02 | 04 | 2020

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2004

ΥΠΟΙΚ. 1014261/279/Α0012/2004 

 

Θέμα: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

 Ύστερα από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της απόφασης για τη χορήγηση φοιτητικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, και αφού συγκεντρώθηκαν από όλες στις ΔΟΥ τα ερωτήματα, για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης από όλες τις υπηρεσίες διευκρινίζονται τα παρακάτω: 

 

1. Μισθωτήρια συμβόλαια 

Α) Τα μισθωτήρια συμβόλαια, ανεξάρτητα από το ποσό του μισθώματος, προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή για θεώρηση σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή τους. 

Β) Τα συμβόλαια υποβάλλονται στις ΔΟΥ σε δύο αντίγραφα από τα οποία επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε. 

Γ) Η υποβολή μισθωτηρίου συμβολαίου στη ΔΟΥ γίνεται ατελώς, δηλαδή ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να καταβάλει κανένα ποσό φόρου, τέλους ή δικαιώματος. 

Δ) Σε περίπτωση όμως που το μισθωτήριο συμβόλαιο προσκομίζεται στη ΔΟΥ αφού περάσουν τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του, προβλέπεται από τον νόμο πρόστιμο 39 ευρώ. 

Ε) Επίσης, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση που συντάσσεται συμφωνητικό μίσθωσης και κατατίθεται για θεώρηση μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του (ταυτόχρονη, αναδρομική ή μελλοντική) θεωρείται εμπρόθεσμο, χωρίς στην περίπτωση αυτή να επιβάλλεται κανένα πρόστιμο. 

2. Το μισθωτήριο πρέπει να είναι θεωρημένο, στο όνομα του γονέα ή του ιδίου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν δεν έχουν επικυρωθεί από άλλη αρχή, η επικύρωση του φωτοαντίγραφου γίνεται από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση. Ισχύουν μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους. 

Γίνονται δεκτά και μισθωτήρια των οποίων έχει λήξει η διάρκεια μίσθωσης και η παράτασή τους ισχύει σιωπηρά. 

Αν υπάρχει μισθωτήριο σε ένα όνομα και υπάρχει συγκατοίκηση, θα πρέπει να προσκομιστεί νέο μισθωτήριο στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα όλων των φοιτητών που διαμένουν. Επίσης, γίνονται δεκτά και μισθωτήρια με έναρξη ισχύος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιό φοιτητή ή για πρωτοετή. 

Σε περίπτωση έλλειψης μισθωτηρίου, θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1086 σε διπλό (η μία θα παραμένει στη ΔΟΥ) για τη διαμονή του, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, και τουλάχιστον μία απόδειξη πληρωμής για το καταβαλλόμενο ενοίκιο. 

Σε περίπτωση έλλειψης μισθωτηρίου και αποδείξεων θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σε διπλό (η μία θα παραμένει στη ΔΟΥ), στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Είναι αυτονόητο ότι και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι γονείς ή ο φοιτητής λαμβάνει απρόσκοπτα το επίδομα. Οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε σχολές της Κύπρου εφόσον δεν υπάρχει μισθωτήριο θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση δυσχέρειας εύρεσης σπιτιού στην πόλη φοίτησης, γίνεται δεκτό και μισθωτήριο εκτός της πόλης αυτής αλλά κοντά στην έδρα της. Αν ο φοιτητής μένει σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, τότε αντί μισθωτηρίου θα προσκομίζει βεβαίωση που θα περιέχει τη διάρκεια μίσθωσης καθώς και απλή φωτοτυπία απόδειξης παροχής υπηρεσιών. 

Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες δεν δικαιούνται το επίδομα. 

3. Στην έννοια του οικογενειακού επιδόματος, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, δεν υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας, ποσά έκτακτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, αποζημίωση απολυομένων κ.λπ.), τίμημα πώλησης ακινήτου, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις. Το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις λαμβάνεται υπόψη μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις. 

4. Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση χωρίς να είναι ταυτόχρονα προστατευόμενο μέλος του πατέρα του, το επίδομα το δικαιούται ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον υπάρχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. 

5. Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του πατέρα, τότε το επίδομα το δικαιούται ο πατέρας. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά. 

6. Όταν η σύζυγος είναι φοιτήτρια, εφόσον συντρέχουν οι άλλες προϋποθέσεις, δικαιούχος είναι η ίδια. 

7. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής. Εάν όμως υπάρχει δεύτερος γάμος, τα στοιχεία λαμβάνονται από τη φορολογική δήλωση του οικον. Έτους 2003 όπως υποβλήθηκε από τον γονέα του οποίου προστατευόμενο μέλος είναι ο φοιτητής. 

8. Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε ελληνικό πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και, αφετέρου, τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα. 

9. Δεν υπάρχει καταληκτική ηλικία χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος. Επίσης, δεν αποκλείονται του στεγαστικού επιδόματος όσοι λαμβάνουν στεγαστικό επίδομα από άλλη αιτία. 

10. Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) προσμετρώνται τα κενά. Δεν προσμετρώνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσοστό. Επίσης, δεν προσμετρώνται τα τετραγωνικά μέτρα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, καθώς και ακίνητο του οποίου η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο οικον. Έτος 2003 (χρήση 2002). 11. Αν ο φοιτητής ή ο γονέας έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής τότε δικαιούται του επιδόματος. Υπενθυμίζεται ότι :

Α) Σε όλες τις ΔΟΥ θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί σήμανση από την οποία θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι για το γραφείο και τον υπάλληλο που θα παραλάβει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση του επιδόματος.

Β) Η πληρωμή του επιδόματος πρέπει να γίνεται αμέσως, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις αμφισβήτησης για τη χορήγησή του.

Γ) Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ για οποιοδήποτε επιπλέον ερώτημα θα απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα που θα λειτουργούν αποκλειστικά για τις επόμενες δύο τουλάχιστον εβδομάδες για απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος, τηλ. 210-3375376, 210-3375377. Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τηλ. 210-3614716, 210-3635044.

Δ) Για θέματα που αφορούν το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι :

- Για τα πανεπιστήμια: τηλ. 3723272 και 3723278.

- Για τα ΤΕΙ: τηλ. 3723232.

12. Στο παρόν έγγραφο περιλαμβάνεται στο σύνολό του και το αρ. 1009714/678/0016/3.2.04 έγγραφο και επομένως δεν χρειάζεται εκ παραλλήλου μελέτη του.

13. Παρακαλούμε τους προϊσταμένους των ΔΟΥ να φροντίζουν προσωπικά για την τήρηση της διαδικασίας χορήγησης του φοιτητικού επιδόματος με τις συμπληρώσεις του παρόντος εγγράφου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm