευρώ.

Για να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των ποτοποιών σχετικά με το θέμα αυτό, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς συνέπειες για τους παραγωγούς, κάθε Χημική Υπηρεσία οφείλει εγγράφως να ενημερώσει τους ποτοποιούς της αρμοδιότητάς της για την υποχρέωσή τους αυτή, και να κάνει προφορικές συστάσεις τόσο αυτήν την περίοδο όσο και σε τακτά διαστήματα στο μέλλον.
Η Χημική Υπηρεσία, όταν το ποτό, για το οποίο έχει χορηγηθή η βεβαίωση συμμόρφωσης, αρχίζει να παράγεται, οφείλει να προβεί στην εξέτασή του, ώστε να διαπιστώσει την τήρηση των στοιχείων της βεβαίωσης. Εάν παρατηρηθούν αποκλίσεις, ενημερώνει τον ποτοποιό, ο οποίος υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί προς τη βεβαίωση είτε να καταθέσει νέα στοιχεία, ώστε να τροποποιηθεί αναλόγως η βεβαίωση συμμόρφωσης.
Κατά το χρονικό διάστημα παραγωγής ενός ποτού, ο ποτοποιός μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή ενός ή περισσότερων στοιχείων του είτε στη σύνθεση είτε στην επισήμανση. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να ενημερώνει σχετικώς τη Χημική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει τα νέα στοιχεία και είτε χορηγεί νέα βεβαίωση, εάν η αλλαγή είναι καθοριστική για την ταυτότητα του ποτού (π.χ αλλαγή εμπορικής ονομασίας) είτε τροποποιεί την υπάρχουσα.
Η τροποποίηση αυτή γίνεται με την έκδοση βεβαίωσης με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Η βεβαίωση αυτή περιέχει μόνον τα μεταβληθέντα στοιχεία και την επισήμανση ότι κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική βεβαίωση συμμόρφωσης.
Όλες οι βεβαιώσεις συμμόρφωσης που αφορούν το ίδιο ποτό (αρχική και τροποποιητικές) αρχειοθετούνται μαζύ και αποτελούν ενιαίο σύνολο που αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του ποτού.
Κατά το χρονικό διάστημα παραγωγής ενός αλκοολούχου ποτού, μπορούν, επίσης, να προκύψουν αλλαγές στη νομοθεσία, από τις οποίες απορρέει η ανάγκη τροποποίησης στη σύνθεση ή/και στην επισήμανση του ποτού, προκειμένου αυτό να συνεχίσει να παράγεται και να διατίθεται νομίμως. Πέραν της γενικής ενημέρωσης των ποτοποιών και των φορέων τους που επιτελείται από τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ., όσον αφορά τις αλλαγές της νομοθεσίας, οι Χημικές Υπηρεσίες ενημερώνουν εγγράφως τους ποτοποιούς της αρμοδιότητάς τους για τις συνέπειες αυτών των αλλαγών στα στοιχεία των συγκεκριμένων ποτών. Αναλόγως της βαρύτητας της αλλαγής είτε χορηγείται νέα βεβαίωση είτε τροποποιείται η υπάρχουσα, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.
Οι ποτοποιοί από την πλευρά τους οφείλουν να ενημερώνονται συνεχώς για την ισχύουσα νομοθεσία, ενημέρωση, για την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν σήμερα και το Διαδίκτυο. Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. υπάρχει πλήρης ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα των αλκοολούχων ποτών (http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=456&txt=y&show_sub=1).
Για τα ποτά που η παραγωγή τους έχει ξεκινήσει πρίν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις που έχουν χορηγηθή κατά περίπτωση.
Επειδή, ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμες για κάθε ποτό που κυκλοφορεί, κρίνεται σκόπιμο να γίνει καταγραφή των ήδη παραγομένων ποτών, και επ’ ευκαιρία αυτής, έλεγχος της σύνθεσης και της επισήμανσης.

ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η βεβαίωση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία συναρτάται με την εξέταση των δειγμάτων, αλλά όχι με δεσμευτικό τρόπο. Είναι δυνατό ένα ποτό να διαθέτει  βεβαίωση συμμόρφωσης, αλλά να είναι μη κανονικό είτε διότι παρήχθη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα αναφερόμενα στη βεβαίωση είτε διότι παραβιάζει άλλες διατάξεις της νομοθεσίας που δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση ή τροποποιήθηκαν σε μεταγένεστερη χρονική στιγμή.
Αντιστρόφως, ένα ποτό μπορεί να μη διαθέτει βεβαίωση συμμόρφωσης, αλλά να είναι σύμφωνο προς τη νομοθεσία, ως προς τη σύνθεση και την επισήμανση, οπότε χαρακτηρίζεται ως κανονικό.
Συνεπώς, επαφίεται στην κρίση της Χημικής Υπηρεσίας που εξετάζει το δείγμα εάν χρειάζεται τα στοιχεία της βεβαίωσης συμμόρφωσης, οπότε θα την αναζητήσει με τον προσφορότερο τρόπο (από τον ποτοποιό, ή τα αρχεία της, ή τη Διεύθυνσή μας ή τη Χημική Υπηρεσία που την εξέδωσε. Η Διεύθυνσή μας εξετάζει και τη δυνατότητα δημιουργίας σχετικού Μητρώου στο Ο.Π.Σ.).
Άν προκύψει ότι δεν έχει χορηγηθή η βεβαίωση συμμόρφωσης, ειδοποιείται σχετικώς η αρμόδια Χημική Υπηρεσία, η οποία θα εξετάσει το θέμα. Όσον αφορά την εξέταση του δείγματος, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις ειδικές περιπτώσεις, όπως στα αλκοολούχα ποτά που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία με σαφείς προδιαγραφές, κατά τις οποίες η Χημική Υπηρεσία κρίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για τη σύνθεση του ποτού, αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία.
Τονίζεται ότι οι Χημικές Υπηρεσίες πρέπει να τηρούν σχολαστικά το αρχείο βεβαιώσεων συμμόρφωσης που ισοδυναμεί με αρχείο παραγομένων αλκοολούχων ποτών, του οποίου είναι προφανής η σπουδαιότης για την Υπηρεσία μας. Επίσης, πρέπει να αποστέλλουν αντίγραφο της βεβαίωσης και των συνοδευτικών εγγράφων στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκολοούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου όπως προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 3 της εν λόγω υπουργικής απόφασης.
Εν κατακλείδι, η βεβαίωση συμμόρφωσης αποτελεί ένα προληπτικό μέτρο ελέγχου ποιότητας των αλκοολούχων ποτών, το οποίο:

- συμβάλλει στη διασφάλιση του παραγωγού ότι τα προϊόντα του θα είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία

- αυξάνει την προστασία του καταναλωτή, διότι ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διάθεσης στην αγορά αλκοολούχων ποτών μη σύμφωνων με τη νομοθεσία
- βελτιώνει την αξιοπιστία των ελληνικών αλκοολούχων ποτών
- διευκολύνει το ελεγκτικό έργο των Χημικών Υπηρεσιών
- επιτρέπει τη δημιουργία ενός πλήρους αρχείου των παραγομένων στη χώρα ποτών στη Διεύθυνσή μας

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και αναμένουμε τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας που θα ανακύψουν κατά τη χορήγηση των βεβαιώσεων συμμόρφωσης των αλκοολούχων ποτών προς τη νομοθεσία.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm