18 | 09 | 2018

Αθήνα 23/08/2011
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1178

ΘΕΜΑ: Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών ανέλεγκτων χρήσεων, που αφορούν επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, επιλέγονται για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010, υποθέσεις με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).
2. Καθορίζεται πίνακας κριτηρίων -κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης αυτών. Στον πίνακα αυτό και σε κάθε κριτήριο αναφέρονται αναλυτικοί κανόνες που υλοποιούν το κριτήριο, καθώς επίσης και ο αριθμός των μορίων βαρύτητας του κάθε κανόνα ο οποίος βασίστηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα οικονομικά χωροταξικά και χρονικά δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.
3. Με τα παραπάνω κριτήρια επιλογής μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου του συστήματος ELENXIS θα γίνεται η στόχευση και η επιλογή φορολογούμενων Υψηλής μοριοδότησης. Οι λίστες με τους φορολογούμενους Υψηλής μοριοδότησης θα αποστέλλονται στους Προϊσταμένους των Ελεγκτικών Υπηρεσιών από το ELENXIS ώστε να εκδοθεί η οικεία εντολή ελέγχου.
Σημειώνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων θα αποστέλλει τις λίστες στοχευμένων υποθέσεων υψηλής μοριοδότησης στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για να εκδοθούν οι σχετικές εντολές ελέγχου.
Περαιτέρω η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3943/2011, θα μπορεί να ζητά την ανάδειξη στόχων που προκύπτουν από την ανάλυση κινδύνου βάσει συγκεκριμένων κανόνων και σεναρίου που εκείνη μπορεί να ορίσει και οι οποίοι στόχοι αναμένεται να παρουσιάσουν υψηλό ελεγκτικό ενδιαφέρον.
4. Ο πίνακας κριτηρίων-κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης αυτών σύμφωνα με τον οποίο θα γίνεται εφεξής η επιλογή ανέλεγκτων υποθέσεων έχει ως εξής:

5. Για τη διενέργεια των ελέγχων υποθέσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις διενέργειας τακτικού ελέγχου δηλαδή οι διατάξεις της απόφασης Πολ. 1072/08.04.2011, όπως αυτή ισχύει και η Πολ. 1037/01.03.2005 αντίστοιχα.
6. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.
7. Από την 1/11/2011 θα εκδίδονται αποκλειστικά εντολές ελέγχου, από τους αρμόδιους Προϊσταμένους, για ανέλεγκτες υποθέσεις σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16