Open menu
05 | 08 | 2020

Αθήνα 4/04/2011
Αρ. πρωτ.: 5015043


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α ) "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών".

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 25 παράγραφος 1 και 3, 30 παράγραφος 1, 2, 3 και 5 και 47 παράγραφος 6 του Νόμου 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», ΦΕΚ 66/Α/31.03.2011 και οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης.
Συμπληρωματικά παρέχονται οι κατωτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 30 επέρχονται ορισμένες ρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων ως εξής:

I. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΑΥΤ/ΤΑ Ο.Δ.Δ.Υ.- ΑΥΤ/ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, τα επιβατικά οχήματα και τα αυτοκίνητα τύπου jeep που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ Φάση Β (EURO 4) υπάγονται στους συντελεστές της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», εφόσον μέχρι και την 29.06.2011 τελωνισθούν και καταβληθούν γι' αυτά οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Για τον τελωνισμό των παραπάνω οχημάτων που θα τελωνισθούν και καταβληθούν για αυτά οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και τις 29.06.2011 ισχύουν οι ακόλουθοι κωδικοί εθνικής φορολογίας:

Σταθερή μέθοδος

Μέθοδος αποτελεσματικού επιτοκίου

Oνομαστική αξία

100.000

100.000

Yπέρ το άρτιο

3.000

3.000

Aπόσβεση 2010

(600)

(561)

Aπόσβεση 2011

(600)

(580)

Aξία κτήσεως 31.12.2011

101.800

101.859

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου προβλέπεται απαλλαγή κατά περίπτωση από το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις τέλος ταξινόμησης, ανάλογα με τον κυλινδρισμό του κινητήρα καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ «Φάση Β» ή μεταγενέστερης Οδηγίας ή Κανονισμού και παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή όμοιων φορτηγών που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή και των οποίων η άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας έχει εκδοθεί μέχρι την 31/12/1998 και έχουν καταβληθεί γι' αυτά τα τέλη κυκλοφορίας του έτους διαγραφής και των τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.
Η αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718/11.02.2011 (Φ.Ε.Κ.246/Β') Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, ισχύει και για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.
Για τον αυτόματο υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, στη θέση 44 του ΕΔΕ και 37β της ΔΕΦΚ, οι κωδικοί ατέλειας που θα συμπληρώνονται είναι οι ακόλουθοι :

Φ85: Για φορτηγά οχήματα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 1600 cc - απαλλαγή 60%. Φ86: Για φορτηγά οχήματα κυλινδρισμού κινητήρα από 1601 cc μέχρι και 3.500 cc - απαλλαγή 50%.
Φ87: Για φορτηγά οχήματα (διπλοκάμπινα) κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 3.500 cc - απαλλαγή 40%.

Επίσης σας γνωρίζουμε πως τα πεδία «Αριθμ. κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος» και «Ημερομηνία ταξινόμησης», συμπληρώνονται και στις περιπτώσεις απόσυρσης των φορτηγών, όπως ορίζονται με τις ανωτέρω διατάξεις , σύμφωνα με την παράγραφο 3 της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5008261/21.02.2011 Ε.Δ.Υ.Ο .

3. Επιπλέον, σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ.Δ18Β 5054857/28.12.2010 Ε.Δ.Υ.Ο., αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των επιβατικών αυτοκινήτων των εκποιούμενων από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ και των αυτοκινήτων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, τα οποία υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, ίσο προς τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός έτους, σας γνωρίζουμε ότι σχετική διάταξη, συμπεριλήφθηκε στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του ως άνω νόμου.


II. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Με την παράγραφο 3 περίπτωση α) του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α'), το δικαίωμα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης παρέχεται και στους ανάπηρους 'Ελληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχουν κατοικία στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151/Α'), όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του κοινοποιούμενου νόμου και το οποίο επισυνάπτεται. Ειδικότερα το δικαίωμα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου από τις ανωτέρω κατηγορίες αναπήρων πολιτών χορηγείται με την προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, δηλαδή την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή στη χώρα μας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Επίσης, με την περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου καταργείται η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129/Α'), με την οποία προβλεπόταν η ατελής εισαγωγή επιβατικών αυτοκινήτων από ανάπηρους πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση μεταξύ άλλων ότι εργάζονταν ή έχουν εργαστεί στη χώρα μας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm