26 | 02 | 2020

Αθήνα 25/11/2010
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1
173


ΘΕΜΑ: Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας).


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Mε το άρθρο 7 της Α.Υ.Ο.Ο.1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ. 1102/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062 Β΄) «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών», όπως ισχύει, προβλέπεται στις περιπτώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών, η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) στη δηλούμενη από την επιχείρηση επαγγελματική εγκατάσταση.
Κατ΄ εξαίρεση, η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..
2. Με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010 και την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1130/17-9-2010 ορίζονται οι διαδικασίες και παρέχονται οδηγίες για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α., οι οποίες είναι σε εξέλιξη.
3. Δεδομένου ότι η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και οδηγιών περί προσωρινού ελέγχου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αποτελεί για τη Διοίκηση στόχο πρωταρχικής σημασίας, ελαχιστοποιείται, στο εξής, η διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη και μεταβολή εργασιών των επιχειρήσεων, ώστε το ελεγκτικό δυναμικό των Δ.Ο.Υ. να ασχοληθεί με τη διαδικασία της περαίωσης και του προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α..
4. Κατόπιν των ανωτέρω, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να εκδίδει εντολή ελέγχου, για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας), μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που αυτό πράγματι απαιτείται, κατά την κρίση του, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που δημιουργούν υπόνοιες (π.χ. λόγω αντικειμένου εργασιών, μεγάλης ηλικίας του φορέα ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, της νομικής μορφής όπως μονοπρόσωπες ΕΠΕ κλπ).

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm