02 | 04 | 2020

Αθήνα 09/06/1994
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1149


ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

 

Άρθρο 1
Ορισμοί


1. Ζώνη γενικά θεωρείται ένα τμήμα πόλης ή χωριού, το οποίο, σύμφωνα με τους πίνακες τιμών, έχει ενιαία τιμή (Τ.Ζ.):

Οι ζώνες διακρίνονται σε:

α) Κυκλικές ζώνες
Είναι οι ζώνες που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα μιας πόλης ή ενός χωριού και απεικονίζονται στους χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών περιμετρικά με συνεχή κόκκινη γραμμή, κατά μήκος των αξόνων των δρόμων και συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα του αλφαβήτου.
β) Γραμμικές ζώνες (Γ.Ζ.)
Γραμμικές είναι οι ζώνες που αναπτύσσονται κατά μήκος της μίας ή και των δύο πλευρών ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου, παράλληλα προς τον άξονα αυτού. Οι γραμμικές ζώνες είναι ενδεχόμενο να μην απεικονίζονται στους ισχύοντες χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών. Όταν όμως απεικονίζονται, η απεικόνιση γίνεται με συνεχή κόκκινη γραμμή, στα άκρα της οποίας υπάρχουν βέλη που δηλώνουν την αρχή και το τέλος της και συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα του αλφαβήτου.
2. Τιμή ζώνης ή τιμή εκκίνησης (Τ.Ζ.). Είναι η ενιαία τιμή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή.
Η τιμή ζώνης (Τ.Ζ.), αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο (μ2) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α΄ όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο.
3. Συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.). Είναι ο συντελεστής που εκφράζει τη δυνατότητα οικοδομικής εκμετάλλευσης του οικοπέδου και συνήθως συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) αυτού. Ο Σ.Α.Ο. συμβολίζεται με λατινικούς αριθμούς και απεικονίζεται στους χάρτες του Υπουργείου Οικονομικών με συνεχή μπλε ή μαύρη γραμμή ή με χρώμα το οποίο περιορίζεται περιμετρικά με μαύρη συνεχή γραμμή.
4. Συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ). Είναι ο συντελεστής (μεγαλύτερος ή ίσος με τη μονάδα) που εκφράζει την εμπορικότητα ενός δρόμου ή ενός τμήματος δρόμου μιας συγκεκριμένης ζώνης.
5. Συντελεστής συμμετοχής οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.). Είναι ο συντελεστής που εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής της αξίας του οικοπέδου, στη συνολική αξία ενός ακινήτου (κτισμάτων και οικοπέδου).
6. Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΟ). Είναι ο συντελεστής που απομειώνει την αξία του οικοπέδου, ενόψει του γεγονότος της αφαίρεσης κοινόχρηστων χώρων και μέρους του εργολαβικού οφέλους.
7. Συντελεστής εκμετάλλευσης ισογείου (Κ). Είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει το μέγεθος εκμετάλλευσης του ισογείου ενός ακινήτου και συναρτάται με το συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και το συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ).Άρθρο 2
Γενικές Έννοιες

 

1. Το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, καθώς και στη φορολογία αυτόματου υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.), εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και μόνο αν αυτά (ακίνητα) βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σύστημα.

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τα ακίνητα έχουν καταταγεί σε δώδεκα κατηγορίες. Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμέ­νη κατηγορία αποδεικνύεται από:

α) την οικοδομική άδεια ανέγερσης του,
β) την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και
γ) τον τίτλο κτήσης του.

Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία, τότε η κατηγορία (το είδος) του ακινήτου, αποδεικνύεται από τη δήλωση φόρου εισοδήματος του.
Εάν όμως στο κτίσμα έχουν γίνει ουσιώδεις και σταθερές επεμβάσεις και η χρήση του είναι διάφορη από εκείνη που ορίζεται στην οικοδομική άδεια ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον τίτλο κτήσης του, τούτο εντάσσεται στην αντίστοιχη με τη νέα του μορφή κατηγορία ακινήτου και η αξία του υπολογίζεται με το αντίστοιχο έντυπο. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διασταυρωθούν και από την δήλωση φόρου εισοδήματος του πωλητή, κληρονόμου ή δωρητού.
Για κάθε κατηγορία ακινήτου εφαρμόζεται χωριστό έντυπο, ως ακολούθως:

α) Με το έντυπο 1 υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος καθώς και επαγγελματικής στέγης σε όροφο κτιρίου μη προοριζομένου, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείων  καταστημάτων.
β) Με το έντυπο 2 υπολογίζεται η αξία της επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπό­γειο καθώς και σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων  καταστημάτων.
γ) Με το έντυπο 3 υπολογίζεται η αξία:

γα) Του οικοπέδου.
γβ) Ποσοστών οικοπέδου που αντιστοιχούν σε υφιστάμενη ή μελλοντική επιφάνεια κτίσματος.
γγ) Ποσοστών οικοπέδου που δεν μπορούν να οικοδομηθούν λόγω εξάντλησης του συντε­λεστή δόμησης.
γδ) Δουλείας χρήσης ορισμένης επιφάνειας (σε δώμα, όροφο, πυλωτή ή ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου).

δ) Με το έντυπο 4 υπολογίζεται η αξία αποθηκευτικών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ως χώροι κύριας χρήσης.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

δα) Αποθηκευτικοί χώροι στο υπόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας.
δβ) Αποθηκευτικοί χώροι στο ισόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας μη προσμετρημένοι στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.).
δγ) Αποθηκευτικοί χώροι αυτοτελείς (ανεξάρτητα κτίρια) εφ΄ όσον δεν ανήκουν στην κατηγορία των κτιρίων αποθηκών των οποίων η φορολογητέα αξία υπολογίζεται με το έντυπο 6Α (επιφάνειας μικρότερης ή ίσης με 60 τ.μ.).
δδ) Γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιφάνειας μικρότερης ή ίσης με 60 τ.μ.

ε) Με το έντυπο 5 υπολογίζεται η αξία των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. Δεν υπάγονται στην κατηγορία αυτή οι δημόσιας χρήσης σταθμοί αυτοκινήτων, των οποίων η αξία υπολογίζεται με το έντυπο 6Δ.
στ) Με το έντυπο 6Α υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου), των:

στα) Βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, μετά των παραρτημάτων αυτών, για τις οποίες υπάρχει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ) (από τις κατά τόπους Νομαρχίες ή την Κ.Υ., κατά περίπτωση).
στβ) Αποθηκών αυτοτελών (αποθήκες σε ανεξάρτητα κτίρια μετά των υπογείων τους), επιφάνειας μεγαλύτερης των 60 τ.μ.
στγ) Γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, επιφάνειας μεγαλύτερης των 60 τ.μ., για τις οποίες υπάρχει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας ή την Υγειονομική Υπηρεσία ή τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, κατά περίπτωση.

ζ) Με το έντυπο 6Β υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου) ξενοδοχείων, μοτέλ, επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, CAMPING.
η) Με το έντυπο 6Γ υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων και κατασκευών (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου) αθλητικών εγκαταστάσεων.
θ) Με το έντυπο 6Δ υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου) των δημόσιας χρήσης σταθμών αυτοκινήτων.
i) Με το έντυπο 6Ε υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου) των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (κλινικών) που χρησιμοποιούνται για παντός είδους νοσηλεία ασθενών.
ία) Με το έντυπο 6ΣΤ υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου) των εκπαιδευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων.
iβ) Με το έντυπο 6Z υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου) των ακινήτων που δεν μπορούν να υπαχθούν σε καμία από τις κατηγορίες για τις οποίες τα έντυπα 1, 2, 4, 5, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ, δηλαδή κτιρίων θεάτρων, κινηματογράφων, συνεδριακών κέντρων, αιθουσών διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακών κέντρων, μουσείων, εκκλησιών, εντός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και κτισμάτων υπεραγορών, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, εκτός αντικειμενικού συστήματος.

2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κάθε δήμος ή κοινότητα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες για τις οποίες ορίζεται τιμή ζώνης (Τ.Ζ.), συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ) των δρόμων της, συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ), συντελεστής συμμετοχής οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.) και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.). Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στους πίνακες τιμών, ενώ οι ζώνες και οι συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδων απεικονίζονται και στις πινακίδες (χάρτες) του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι πίνακες τιμών και οι πινακίδες (χάρτες) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων που ορίζουν την εφαρμογή του συστήματος σε κάθε περιοχή.
3. Αν το ακίνητο του οποίου πρέπει να προσδιορίσουμε τη φορολογητέα αξία έχει πρόσοψη σε δρόμο, ή σε δρόμους από τον άξονα των οποίων διέρχεται το όριο δύο ή περισσοτέρων κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα αν οι δρόμοι αυτοί αποτελούν όριο δήμων ή κοινοτήτων ή οικισμών, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών. Αν έχει πρόσοψη σε γραμμική ζώνη λαμβάνεται η τιμή της γραμμικής αυτής ζώνης. Σε περίπτωση που έχει προσόψεις σε δύο γραμμικές ζώνες λαμβάνεται η μεγαλύτερη από τις τιμές των ζωνών τούτων. Αν έχει προσόψεις σε γραμμική και κυκλική ζώνη λαμβάνεται η μεγαλύτερη τιμή. Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη (άνοιγμαπόρτα, παράθυρο ή προθήκη) στο δρόμο στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη.
Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, σε αίθριο, σε στοά ή βρίσκονται σε υπόγειο χώρο χωρίς άνοιγμα στο δρόμο, δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη.
Ως προσόψεις ενός ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα, ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδο, ως προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές του που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους.
4. Για το συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) ενός δρόμου ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αν ο δρόμος περιλαμβάνεται στα «Αναλυτικά στοιχεία δρόμων» των πινάκων τιμών, ως ΣΕ του δρόμου λαμβάνεται αυτός που ορίζεται στους πίνακες.
β) Αν ο δρόμος δεν περιλαμβάνεται στα «Αναλυτικά στοιχεία δρόμων» των πινάκων τιμών, ως ΣΕ του δρόμου λαμβάνεται ο ΣΕ της ζώνης που ανήκει το οικόπεδο.
γ) Αν κατά μήκος του δρόμου αναπτύσσεται γραμμική ζώνη, ως ΣΕ του δρόμου λαμβάνεται ο ΣΕ της γραμμικής ζώνης.
δ) Αν από το δρόμο διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών και για το δρόμο αυτό δεν ανα­γράφεται συντελεστής εμπορικότητας στα «Αναλυτικά στοιχεία δρόμων» των πινάκων τιμών, ως ΣΕ του δρόμου λαμβάνεται ο ΣΕ της ζώνης που έχει τη μεγαλύτερη τιμή.

5. Ως βάση μέτρησης των ορόφων ενός κτιρίου λαμβάνεται το υπόγειο, έτσι όπως αυτό κατά νόμο ορίζεται. Μετά το υπόγειο ακολουθούν ισόγειο, α΄ όροφος, β΄ όροφος, κ.λπ.
Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο βλέπει σε ένα δρόμο, ο καθορισμός των ορόφων όλων των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ο­ρόφων (υπόγειο) στο δρόμο αυτό. Κάτω από τη στάθμη του υπογείου όλοι οι χώροι που τυχόν δημιουργούνται θεωρούνται και αυτοί υπόγειοι.
Όταν κτίριο βρίσκεται σε οικόπεδο με κλίση, το οποίο βλέπει σε δύο δρόμους, ο καθορισμός των ορόφων των οριζόντιων ιδιοκτησιών που βλέπουν στον κάθε δρόμο γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υπόγειο), στο δρόμο αυτό, ενώ των οριζόντιων ιδιοκτησιών που βλέπουν και στους δύο δρόμους γίνεται με βάση την αφετηρία μέτρησης των ορόφων (υ­πόγειο) στο δρόμο με τη χαμηλότερη στάθμη. Οριζόντια ιδιοκτησία που δε βλέπει σε δρόμο και βρίσκεται κάτω από τη στάθμη υπόγειας οριζόντιας ιδιοκτησίας, θεωρείται και αυτή υπόγειο.
6. Υπόγειο θεωρείται ο όροφος ή τμήμα ορόφου που χαρακτηρίζεται ως υπόγειο στην αντίστοιχη άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας (εγκεκριμένα σχέδια) ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και γενικά σε κάθε τίτλο κτήσης του.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα πιο πάνω στοιχεία ο χαρακτηρισμός ενός χώρου ως υπογείου θα πιστοποιείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή από βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού. Απαιτείται η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων σε όλες τις περιπτώσεις υπογείων εκτός των περι­πτώσεων που ο υπόγειος χώρος έχει είσοδο αποκλειστικά από το κεντρικό κλιμακοστάσιο ή από εσωτερικό ισόγειο χώρο ή είναι χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.
Ημιυπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι, εκτός αν αποδεικνύεται, μετά από προσκόμιση βεβαί­ωσης της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ότι αυτοί είναι υπόγειοι.
7. Πατάρι μέσα σε αίθουσα επαγγελματικής στέγης (ανοιχτός εξώστης) είναι τμήμα ο­ρόφου, του οποίου η προσπέλαση γίνεται αποκλειστικά από τον εσωτερικό χώρο της αίθου­σας. Πατάρι επίσης θεωρείται και ολόκληρος όροφος, εφόσον έχει προκύψει ως αυθαίρετη προσθήκη, κατ΄ επέκταση υπάρχοντος ανοικτού εξώστη, και η προσπέλαση του γίνεται αποκλειστικά και πάλι από τον εσωτερικό χώρο της αίθουσας.
8. Ημιώροφος ή μεσοπάτωμα είναι όροφος ή τμήμα ορόφου που βρίσκεται μεταξύ ισογείου και α΄ ορόφου και δεν έχει εσωτερική επικοινωνία με το ισόγειο ή, όταν έχει, αυτή δεν είναι αποκλειστική (έχει και άλλη είσοδο). Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του λογίζεται ως α΄ όροφος.
9. Πλατεία θεωρείται κάθε κοινόχρηστος χώρος που στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως πλατεία.
10. Κοινής χρήσης χώροι, είναι τα τμήματα εδάφους που έχουν παραχωρηθεί ελευθέ­ρως σε κοινή χρήση.
11. Δρόμοι θεωρούνται τα κοινής χρήσης τμήματα (λωρίδες) γης που προορίζονται απο­κλειστικά για την μετακίνηση προσώπων ή ζώων ή για τη μεταφορά πραγμάτων με οποιοδήποτε μέσο και έχουν εγκριθεί από ρυμοτομικό σχέδιο δήμου ή κοινότητας ή με σχετική απόφαση Νομάρχη.
12. Η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών ενός δρόμου, ή κοινοχρήστου χώρου γενικά, λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του συντελεστή πρόσοψης. Σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών, κατά μήκος ενός δρόμου ή κοι­νόχρηστου χώρου είναι μεταβλητή, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της απόστασης αυτής κα­τά μήκος του προσώπου του συγκεκριμένου ακινήτου.
13. Αίθριο είναι ο εσωτερικός ελεύθερος (στεγασμένος ή μη) χώρος του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου.
14. Διαμπερής στοά θεωρείται η στοά που συνδέει δύο ή περισσότερους κοινόχρη­στους χώρους (δρόμο, πλατεία κ.λπ.) ανεξάρ­τητα αν διέρχεται από ένα ή περισσότερα οικό­πεδα.
15. Τυφλή στοά θεωρείται η στοά που συνδέει κοινόχρηστο χώρο με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου ή αποτελεί απλώς εσοχή στο σώμα του κτιρίου, έστω και αν έχει περισσότερες της μιας εισόδους στον ίδιο δρόμο.
16. Κριτήριο βάθους:

α) επαγγελματικής στέγης, είναι το γινόμενο του μήκους της πρόσοψης ή του αθροίσματος των προσόψεων του επί τον εαυτό του επί δύο.
β) οικοπέδου, είναι το γινόμενο του μήκους της πρόσοψης ή του αθροίσματος των προσό­ψεων του επί τον εαυτό του επί τρία.

Σε μη οικοδομήσιμα οικόπεδα ή οικοπεδικά τμήματα καθώς και σε απαλλοτριωτέα ακίνητα, δεν εφαρμόζεται το κριτήριο βάθους.

17. Επιφάνεια ακινήτου είναι το εμβαδόν αυτού σε τετραγωνικά μέτρα (μ2). Προκειμένου περί κτισμάτων, ως επιφάνεια λαμβάνεται το εμβαδόν αυτών μετά των εξωτερικών τοίχων.
Αν στην επιφάνεια περιλαμβάνονται και οι κοινόχρηστοι χώροι (μικτή επιφάνεια), ως επιφά­νεια λαμβάνεται η μικτή μειωμένη κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%), δηλ. πολλαπλασια­σμένη επί 0,90.
Δεν περιλαμβάνονται στην επιφάνεια οι ημιϋπαίθριοι χώροι.
18. Τιμή αφετηρίας. Η τιμή αυτή αναφέρεται σε κόστος κατασκευής ειδικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων, των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ και 6Ζ. Καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, μετά από εισήγη­ση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41, του Ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 43Α΄).
19. Για τον προσδιορισμό της αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων, των οποίων η αξία υπολογίζεται με το έντυπο 6Β, ο ελλαδικός χώρος χωρίζεται σε τρεις (3) περιοχές:

α) Η περιοχή Ι περιλαμβάνει τις πρωτεύουσες των νομών της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και ολόκληρο το νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης.
β) Η περιοχή II περιλαμβάνει την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα, Αίγινα, Σαλαμίνα, Λευκάδα, Κω, Σάμο, Λέσβο και Χίο.
γ) Η περιοχή III περιλαμβάνει τα υπόλοιπα νησιά.

20. Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν η άδεια εκδόθηκε στις 3091978 η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται από 30.9.1980). Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από την χρονολογία κατασκευής, που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο (π.χ. προ­σκόμιση προγενέστερου τίτλου κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης). Άδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης, που δε θίγουν το φέροντα οργανισμό του κτιρίου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. Ειδικά σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν ανακαινισθεί ριζικά, έστω και αν δε θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, η παλαιότητα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δε λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος.
Για να εφαρμοσθεί συντελεστής παλαιότητας πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο.
Αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται, δε λαμβάνεται υπόψη η αξία του κτίσματος, εάν η κατεδάφιση του γίνει εντός έτους από το χρόνο έκδοσης της άδειας. Αν δεν κατεδαφιστεί μέσα στην προθεσμία αυτή, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση, εντός μηνός από τη λήξη της, άλλως η αρχική δήλωση του φορολογουμένου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. θεωρείται ανειλικρινής.
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια κα­τεδάφισης υπάρχει όμως πρωτόκολλο κατεδά­φισης, αυτό θα πρέπει επίσης να προσκομίζεται οπότε το κτίσμα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά το υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Αν το κτίσμα δεν κατεδαφιστεί εντός μηνός από την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος υπο­χρεούται να υποβάλει συμπληρωματική δήλω­ση. Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη (ασκεπές), τού­το δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσματος η παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα, ανάλογα με το χρόνο κατασκευής του, που αποδεικνύε­ται κατά τα ανωτέρω.
21. Για να χαρακτηρισθεί ένα ακίνητο ως δια­τηρητέο και να εφαρμοσθεί ο σχετικός μειωτι­κός συντελεστής απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την ο­ποία να προκύπτει ότι έχει εκδοθεί σχετική από­φαση ή προεδρικό διάταγμα, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθ. Φ.Ε.Κ.) και δεν έχει ανακληθεί.
Ο μειωτικός συντελεστής του διατηρητέου ε­φαρμόζεται μόνο όταν είναι διατηρητέο ολόκλη­ρο το κτίσμα, έστω κι αν επιτρέπονται επισκευ­ές ή διαρρυθμίσεις ή ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό.
Ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται αν είναι δια­τηρητέα μόνο τα μορφολογικά στοιχεία του κτί­σματος (όψεις, εξώστες, ανοίγματα, κ.λπ.) ή ό­ταν είναι διατηρητέος ολόκληρος ο οικισμός.
22. Για να θεωρηθεί ότι ένα ακίνητο ή τμήμα του είναι απαλλοτριωτέο απαιτείται πρό­σφατο έγγραφο από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, από το οποίο να προκύπτει:

α) Ότι έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση (πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης και Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευθεί).
β) Ότι η απαλλοτρίωση δεν έχει ανακληθεί και
γ) Η επιφάνεια των απαλλοτριωτέων τμημάτων.

Σε απαλλοτριωτέο ακίνητο που έχει χαρακτηρισθεί και ως διατηρητέο, εφαρμόζεται μόνο ο συντελεστής του διατηρητέου. Αν απαλλοτριώνεται τμήμα μόνο του ακινήτου ο προσδιορι­σμός της αξίας γίνεται χωριστά για το απαλλοτριωτέο τμήμα για το οποίο δεν ισχύουν οι συντελεστές πρόσοψης και το κριτήριο βάθους και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα.
23. Σε περιπτώσεις που ένα ακίνητο έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδι­κών συνθηκών (Σ. Ειδ. Σ.).
Ο συντελεστής αυτός προκύπτει αν από τη μονάδα αφαιρέσουμε το λόγο της απαιτούμενης δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς, κατά το χρόνο φορολογίας, προς την αξία του ακινήτου, που υπολογίζεται με το αντίστοιχο έντυπο, πριν τις ζημιές.
Ως αξία ακινήτου λαμβάνεται η συνολική αξία κτίσματος και αναλογούντος οικοπέδου.

Δηλαδή:

 

Σ. Ειδ. Σ. = 1

Δαπάνη αποκατάστασης

Αξία ακινήτου

Για τα ειδικά κτίρια (έντυπα 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ), ο συντελεστής ειδικών συνθηκών προκύπτει από τον τύπο:

 

Σ. Ειδ. Σ. = 1

Δαπάνη αποκατάστασης

Αξία κτίσματος

 

Η δαπάνη αποκατάστασης βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση από πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που έχει συνταχθεί πριν από το χρόνο φορολογίας και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αξία του κτίσματος. Αν είναι μεγαλύτερη λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία του αναλογούντος στο κτίσμα οικοπέδου.
24. Αν ένα κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο πλήρως εφαρμόζονται μειωτικοί συντελεστές. Ένα κτίσμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο αποπεράτωσης όταν έχει ο­λοκληρωθεί το στάδιο αυτό. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του σταδίου αυτού, θεωρείται ότι το κτίσμα βρίσκεται στο αμέσως προηγούμενο στάδιο. Κτίσματα τα οποία έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται αποπερατωμένα.
25. Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσω­πα (συνιδιοκτησία) εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής. Η συνιδιοκτησία πρέπει να υ­πάρχει στο πρόσωπο του υπόχρεου σε φόρο. Δεν εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας όταν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ή γίνεται μόνος κύριος του όλου ακινήτου, καθώς και σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την ψιλή κυριότητα. Δεν εφαρμόζεται ομοίως συντελεστής συνιδιοκτησίας και στην περίπτωση κά­θετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, ως προς τη συνιδιοκτησία στο οικόπεδο.

 

 

Άρθρο 3
Κατοικία ή διαμέρισμα σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό


1. Φορολογητέα Άξια
Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 1 και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας ή του διαμερίσματος, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και ορισμένους άλλους συντελεστές που επηρεάζουν (αυξητικά ή μειωτικά) την τελική διαμόρφωση της.
Σε περίπτωση που στην κατοικία αντιστοιχεί και υπόλοιπο ποσοστό οικοπέδου για τον υπολογισμό της αξίας του συμπληρώνεται υποχρεωτικά και το έντυπο 3.
Αν η κατοικία ή το διαμέρισμα διαθέτει και ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις (πισίνα, γήπεδα τένις κλπ), οπουδήποτε και αν βρίσκονται (π.χ. δώμα, υπόγειο, οικόπεδο), η αξία τους υπολογίζεται χωριστά με το έντυπο 6Γ.
Σε περίπτωση κοινόχρηστων αθλητικών εγκαταστάσεων, η αξία τους επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας της κατοικίας ή του διαμερίσματος στο οικόπεδο.
2. Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.)
Η τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.
3. Συντελεστές Πρόσοψης
Η πρόσοψη της κατοικίας ή του διαμερίσματος, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2, ασκεί ουσιώδη επίδραση στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας του και γι΄ αυτό εφαρμόζονται συντελεστές αυξομείωσης.
Έτσι, αν η κατοικία ή το διαμέρισμα έχει πρόσοψη:

α) Σε ένα μόνο δρόμο ή σε κοινόχρηστο γενικώς χώρο, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00
β) Σε δύο ή περισσοτέρους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή σε δρόμο και κοινόχρηστο χώρο ή αποκλειστικά σε πλατεία, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 1,05
Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και σε περίπτωση που το ακίνητο έχει δύο ή περισσότε­ρες προσόψεις σε ενιαίο κοινόχρηστο χώρο.
γ) Σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους που η απόσταση μεταξύ των οι­κοδομικών γραμμών (σε όλους τους δρόμους που έχει πρόσοψη) είναι μικρότερη ή ίση των 6,00 μέτρων, εφαρμόζεται συντελεστής.....0,80
δ) Αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή βρίσκεται σε οικόπεδο τυφλό ή σε οικόπεδο που επικοινωνεί με το δρόμο αποκλειστικά με πραγματική δουλεία διόδου, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 0,80

Οι συντελεστές πρόσοψης των πιο πάνω περιπτώσεων β και γ δεν εφαρμόζονται σε ορισμένους οικισμούς (παραδοσιακούς ή μη), που ειδικά μνημονεύονται στους πίνακες τιμών, καθώς και σε απαλλοτριωμένα ακίνητα ή τμήματα αυτών.

4. Συντελεστής Ορόφου
Ο συντελεστής ορόφου συναρτάται με τον όροφο και με τον συντελεστή εμπορικότητας του οικοπέδου, στο οποίο βρίσκεται η κατοικία ή το διαμέρισμα και καθορίζεται ως ακολούθως:

Αν ο Σ.Ε. είναι: Υπόγειο Ισόγειο Α΄ ορ. Β΄ ορ. Γ΄ ορ. Δ΄ ορ. Ε΄ ορ. ΣΤ΄ ορ. & πάνω
Μικρότερος του 1,5 0,60 0,90 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25
Μεγαλύτερος ή ίσος με 1,5 και μικρότερος του 3 0,60 1,20 1,10 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25
Μεγαλύτερος ή ίσος με 3 και μικρότερος του 5 0,60 1,25 1,15 1,10 1,10 1,15 1,20 1,25
Ίσος ή μεγαλύτερος του 5 0,60 1,30 1,20 1,15 1,15 1,15 1,20 1,25


Για τον καθορισμό του συντελεστή ορόφου ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2.

5. Επιφάνεια (Κατοικίας ή Διαμερίσματος)
Η επιφάνεια κατοικίας ή διαμερίσματος λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην πα­ράγραφο 17 του άρθρου 2.
Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι της κατοικίας ή του διαμερίσματος έχουν πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,50 μέτρα, π.χ. από πέτρα, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,90
6. Συντελεστής Επιφάνειας

α) Ο συντελεστής επιφάνειας είναι συνάρτηση του εμβαδού της κατοικίας ή του διαμερίσματος.
Έτσι αν το εμβαδόν της κατοικίας ή του διαμερίσματος είναι:

αα) Μικρότερο ή ίσο με 25 μ2 ο συντελεστής επιφανείας είναι ..... 1,05
αβ) Μεγαλύτερο των 25 μ2 και μικρότερο ή ίσο με 100 μ2, ο συντελεστής επιφανείας είναι ..... 1,00
αγ) Μεγαλύτερο των 100 μ2 και μικρότερο ή ίσο με 200 μ2, ο συντελεστής επιφανείας είναι ..... 1,05
αδ) Μεγαλύτερο των 200 μ2 και μικρότερο ή ίσο με 300 μ2, ο συντελεστής επιφανείας είναι ..... 1,10
αε) Μεγαλύτερο των 300 μ2 και μικρότερο ή ίσο με 500 μ2, ο συντελεστής επιφανείας είναι ..... 1,20
αστ) Μεγαλύτερο των 500 μ2 ο συντελεστής επιφανείας είναι ..... 1,30

β) Αν η κατοικία ή το διαμέρισμα αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους (στους οποίους περιλαμβάνεται και το υπόγειο ή το τμήμα υπογείου, που έχει χρήση κατοικίας ή εί­ναι προσμετρημένο στο Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) οι όροφοι δεν είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουν λειτουργική ενότητα, για τον υπολογισμό της αξίας, συμπληρώνεται χωριστό έντυπο για κάθε όροφο, αλλά ως συντε­λεστής επιφάνειας λαμβάνεται εκείνος που αναλογεί στο άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων.
7. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα της κατοικίας ή του διαμερίσματος λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2.
Ο συντελεστής παλαιότητας καθορίζεται ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:
 

1 έως 5 χρόνια 0,90
6 έως 10 χρόνια 0,80
11 έως 15 χρόνια 0,75
16 έως 20 χρόνια 0,70
21 έως 25 χρόνια 0,65
26 και πάνω χρόνια 0,60


8. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)
Σε περίπτωση που η κατοικία ή το διαμέρισμα βρίσκεται κάτω από ειδικές συνθήκες, για τον προσδιορισμό της αξίας του εφαρμόζεται ειδι­κός συντελεστής, μειωτικός αυτής.
Έτσι, αν η κατοικία ή το διαμέρισμα έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέο, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζε­ται συντελεστής ..... 0,75
γ) Υποστεί, κατά το χρόνο φορολογίας του, ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, ε­φαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, ό­πως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

9. Συντελεστές Αποπεράτωσης
Για τον υπολογισμό της αξίας κατοικίας ή διαμερίσματος, το οποίο δεν είναι ή δε θεωρεί­ται από το νόμο αποπερατωμένο, κατά την έν­νοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2, εφαρ­μόζονται συντελεστές, ανάλογα με το στάδιο α­ποπεράτωσης στο οποίο βρίσκεται, σε συνάρ­τηση με το συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέ­δου (Σ.Α.Ο.).
Οι συντελεστές αποπεράτωσης ορίζονται ως ακολούθως:
 

Η κατοικία ή το διαμέρισμα είναι στο στάδιο αποπεράτωσης Για ΣΑΟ μικρότερο ή ίσο του 0,40 Για ΣΑΟ μεγαλύτερο του 0,40 και μικρότερο ή ίσο με 1,00 Για ΣΑΟ μεγαλύτερο του 1,00
Της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων* 0,65 0,40 0,30
Του σκελετού 0,70 0,50 0,40
Των οπτοπλινθοδομών 0,75 0,55 0,45
Των επιχρισμάτων 0,80 0,65 0,55
Των δαπέδων (τοποθέτηση) 0,85 0,75 0,70


* Ο μειωτικός συντελεστής του σταδίου αποπεράτωσης της θεμελίωσης και υποστυλωμάτων εφαρμόζεται μόνον όταν πρόκειται για υπόγειο ή ισόγειο όροφο.
Εάν η κατοικία ή το διαμέρισμα είναι πλήρως αποπερατωμένο, ο συντελεστής επιφανείας είναι ..... 1,00

10. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής
Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής κατοικίας ή διαμερίσματος ασκούν επίδραση στη διαμόρφωση της αξίας του.
Έτσι, αν η κατοικία:

α) Έχει κατασκευασθεί με σκελετό (υποστυλώματα και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή από άλλο υλικό (ξύλο, μέταλλο) ή είναι προκατασκευασμένη εφαρμόζεται συντελεστής ... 1,00
β) Έχει κατασκευασθεί χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά έχει τοίχους από πέτρα οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους, εφαρμόζεται συντελεστής ... 0,95
γ) Είναι πρόχειρο κτίσμα, δηλαδή οι τοίχοι δεν είναι κατασκευασμένοι από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους, αλλά από ευτελή υλικά, (ωμοπλίνθους, πλίθρες, καλάμια) εφαρμόζεται συντελεστής ... 0,70

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τις οποίες μια μόνο εφαρμόζεται, εάν η στέγη είναι κατασκευ­ασμένη από αμιαντοτσιμέντο ή λαμαρίνα, εφαρμόζεται πρόσθετα και συντελεστής ... 0,80

11. Συντελεστής με βάση τον Εξοπλισμό
Επίδραση στην διαμόρφωση της αξίας κατοικίας ή διαμερίσματος ασκεί και ο εξοπλισμός αυτού. Έτσι, αν η κατοικία ή το διαμέρισμα γενικώς:

α) Δεν έχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, θέρ­μανση δαπέδου), εφαρμόζεται συντελεστής ... 0,95
β) Βρίσκεται πάνω από το Β΄ όροφο (μη συμπεριλαμβανομένου του ισογείου) και δεν έχει ανελκυστήρα, εφαρμόζεται συντελεστής ... 0,90

12. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Εάν η κατοικία ή το διαμέρισμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρό­σωπα (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της πα­ραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συ­ντελεστής συνιδιοκτησίας ... 0,90

 

 

Άρθρο 4
Επαγγελματική Στέγη στο ισόγειο ή υπόγειο και σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείωνκαταστημάτων σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε Οικισμό.


1. Φορολογητέα Άξια
Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατη­γορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 2 και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοι­χης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της επαγ­γελματικής στέγης, το τυχόν ποσοστό συνιδιο­κτησίας στο οικόπεδο και ορισμένους άλλους συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μει­ωτικά την τελική διαμόρφωση της.
Η αξία επαγγελματικής στέγης που βρίσκεται σε όροφο κτιρίου μη προοριζόμενου σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείωνκαταστημάτων υπολογίζεται με το έ­ντυπο 1.
Σε περίπτωση που στην επαγγελματική στέγη αντιστοιχεί και υπόλοιπο ποσοστό οικοπέδου, για τον υπολογισμό της αξίας του συμπληρώνε­ται υποχρεωτικά και το έντυπο 3.
Αν η επαγγελματική στέγη διαθέτει και ιδιό­κτητες αθλητικές εγκαταστάσεις (πισίνα, γήπε­δο τένις κ.λπ.), οπουδήποτε και αν βρίσκονται (π.χ. δώμα, οικόπεδο), η αξία τους υπολογίζεται χωριστά με το έντυπο 6Γ.
Σε περίπτωση κοινόχρηστων αθλητικών εγκα­ταστάσεων, η αξία τους επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας της επαγγελματι­κής στέγης στο οικόπεδο.

2. Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.)
Η τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) λαμβάνεται κατά τα ειδι­κότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρ­θρου 2.

3. Συντελεστής Πρόσοψης
Η φορολογητέα αξία επηρεάζεται ανάλογα με το που έχει πρόσοψη η επαγγελματική στέγη. Η πρόσοψη λαμβάνεται κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται συντελεστές αυξο­μείωσης.
Έτσι, αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη:

α) Σε ένα μόνο δρόμο ή σε κοινόχρηστο γενι­κώς χώρο, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00
β) Σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή αποκλειστικά σε πλατεία, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρ­θρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,08
Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και σε πε­ρίπτωση που η επαγγελματική στέγη έχει δύο ή περισσότερες προσόψεις σε ενιαίο κοινόχρηστο χώρο.
γ) Σε δρόμο ή δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώ­ρο που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών (σε όλους τους δρόμους που έχει πρόσοψη) είναι μικρότερη ή ίση των 6,00 μέ­τρων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
δ) Αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο ή σε αί­θριο, κατά την έννοια της παρ. 13 του άρθρου 2, ή σε στοά διαμπερή, κατά την έννοια της παραγράφου 14 του άρθρου 2 ή βρίσκεται σε οι­κόπεδο τυφλό ή οικόπεδο που επικοινωνεί με δρόμο αποκλειστικά με πραγματική δουλεία διό­δου και βρίσκεται:

δα) Στο ισόγειο ή υπόγειο, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,70
δβ) Σε άλλο, πλην του ισογείου και υπογείου, όροφο, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80

Η επαγγελματική στέγη θεωρείται ότι έχει πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο η σε αίθριο όταν:

 • Δεν έχει άνοιγμα προς την πρόσοψη του οικοπέδου.

 • Έχει άνοιγμα προς την πρόσοψη του οικοπέδου, αλλά παρεμβάλλεται άλλο κτίριο του οποίου η οροφή βρίσκεται σε ψηλότερη στάθμη από το δάπεδο της υπό εξέταση επαγγελματικής στέγης.

ε) Αποκλειστικά σε στοά τυφλή, κατά την έν­νοια της παραγράφου 15 του άρθρου 2, ή δεν έχει πρόσοψη σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου και βρίσκεται:

εα) Στο ισόγειο ή υπόγειο, εφαρμόζεται συ­ντελεστής ..... 0,50
εβ) Σε άλλο, πλην του ισογείου και υπογείου, όροφο, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,70

Οι συντελεστές πρόσοψης των πιο πάνω παραγράφων β και γ δεν εφαρμόζονται σε ορισμένους οικισμούς (παραδοσιακούς ή μη) που ειδικά μνημονεύονται στους πίνακες τιμών, καθώς και σε απαλλοτριωτέα ακίνητα ή τμήματα αυτών.

4. Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.)
Για τον εφαρμοστέο συντελεστή εμπορικότη­τας (Σ.Ε.) ορισμένης επαγγελματικής στέγης λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές εμπορικότητας (Σ.Ε.) των δρόμων που περιβάλλουν το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκεται η επαγγελματική στέγη. Για το Σ.Ε. καθενός από τους δρόμους ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.
Ως Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.) λαμ­βάνεται:

α) Για επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ισόγειο ή υπόγειο:

αα) Αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο Σ.Ε. του δρόμου τούτου.
αβ) Αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο μεγαλύτερος από αυτούς που ισχύουν μεταξύ των δρόμων.
αγ) Αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή σε αίθριο ή σε τυφλή στοά και βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, ως Σ.Ε. λαμ­βάνεται ο Σ.Ε. του δρόμου.
αδ) Αν η επαγγελματική στέγη έχει πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή σε αίθριο ή σε στοά (διαμπερή ή τυφλή) και βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως Σ.Ε. λαμ­βάνεται ο μέσος όρος των Σ.Ε. των δρόμων στους οποίους έχει πρόσοψη το οικόπεδο.
αε) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε υπόγειο που δεν έχει πρόσοψη, γιατί η οροφή του βρίσκεται στο ύψος ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ως Συντελεστής Εμπορικότητας (Σ.Ε.) λαμβάνεται αυτός των υπόλοιπων δρόμων της κυκλικής ζώνης στην οποία ανήκει, χωρίς την εφαρμογή των συντελεστών πρόσοψης.

β) Για επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται σε άλλο, πλην του ισογείου και υπογείου, όροφο:

βα) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα δρόμο, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο Σ.Ε. του δρόμου τούτου.
ββ) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισ­σότερους δρόμους, ως Σ.Ε. λαμβάνεται ο μεγαλύτερος Σ.Ε. των δρόμων.

5. Συντελεστής Ορόφου

Ο συντελεστής ορόφου συναρτάται με τον ό­ροφο, στον οποίο βρίσκεται η επαγγελματική στέγη και με το συντελεστή εμπορικότητας (Σ.Ε.) του δρόμου (ή των δρόμων), στον οποίο έχει πρόσοψη (ή προσόψεις) η επαγγελματική στέγη.

Οι συντελεστές ορόφου καθορίζονται ως ακολούθως:

α) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται στο ι­σόγειο, ο συντελεστής ορόφου είναι ..... 1,00 χ Σ.Ε.
β) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται στο υπόγειο και η οροφή της βρίσκεται:

βα) Χαμηλότερα ή μέχρι την οριστική στάθμη του εδάφους, ο συντελεστής ορόφου είναι ..... 0,40 χ Σ.Ε.
ββ) Ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους ο συντελεστής ορόφου είναι ..... 0,60 χ Σ.Ε.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, εφόσον η επαγγελματική στέγη έχει είσοδο αποκλειστικά από εσωτερικό χώρο του κτιρίου (κλιμακοστά­σιο), εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80

γ) Αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε άλλο, πλην του ισογείου και υπογείου, όροφο, ο συντελεστής ορόφου συναρτάται με τον όροφο και το Συντελεστή Εμπορικότητας (Σ.Ε.) του οι­κοπέδου στο οποίο βρίσκεται και καθορίζεται ως ακολούθως:

Αν ο Σ.Ε. είναι: Α΄ ορ. Β΄ ορ. Γ΄ ορ. Δ΄ ορ. Ε΄ όροφος & πάνω
α. Μικρότερος του 1,5 1,20 1,25 1,30 1,30 1,35
β. Μεγαλύτερος ή ίσος με 1,5 και μικρότερος του 3 1,35 1,30 1,30 1,30 1,35
γ. Μεγαλύτερος ή ίσος με 3 και μικρότερος του 5 1,40 1,35 1,30 1,30 1,35
δ. Ίσος ή μεγαλύτερος του 5 1,45 1,40 1,35 1,35 1,35

6. Κριτήριο Βάθους
Το κριτήριο βάθους επαγγελματικής στέγης, κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2, εφαρμόζεται μόνο σε ισόγεια επαγ­γελματική στέγη.

7. Επιφάνεια Επαγγελματικής Στέγης
Η επιφάνεια της επαγγελματικής στέγης λαμ­βάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην πα­ράγραφο 17 του άρθρου 2.
α) Για την επιφάνεια του ισογείου ισχύουν τα ακόλουθα:

αα) Αν η επιφάνεια είναι μικρότερη από το κριτήριο βάθους, κατά τον υπολογισμό της α­ξίας της, λαμβάνεται ολόκληρη η επιφάνεια της επαγγελματικής στέγης.
αβ) Αν η επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από το κριτήριο βάθους, κατά τον υπολογισμό της α­ξίας της, ως επιφάνεια (Εκβ) λαμβάνεται:

Εκβ= Κριτήριο βάθους + (Επιφάνεια)(Κριτήριο Βάθους)
  2

β) Αν η επαγγελματική στέγη έχει και πατάρι, κατά την έννοια της παραγρ. 7 του άρθρου 2, η επιφάνεια των πιο πάνω περιπτώσεων (αα) και (αβ) προσαυξάνεται με το γινόμενο της επιφα­νείας του παταριού επί συντελεστή ..... 0,30
γ) Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι της επαγγελματικής στέγης έχουν πάχος μεγαλύτε­ρο ή ίσο με 0,50 μέτρα π.χ. από πέτρα, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 0,90

8. Συντελεστής Επιφάνειας

α) Ο συντελεστής επιφάνειας είναι συνάρ­τηση του εμβαδού της επαγγελματικής στέγης. Έτσι, αν το εμβαδόν της επαγγελματικής στέγης είναι:

αα) Μικρότερο ή ίσο με 25μ2, ο συντελε­στής επιφάνειας είναι ..... 1,10
αβ) Μεγαλύτερο των 25μ2 και μικρότερο ή ίσο με 50μ2, ο συντελεστής είναι ..... 1,05
αγ) Μεγαλύτερο των 50μ2 και μικρότερο ή ίσο με 100μ2, ο συντελεστής είναι ..... 1,00
αδ) Μεγαλύτερο των 100μ2 και μικρότερο ή ίσο με 200μ2, ο συντελεστής είναι ..... 0,90
αε) Μεγαλύτερο των 200μ2 και μικρότερο ή ίσο με 300μ2, ο συντελεστής είναι ..... 0,85
αστ) Μεγαλύτερο των 300μ2, ο συντελεστής είναι ..... 0,80

β) Αν η επαγγελματική στέγη αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους (στους οποίους περιλαμβάνονται και τυχόν πατάρι, ημιώροφος, και υπόγεια κύριας χρήσης) οι όροφοι δεν είναι αυτοτελείς ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και έχουν λειτουργική ενότητα, για τον υπολογισμό της αξίας της, ως συντελεστής επιφάνειας ε­φαρμόζεται εκείνος που αναλογεί στον άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων.
γ) Αν η επαγγελματική στέγη είναι πατάρι και αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, για τον υπολογισμό της αξίας της συμπληρώνεται χωριστό έντυπο 2 έστω και αν έχει λειτουργική ενότητα με άλλους ορόφους.

9. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα της επαγγελματικής στέγης λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2.
Οι συντελεστές παλαιότητας διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η επαγγελματική στέγη βρίσκεται σε ισόγειο ή σε άλλο, εκτός ισογείου, όροφο, ως ακολούθως:
Επαγγελματική στέγη σε ισόγειο:
 

1 έως 5 χρόνια 0,95
6 έως 10 χρόνια 0,90
11 έως 15 χρόνια 0,85
16 και πάνω χρόνια 0,80

Επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε άλλο, εκτός του ισογείου, όροφο:

1 έως 5 χρόνια 0,90
6 έως 10 χρόνια 0,80
11 έως 15 χρόνια 0,75
16 έως 20 χρόνια 0,70
21 έως 25 χρόνια 0,65
26 και πάνω χρόνια 0,6010. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)

Σε περίπτωση που η επαγγελματική στέγη βρίσκεται κάτω από ειδικές συνθήκες, για τον προσδιορισμό της αξίας της εφαρμόζεται ειδι­κός συντελεστής, μειωτικός αυτής.

Έτσι, αν η επαγγελματική στέγη έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζε­ται συντελεστής ..... 0,75
γ) Υποστεί κατά τον χρόνο φορολογίας της, ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα ε­φαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, ό­πως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

11. Συντελεστής Αποπεράτωσης
Για τον υπολογισμό της αξίας επαγγελματι­κής στέγης, η οποία δεν είναι ή δε θεωρείται από το νόμο αποπερατωμένη, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2, εφαρμόζο­νται συντελεστές, ανάλογα με το στάδιο αποπε­ράτωσης στο οποίο βρίσκεται αυτή, σε συνάρ­τηση με το συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέ­δου (Σ.Α.Ο.).
Οι συντελεστές αποπεράτωσης καθορίζονται ως ακολούθως:
 

Η επαγγελματική στέγη είναι στο στάδιο αποπεράτωσης

Για ΣΑΟ μικρότερο ή ίσο του 0,40

Για ΣΑΟ μεγαλύτερο του 0,40 και μικρότερο ή ίσο με 1,00

Για ΣΑΟ μεγαλύτερο του 1,00

Της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων*

0,65

0,45

0,35

Του σκελετού

0,75

0,60

0,50

Των οπτοπλινθοδομών

0,80

0,70

0,60

Των επιχρισμάτων

0,85

0,75

0,70

Των δαπέδων (τοποθέτηση)

0,90

0,85

0,80


* Ο μειωτικός συντελεστής του σταδίου αποπεράτωσης της θεμελίωσης και υποστυλωμάτων εφαρμόζεται μόνον όταν πρόκειται για υπόγειο ή ισόγειο όροφο.
Εάν η επαγγελματική στέγη είναι πλήρως α­ποπερατωμένη, τότε εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00.

12. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής
Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής επαγ­γελματικής στέγης ασκούν επίδραση στη διαμόρφωση της αξίας της.
Έτσι, αν η επαγγελματική στέγη:

α) Έχει κατασκευασθεί με σκελετό (υποστυλώματα και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή από άλλο υλικό (ξύλο, μέταλλο) ή είναι προκατασκευασμένη εφαρμόζεται συντελεστής ....­1,00
β) Έχει κατασκευασθεί χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά έχει τοίχους από πέτρα οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους ή εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,95
γ) Είναι πρόχειρο κτίσμα, δηλαδή οι τοίχοι δεν είναι κατασκευασμένοι από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους, αλλά από ευτελή υλικά, (ωμοπλίνθους, πλίθρες, καλάμια) , συντελεστής ..... 0,70

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τις οποίες μια μόνο εφαρμόζεται, εάν η στέγη είναι κατασκευασμένη από αμιαντοτσιμέντο ή λαμαρίνα, εφαρμόζεται πρόσθετα και συντελεστής ..... 0,80
13. Συντελεστής με βάση τον εξοπλισμό
Επίδραση στη διαμόρφωση της αξίας της επαγγελματικής στέγης ασκεί και ο εξοπλισμός αυτής.
Έτσι, αν η επαγγελματική στέγη:

α) Δεν έχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, θέρ­μανση δαπέδου), εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,95
β) Βρίσκεται πάνω από το Β΄ όροφο (μη συμπεριλαμβανομένου του ισογείου) και δεν έχει ανελκυστήρα, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,90
γ) Βρίσκεται σε κτίριο που έχει και κυλιόμενες σκάλες, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,10

14. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Εάν η επαγγελματική στέγη ανήκει κατά πλή­ρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσω­πα (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παρα­γράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,90
 

 

Άρθρο 5
Οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό


1. Φορολογητέα Άξια
Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 3 και
είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και ο­ρισμένους άλλους συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.
Σε περίπτωση υπολογισμού της αξίας κάθε­της ιδιοκτησίας, η αξία του ενιαίου οικοπέδου πολλαπλασιάζεται επί το ποσοστό συμμετοχής (Εκ/Ε) του εμβαδού (Εκ) της καθέτου ιδιοκτη­σίας στο εμβαδά (Ε) του ενιαίου οικοπέδου.

2. Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.)
Η τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

3. Συντελεστής Οικοπέδου (Σ.Ο.)
Ως συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.) λαμβάνεται ο σταθερός συντελεστής 0,70 εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στους πίνακες τιμών.

4. Συντελεστής Πρόσοψης
Η φορολογητέα αξία επηρεάζεται ανάλογα με το πού έχει πρόσοψη, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2, το οικόπεδο. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται συντελεστές αυξο­μείωσης, ως κατωτέρω:
Το οικόπεδο έχει πρόσοψη:

α) Σε ένα μόνο δρόμο ή σε κοινόχρηστο γενικώς χώρο, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00
β) Σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή σε δρόμο και κοινόχρηστο χώρο ή αποκλειστικά σε πλατεία, κατά την έν­νοια της παραγράφου 9 του άρθρου 2, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 1,08

Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει δύο ή περισσότε­ρες προσόψεις σε ενιαίο κοινόχρηστο χώρο.
γ) Σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώρο που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών (σε όλους τους δρόμους που έχει πρόσοψη) είναι μικρότερη ή ίση με 6,00 μέτρα, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80

Αν το οικόπεδο επικοινωνεί με δρόμο αποκλειστικά και μόνο με πραγματική δουλεία διόδου και είναι οικοδομήσιμο, εφαρμόζεται συντελε­στής ..... 0,70

Για την εξεύρεση της αξίας τυφλού οικοπέ­δου που δεν οικοδομείται ή οικοπέδου που επι­κοινωνεί με το δρόμο αποκλειστικά με πραγ­ματική δουλεία διόδου, δεν εφαρμόζεται συντε­λεστής πρόσοψης (πλάτους δρόμου).
Οι συντελεστές των παραπάνω β και γ περι­πτώσεων δεν εφαρμόζονται σε ορισμένους οικισμούς (παραδοσιακούς ή μη) που ειδικά μνημο­νεύονται στους πίνακες τιμών.

5. Ειδικός Συντελεστής με βάση τους Συντελεστές Εμπορικότητας (Σ.Ε.)
Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.)
Συμμετοχής Οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.)
Εκμετάλλευσης Ισογεί­ου (Κ)
α) Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)
Για τον προσδιορισμό της αξίας του οικοπέ­δου λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων, και ο συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ), σε συνάρ­τηση με την πρόσοψη του οικοπέδου. Έτσι, αν το οικόπεδο έχει πρόσοψη σε:

αα) Ένα μόνο δρόμο ή σε κοινόχρηστο γενι­κά χώρο, ως ΣΕ λαμβάνεται ο ΣΕ του δρόμου αυτού.
αβ) Περισσότερους από ένα δρόμους, οι ο­ποίοι βρίσκονται στην ίδια ζώνη ή σε διαφορετι­κές ζώνες ως ΣΕ λαμβάνεται ο μεγαλύτερος που ισχύει μεταξύ των δρόμων αυτών.

Για τον ΣΕ καθενός από τους δρόμους ι­σχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.

Σε τυφλά οικόπεδα που επικοινωνούν με το δρόμο με δουλεία διόδου, ως ΣΕ λαμβάνεται η μονάδα (1).
β) Συντελεστής Αξιοποίησης Οι­κοπέδου (Σ.Α.Ο.)
Οι συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), που αναγράφονται στους πίνακες τιμών ταυτίζονται με τους συντελεστές δόμησης (Σ.Δ.). Αν όμως το οικόπεδο δεσμεύεται από πολεοδο­μικές ή άλλες διατάξεις ή έχει γίνει στο μεταξύ τροποποίηση των όρων δόμησης της περιοχής, ώστε ο Σ.Δ. που μπορεί ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί, συνεπεία τούτου, να είναι διαφορετικός από το Σ.Α.Ο. που αναγράφεται στους πίνακες τι­μών (μικρότερος ή μεγαλύτερος), για τον υπολογισμό της αξίας του οικοπέδου, ως ΣΑΟ λαμ­βάνεται αυτός που μπορεί ή έχει ήδη πραγ­ματοποιηθεί και όχι εκείνος των πινάκων τιμών. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται όταν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) σε άλλο ακίνητο. Ο εφαρμοζόμενος Σ.Δ. αποδεικνύεται με την προσκόμιση του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα ή η διοικητική πράξη ή με βεβαίωση μηχανικού, θεωρημένη από την αρμόδια Πολεο­δομική Υπηρεσία.
γ) Συντελεστής Συμμετοχής Οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.)
Αν το οικόπεδο έχει πρόσοψη σε:

γα) Ένα μόνο δρόμο που περιλαμβάνεται στα «Αναλυτικά Στοιχεία Δρόμων» των πινάκων τι­μών, ως συντελεστής συμμετοχής οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.) λαμβάνεται αυτός που ορίζεται στους πίνακες.
γβ) Ένα μόνο δρόμο που δεν περιλαμβάνεται στα «Αναλυτικά Στοιχεία Δρόμων» των πινάκων τιμών, ως συντελεστής συμμετοχής οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.) λαμβάνεται ο Σ.Σ.Ο. της ζώνης στην ο­ποία ανήκει το οικόπεδο.
γγ) Δρόμο κατά μήκος του οποίου αναπτύσσεται γραμμική ζώνη, ως συντελεστής συμμετο­χής οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.) λαμβάνεται ο Σ.Σ.Ο. της γραμμικής ζώνης.
γδ) Δρόμο από τον άξονα του οποίου διέρχεται το όριο δύο κυκλικών ζωνών και για το δρόμο αυτό δεν αναγράφεται συντελεστής συμ­μετοχής οικοπέδου στα «Αναλυτικά στοιχεία δρόμων» των πινάκων τιμών, ως συντελεστής συμμετοχής οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.) λαμβάνεται εκεί­νος της ζώνης στην οποία ανήκει το ακίνητο.
γε) Περισσότερους από ένα δρόμους, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια ζώνη, ως συντελεστής συμμετοχής οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.) λαμβάνεται ο μεγαλύτερος που ισχύει μεταξύ των δρόμων αυτών.
γστ) Περισσότερους από ένα δρόμους, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες, ως συντελεστής συμμετοχής οικοπέδου (Σ.Σ.Ο.) λαμβάνεται εκείνος της ζώνης της οποίας λαμβάνεται η τιμή.

δ) Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ)
Ως συντελεστής εκμετάλλευσης ισογείου (Κ) λαμβάνεται αυτός που αναγράφεται στους οι­κείους πίνακες τιμών του δήμου ή της κοινότη­τας, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται το οι­κόπεδο.
ε) Συντελεστές Σ.Α.Ο., ΣΟ και Σ.Σ.Ο. για οικι­σμούς προϋφιστάμενους του έτους 1923
Προκειμένου για οικόπεδα που βρίσκονται σε οικισμούς προϋφιστάμενους του έτους 1923 ο­ρίζονται οι ακόλουθοι συντελεστές, εφόσον στους πίνακες τιμών δεν γίνεται διαφορετική ρύθμιση:

Για Οικόπεδο: Σ.Α.Ο. Σ.Σ.Ο. Σ.Ο.
ε1 Μικρότερο ή ίσο με 100 μ2 1,60 0,28 0,70
ε2 Μεγαλύτερο των 100 μ2 και μικρότερο ή ίσο με 200 μ2 1,20 0,32 0,70
ε3 Μεγαλύτερο των 200 μ2 και μικρότερο ή ίσο με 300 μ2 1,00 0,35 0,70
ε4 Μεγαλύτερο των 300 μ2 και μικρότερο ή ίσο με 500 μ2 0,80 0,37 0,70
ε5 Μεγαλύτερο των 500 μ2 και μικρότερο ή ίσο με 2000 μ2 400 ---------------------- Επιφ. Οικοπ. 0,69-(0,40 Χ ΣΑΟ) 0,78-(0,10 Χ ΣΑΟ)
ε6 Μεγαλύτερο των 2000 μ2 και μικρότερο των 4000 μ2 400+0,05* (επιφ.οικ.-2000) -------------------------------- Επιφ. Οικοπ. 0,81-ΣΑΟ 0,96-ΣΑΟ
ε7 Μεγαλύτερο ή ίσο των 4000 μ2 και εφόσον δεν μπορεί να κατατμηθεί σε μικρότερα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα 400+0,05 *(επιφ.οικ.-2000) -------------------------------- Επιφ. Οικοπ. 0,685 0,835


Για την έλλειψη δυνατότητας κατάτμησης του οικοπέδου απαιτείται προσκόμιση σχετικής βε­βαίωσης της πολεοδομικής υπηρεσίας.

Στις παραπάνω (Ε5), (Ε6) και (Ε7) περιπτώσεις οι αριθμοί των Σ.Α.Ο., Σ.Σ.Ο. και ΣΟ θα στρογγυλοποιούνται σε τρία (3) δεκαδικά ψηφία.
στ) Με βάση τα ανωτέρω, για τον υπολογισμό της αξίας, του οικοπέδου, αν ο συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ) είναι:

εα) Ίσος με τη μονάδα (1), λαμβάνεται υπόψη το γινόμενο του Σ.Α.Ο. επί το Σ.Σ.Ο., δηλαδή ..... (Σ.Α.Ο. χ Σ.Σ.Ο.)
εβ) Μεγαλύτερος από τη μονάδα (1), λαμβάνεται υπόψη το γινόμενο του Σ.Σ.Ο. επί το άθροισμα του Σ.Α.Ο. και του γινομένου του Κ επί τη διαφορά της μονάδος (1) από το ΣΕ, δηλα­δή: ..... [Σ.Α.Ο. + Κ χ (ΣΕ  1)] χ Σ.Σ.Ο.

6. Κριτήριο Βάθους Οικοπέδου (ΚΒ)
Το κριτήριο βάθους λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 της α­πόφασης αυτής.
Κριτήριο βάθους δεν εφαρμόζεται:

α) σε τυφλά οικόπεδα,
β) σε οικόπεδα που επικοινωνούν με δρόμο α­ποκλειστικά με πραγματική δουλεία διόδου
γ) σε οικόπεδα ή οικοπεδικά τμήματα μη οικο­δομήσιμα και
δ) σε απαλλοτριωτέα οικόπεδα.

7. Επιφάνεια Οικοπέδου
Η επιφάνεια του οικοπέδου λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 2.
Για τον υπολογισμό της αξίας του οικοπέδου διακρίνουμε τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

α) Αν το οικόπεδο εντάχθηκε στο σχέδιο με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7.1923 (Φ.Ε.Κ. 228 Α΄/16.8.1923) και δεν έχει συνταχθεί ακόμη η σχετική πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεων, συμπληρώνεται χωριστό έντυπο για το απαλλοτριωτέο και χωριστό για το μη α­παλλοτριωτέο τμήμα του οικοπέδου. Απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας πολεοδο­μικής υπηρεσίας, με την οποία να καθορίζονται οι επιφάνειες των απαλλοτριωτέων και μη απαλ­λοτριωτέων τμημάτων, όπως αυτές προκύπτουν με γραφικό υπολογισμό από τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.
β) Αν το οικόπεδο εντάχθηκε στο σχέδιο με βάση τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33Α΄) με οφειλή εισφοράς σε γη και δεν έχει συντα­χθεί ακόμη η σχετική πράξη εφαρμογής, απαι­τείται βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υ­πηρεσίας, που να αναφέρει την επιφάνεια της οφειλόμενης εισφοράς σε γη (Εεισφ.) και την απαλλοτριωτέα επιφάνεια (Εαπαλλ.), όπως προ­κύπτουν γραφικά από τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να προ­σκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όταν συντρέχει αποδεδειγμένα αποχρών λόγος το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή της δή­λωσης. Στην περίπτωση αυτή εάν:

βα) Η Εεισφ. είναι μεγαλύτερη από την Εαπα­λλ., ως επιφάνεια (Ε) του οικοπέδου λαμβάνεται η αρχική επιφάνεια του (Εαρχ.), μειωμένη κατά την επιφάνεια της εισφοράς σε γη (Εεισφ.), Δηλαδή: Ε = Εαρχ.  Εεισφ.
ββ) Η Εεισφ. είναι μικρότερη από την Εαπα­λλ., χρησιμοποιείται χωριστό έντυπο για το μη απαλλοτριωτέο τμήμα του οικοπέδου, του οποί­ου η επιφάνεια είναι Ε = Εαρχ.  Εαπαλλ. και χωριστό έντυπο για το απαλλοτριωτέο τμήμα, του οποίου η επιφάνεια είναι Ε = Εαπαλλ.  Εεισφ.

Εάν η επιφάνεια του οικοπέδου (Ε) που θα προκύψει από τους ανωτέρω υπολογισμούς είναι:

α) Μικρότερη από το κριτήριο βάθους (ΚΒ), λαμβάνεται υπόψη όλη η επιφάνεια του οικοπέ­δου.
β) Μεγαλύτερη από το κριτήριο βάθους (ΚΒ), ως επιφάνεια (ΕΚΒ) λαμβάνεται το άθροισμα του κριτηρίου βάθους (ΚΒ) και του λόγου του μισού της διαφοράς του κριτηρίου βάθους (ΚΒ) από την επιφάνεια (Ε), Δηλαδή: ΕΚΒ = ΚΒ + ΕΚΒ / 2

8. Συντελεστής Μεγέθους
Ο συντελεστής μεγέθους συναρτάται με την επιφάνεια και την αρτιότητα του οικοπέδου. Αν η επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου συγκεκριμένης περιοχής είναι (Α) και η επιφά­νεια του αδόμητου (ακάλυπτου) συγκεκριμένου οικοπέδου (Ε) είναι:

α) Μικρότερη ή ίση με το δεκαπλάσιο του Α, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00
β) Μεγαλύτερη του δεκαπλασίου του Α, ε­φαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80

Η κατά κανόνα αρτιότητα του οικοπέδου βεβαιώνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπη­ρεσία με σχετικό έγγραφο.

9. Συντελεστές Ειδικών Συν­θηκών (Σ.Ειδ.Σ.)
Αν το οικόπεδο:

α) Δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί, τότε εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,60
β) Δεν είναι οικοδομήσιμο, αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί, ώστε να γίνει οικοδομήσιμο μετά τη σύνταξη και κύρωση της πράξης αναλογισμού ή πράξης εφαρμογής, εφαρμόζεται συντε­λεστής ..... 0,80
Για να θεωρηθεί ότι ένα οικόπεδο ή τμήμα του δεν είναι οικοδομήσιμο και μπορεί ή δεν μπορεί να τακτοποιηθεί, απαιτείται σχετικό έγ­γραφο θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομι­κή Υπηρεσία.
γ) Έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, κατά την έννοια της παραγρ. 22 του άρθρου 2, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 0,80
δ) Τελεί υπό αναστολή οικοδομικών αδειών, η οποία δεν έχει αρθεί, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,90
Η αναστολή οικοδομικών αδειών αποδεικνύε­ται με προσκόμιση του σχετικού φύλλου της Ε­φημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα ή η απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
ε) Είναι δεσμευμένο λόγω αρχαιολογικής έρευνας, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,70
Δεσμευμένο λόγω αρχαιολογικής έρευνας θεωρείται το οικόπεδο του οποίου για αόριστο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η οικοδομική του αξιοποίηση. Απαιτείται βεβαίωση της αρ­μόδιας αρχής για την επιφάνεια του οικοπέδου που δεσμεύεται.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν τμήμα μόνο του οικοπέδου δεν είναι οικοδομήσιμο ή απαλλοτριωτέο ή δεσμευμένο, ο υπολογισμός της αξίας γίνεται χωριστά για το τμήμα αυτό και χωριστά για το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου.
Κατά το υπολογισμό της αξίας, τα οικόπεδα ή τμήματα αυτών εξετάζονται αυτοτελώς και ε­φαρμόζονται όλοι οι συντελεστές που αντιστοι­χούν ο΄ αυτά εκτός του κριτηρίου βάθους.
Σε οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που δεν εί­ναι οικοδομήσιμα και τα οποία προσκυρώνονται εκούσια (με αγορά ή ανταλλαγή) σε όμορα, άρ­τια και οικοδομήσιμα οικόπεδα, δεν εφαρμόζο­νται οι μειωτικοί συντελεστές των περιπτώσεων α και β.

10. Συντελεστής Ποσοστού Αξίας Οικοπέδου
Ο συντελεστής αυτός λαμβάνεται υπόψη όταν πρόκειται να υπολογίσουμε την αξία κάποιου πο­σοστού οικοπέδου και προκύπτει από την εφαρ­μογή ορισμένου μαθηματικού τύπου, κατά περί­πτωση, ως ακολούθως:

α) Για ποσοστό οικοπέδου που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη υφιστάμενη ή μελλοντική επιφάνεια κτίσματος, ο τύπος που εφαρμόζεται είναι:
 

Συνολική επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που προσμετράται στο Δ.Σ. + Επιφάνεια ισογείου που προσμετράται στο Σ.Δ. x ΣΕ + Επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που δεν προσμετράται στο Σ.Δ. x 0,50

 


Επιφάνεια οικοπέδου Χ {Σ.Α.Ο. + [Κ1 Χ (ΣΕ - 1)]}

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι γνωστή η επιφάνεια και η θέση του κτίσματος (στο υπόγειο, ισόγειο ή όροφο). Αν πρόκειται για μελλοντικό κτίσμα, για το οποίο δεν αναφέρεται στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας το εμβαδόν και η θέση του, απαιτείται βεβαίωση μηχανικού από την οποία αυτά να προκύπτουν.
β) Για ποσοστό οικοπέδου που αντιστοιχεί στο σύνολο της υπολειπόμενης μέχρι εξαντλήσεως του Σ.Δ. δομήσιμης επιφάνειας που δεν έχει οικοδομηθεί, ο τύπος που εφαρμόζεται είναι:

 

Συνολική επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ.

+

Επιφάνεια ισογείου που που έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ.

x ΣΕ +

Επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που δεν έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ. x 0,50


Επιφάνεια οικοπέδου Χ {Σ.Α.Ο. + [Κ1 Χ (ΣΕ  1)]}

11.α. Στις παραπάνω περιπτώσεις της παρα­γράφου 10, στις αναγραφόμενες επιφάνειες υ­φιστάμενες ή μελλοντικές, πρέπει να συμπερι­λαμβάνεται και η αναλογία τους επί των κοινοχρήστων χώρων.
Η επιφάνεια τυχόν υπάρχοντος ημιώροφου ή παταριού που είναι προσμετρημένη στο Σ.Δ. περιλαμβάνεται στην ένδειξη «Επιφάνεια ορόφου ή ορόφων, που προσμετράται στο Σ.Δ.» ή «Επιφάνεια ορόφου ή ορόφων, που έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ.», κατά περίπτωση. Η προσμέτρηση στο Σ.Δ. αποδεικνύεται με βεβαίωση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή με βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού. Η τυχόν υπάρχουσα επιφάνεια παταριού που δεν είναι προσμετρημένη στον συντελεστή παταριού που δεν είναι προσμετρημένη στον συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η τυχόν μη προσμετρημένη στο Σ.Δ. επιφάνεια ημιώροφου περιλαμβάνεται στην ένδειξη «Επιφάνεια ορόφου ή ορό­φων που δεν προσμετράται στο Σ.Δ.» ή «Επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που δεν έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ.», κατά περίπτωση. Δεν απαιτείται βεβαίωση, ότι η επιφάνεια ημιώροφου δεν έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ.
Σε περίπτωση υπολογισμού του συντελεστή ποσοστού αξίας οικοπέδου για κάθετη ιδιοκτησία, ως επιφάνεια οικοπέδου λαμβάνεται η επιφάνεια της κάθετης ιδιοκτησίας (Εκ).
β) Ως Σ.Α.Ο. λαμβάνεται ο Σ.Α.Ο. των πινάκων τιμών. Εάν στο κτίριο υπάρχει υπόγειο ή άλλος όροφος που δεν έχει προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.), ως Σ.Α.Ο. λαμβάνεται το άθροισμα του Σ.Α.Ο. των πινάκων και του μισού της επιφάνειας του ορόφου ή των ορόφων που δεν έχουν προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης προς την επιφάνεια του οικοπέδου, κατά τον ακόλουθο τύπο:

ΣΑΟ* = ΣΑΟ +

Επιφάνεια ορόφου ή άλλων ορόφων που έχουν προσμετρηθεί στο Σ.Δ. Χ 0,50

Επιφάνεια οικοπέδου

 

γ) Εάν έχει γίνει μεταφορά συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) σε συγκεκριμένο οικόπεδο (ωφελούμε­νο), ο παραπάνω Σ.Α.Ο.* προσαυξάνεται κατά τον λόγο της συνολικής μεταφερομένης δομήσιμης επιφάνειας προς το εμβαδόν του ωφελούμενου οικοπέδου, κατά τον ακόλουθο τύπο:

νέος Σ.Α.Ο** = Σ.Α.Ο* +

Συνολική μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια =

 

Επιφάνεια οικοπέδου

 

= Σ.Α.Ο. +

Επιφάνεια ορόφου ή άλλων ορόφων που έχουν προσμετρηθεί στο Σ.Δ. Χ 0,50 +

Συνολική μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια

Επιφάνεια οικοπέδου

 

 

 

 

 

 

δ) Ως Κ1λαμβάνεται το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου που έχει πραγματοποιηθεί από επιφά­νεια ισογείου προσμετρημένη στο Σ.Δ. ή αυτό που προκύπτει από την πράξη σύστασης οριζό­ντιας ιδιοκτησίας, κατά τον ακόλουθο τύπο:

Κ1 =

Επιφάνεια ισογείου που έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ.

Επιφάνεια οικοπέδου

 

Για τον υπολογισμό του Κ1, ως επιφάνεια ισο­γείου σε αυθαίρετο κτίσμα:

α) με κύρια χρήση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, λογίζεται η κάλυψη ισογείου που έχει πραγματοποιηθεί
β) με χρήση αποθήκης, λογίζεται το μηδέν (0)

12. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που το οικόπεδο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρό­σωπα (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συ­ντελεστής συνιδιοκτησίας ..... 0,90

13. Συντελεστής Αξίας μελλοντι­κής και αβέβαιης οικοδομικής α­ξιοποίησης
Αν η ιδιοκτησία αναφέρεται σε χιλιοστά στον «αέρα» του οικοπέδου, μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης αυτού, δηλαδή σε προσδοκώμενη αλλά αβέβαιη μελλοντική δυνατότητα δόμησης, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,15
Ο συντελεστής 0,15 εφαρμόζεται και κατά τον υπολογισμό της αξίας τυχόν ακάλυπτου τμήματος κάθετης ιδιοκτησίας το οποίο αντι­στοιχεί σε δομήσιμη επιφάνεια, που δεν μπορεί να οικοδομηθεί λόγω υπερκάλυψης του επιτρε­πόμενου συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) από τις ό­μορες κάθετες ιδιοκτησίες συνεπεία τροποποί­ησης του συντελεστή δόμησης της περιοχής.

 

Άρθρο 6
Αποθήκες σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό


1. Φορολογητέα Άξια
Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατη­γορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 4 και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοι­χης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της απο­θήκης το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και τους σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.
Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται η αξία απο­θηκευτικών χώρων, που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ ως χώροι κύ­ριας χρήσης.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

α) Αποθηκευτικοί χώροι στο υπόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας.
β) Αποθηκευτικοί χώροι στο ισόγειο κτιρίων ε­παγγελματικής στέγης ή κατοικίας μη προσμε­τρημένοι στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.).
γ) Αποθηκευτικοί χώροι αυτοτελείς (ανεξάρ­τητα κτίρια) εφ΄ όσον δεν ανήκουν στην κατηγο­ρία των κτιρίων αποθηκών των οποίων η φορο­λογητέα αξία υπολογίζεται με το έντυπο 6Α.
δ) Γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστά­σεων επιφάνειας μικρότερης ή ίσης με 60 τ.μ.

2. Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.)
Η Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) λαμβάνεται κατά τα ειδικό­τερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.
Αποθήκες που έχουν πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή βρίσκο­νται σε υπόγειο χώρο, χωρίς άνοιγμα σε δρόμο, δεν ανήκουν στην γραμμική ζώνη.
3. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)
Για τον εφαρμοστέο συντελεστή εμπορικότη­τας (ΣΕ) ορισμένης αποθήκης λαμβάνονται υπό­ψη οι συντελεστές εμπορικότητας (ΣΕ) των δρόμων που περιβάλλουν το οικόπεδο, στο ο­ποίο βρίσκεται η αποθήκη.
Για το ΣΕ κάθε δρόμου ισχύουν όσα αναφέ­ρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.
Με βάση τα ανωτέρω διακρίνονται οι ακόλου­θες περιπτώσεις:

α) Αν η αποθήκη βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, ως ΣΕ λαμ­βάνεται ο ΣΕ του δρόμου.
β) Αν η αποθήκη βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρό­μους, ως ΣΕ λαμβάνεται ο μικρότερος από αυ­τούς που ισχύουν μεταξύ των δρόμων.

4. Συντελεστής θέσης
Η φορολογητέα αξία αποθήκης επηρεάζεται από τη θέση της και το συντελεστή εμπορικότη­τας (ΣΕ) όπως αυτός έχει καθοριστεί στην πιο πάνω παράγραφο 3, ως ακολούθως:
Αν η αποθήκη βρίσκεται σε:

α) Ισόγειο κτιρίου επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας και δεν είναι προσμετρημένη στο συ­ντελεστή δόμησης (Σ.Δ.), εφαρμόζεται συντελε­στής ..... 0,30 χ ΣΕ
Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ή βεβαίωση δι­πλωματούχου μηχανικού ότι η αποθήκη δεν έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ.
Σε περίπτωση που η αποθήκη βρίσκεται:

ι) στο ισόγειο και είναι προσμετρημένη στο Σ.Δ. και
ιι) σε όροφο ή σε δώμα κτιρίου επαγγελματι­κής στέγης ή κατοικίας, θεωρείται χώρος κύ­ριας χρήσης και ο υπολογισμός της αξίας της γίνεται με το αντίστοιχο έντυπο (1 ή 2).

β) Υπόγειο, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και έχει είσοδο από δρόμο, ε­φαρμόζεται συντελεστής ..... 0,25 χ ΣΕ
γ) Υπόγειο και έχει είσοδο από ακάλυπτο χώ­ρο του οικοπέδου ή αίθριο ή στοά, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,20 χ ΣΕ
δ) Υπόγειο και έχει είσοδο από την ισόγεια ε­παγγελματική στέγη, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,15 χ ΣΕ
ε) Υπόγειο και έχει είσοδο αποκλειστικά από εσωτερικό χώρο του κτιρίου (κοινόχρηστο κλι­μακοστάσιο, ισόγεια κατοικία), εφαρμόζεται συ­ντελεστής ..... 0,15

5. Επιφάνεια Αποθήκης
Η επιφάνεια αποθήκης λαμβάνεται κατά τα ει­δικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.
Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι της α­ποθήκης έχουν πάχος μεγαλύτερο ή ίσο με 0.50 μέτρα (π.χ. από πέτρα), εφαρμόζεται συ­ντελεστής ..... 0,90
6. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα αποθήκης λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2. Ο συντελεστής παλαιότητας καθορίζεται ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,95
6 έως 10 χρόνια 0,90
11 έως 15 χρόνια 0,85
16 έως 20 χρόνια 0,80
21 έως 25 χρόνια 0,75
26 και πάνω χρόνια 0,70

7. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών
Σε περίπτωση που η αποθήκη βρίσκεται κάτω από ειδικές συνθήκες, για τον προσδιορισμό της αξίας της εφαρμόζεται ειδικός συντελεστής, μειωτικός αυτής:
Έτσι, αν η αποθήκη έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζε­ται συντελεστής ..... 0,75
γ) Κατά το χρόνο φορολογίας υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εφαρμόζε­ται συντελεστής ειδικών συνθηκών όπως καθο­ρίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

8. Συντελεστής Αποπεράτωσης
Για τον υπολογισμό της αξίας αποθήκης, η ο­ποία δεν είναι ή δε θεωρείται από το νόμο απο­περατωμένη, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2, εφαρμόζονται συντελεστές, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο ο­ποίο βρίσκεται.
Έτσι, αν η αποθήκη είναι στο στάδιο αποπεράτωσης:

α) του σκελετού, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) των τοίχων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,85
γ) των επιχρισμάτων, εφαρμόζεται συντελε­στής ..... 0,90
Εάν είναι πλήρως αποπερατωμένη, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00

9. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής
Τα υλικά, και ο τρόπος κατασκευής της απο­θήκης ασκούν επίδραση στην διαμόρφωση της αξίας της.
Έτσι, αν η αποθήκη:

α) Έχει κατασκευασθεί με σκελετό (υποστυλώματα και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή από άλλο υλικό (ξύλο, μέταλλο) ή είναι προκατασκευασμένη εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00
β) Έχει κατασκευασθεί χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά έχει τοίχους από πέτρα οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,95
γ) Είναι πρόχειρο κτίσμα, δηλαδή οι τοίχοι δεν είναι κατασκευασμένοι από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους, αλλά από ευτελή υλικά, (ωμοπλίνθους, πλίθρες, καλάμια), εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,70
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τις οποίες μία μόνο εφαρμόζεται, εάν η στέγη είναι κατασκευασμένη από αμιαντοτσιμέντο ή λαμαρίνα, εφαρμόζεται πρόσθετα και συντελεστής ..... 0,80

10. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που η αποθήκη ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας ..... 0,90

 

 

Άρθρο 7
Θέση Στάθμευσης Αυτοκινήτου σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό


1. Φορολογητέα Αξία
Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 5 και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής της αντίστοιχης ζώνης επί τη συνολική επιφάνεια της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και ορισμένους άλλους συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.
Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται η αξία των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. Δεν υπάγονται στην κατηγορία αυτή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, η αξία των οποίων υπολογίζεται με το έντυπο 6Β. Για να θεωρηθεί ένας κλειστός χώρος ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων θα πρέπει τούτο να προκύπτει από μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη και το συνημμένο σ΄ αυτήν σχετικό σχεδιάγραμμα. Αντίγραφο επικυρωμένο της συμβολαιογραφικής πράξης, με τη μεταγραφή καθώς και του σχετικού σχεδιαγράμματος προσκομίζονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για τον προσδιορισμό της αξίας της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων δεν ενδιαφέρει αν στην επιφάνεια στάθμευσης έχουν δοθεί ή όχι ποσοστά συνιδιοκτησίας ή αν αποτελεί ή όχι δουλεία οριζόντιας ιδιοκτησίας.
2. Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.)
Η Τιμή Ζώνης (Τ.Ζ.) λαμβάνεται κατά τα ειδικό­τερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκονται σε κλειστό ισόγειο χώρο και έχουν πρόσοψη (άνοιγμα) στο δρόμο, στον οποίο ανα­πτύσσεται η γραμμική ζώνη. Θέσεις στάθμευ­σης αυτοκινήτων που βρίσκονται σε ακάλυπτο χώρο, σε πυλωτή ή σε υπόγειο δεν ανήκουν στη γραμμική ζώνη.
3. Συντελεστής Εμπορικότητας
Για το συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) θέσης στάθμευσης λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές εμπορικότητας (ΣΕ) των δρόμων που περιβάλ­λουν το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκεται η θέση στάθμευσης.
Για το ΣΕ κάθε δρόμου ισχύουν όσα αναφέ­ρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.
Με βάση τα ανωτέρω διακρίνονται οι ακόλου­θες περιπτώσεις:

α) Αν η θέση στάθμευσης βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, ως Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ) λαμβάνεται ο ΣΕ του δρόμου.
β) Αν η θέση στάθμευσης βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους, ως ΣΕ λαμβάνεται ο μικρότερος από αυτούς που ισχύουν μεταξύ των δρόμων.

4. Συντελεστής Θέσης
Η φορολογητέα αξία θέσης στάθμευσης αυ­τοκινήτου επηρεάζεται από τη θέση της στο κτίριο ή στο οικόπεδο, ως ακολούθως:
Αν η θέση στάθμευσης βρίσκεται:

α) Σε κλειστό υπόγειο, ισόγειο ή όροφο τότε, ανάλογα με τον Σ.Ε., για τον οποίο ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3 του ίδιου άρ­θρου, εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές:
 

Αν ο Σ.Ε. είναι

Υπόγειο

Ισόγειο

Όροφος

α1) Ίσος με 1,00

0,20

0,30

0,25

α2) Μεγαλύτερος του 1,00 και μικρότερος ή ίσος με 2,00

0,25

0,35

0,30

α3) Μεγαλύτερος του 2,00 και μικρότερος ή ίσος με 3,00

0,30

0,40

0,35

α4) Μεγαλύτερος του 3,00

0,35

0,45

0,40


Σε περίπτωση χώρου στάθμευσης που βρί­σκεται σε κλειστό ισόγειο ή όροφο, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπη­ρεσία ότι δεν έχει προσμετρηθεί ο χώρος στο συντελεστή δόμησης. Αν έχει προσμετρηθεί στο Σ.Δ., ο χώρος λογίζεται ως επαγγελματική στέ­γη και ο υπολογισμός της αξίας του γίνεται με το έντυπο 2.
β) Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή σε δώμα (ασκεπές), εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,10
γ) Στην πυλωτή, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,15

5. Επιφάνεια Θέσης Στάθμευσης Αυτοκινήτου
Ως επιφάνεια θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου λαμβάνεται αυτή που αναγράφεται στον τίτλο κτήσης. Σε περίπτωση που στον τίτλο κτήσης δεν αναγράφεται, ως επιφάνεια της θέσης στάθμευσης λαμβάνονται ..... 20 μ2

6. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα θέσης στάθμευσης αυτοκινή­του λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγρά­φου 20 του άρθρου 2. Ο συντελεστής παλαι­ότητας εφαρμόζεται μόνο σε κλειστή θέση στάθμευσης και καθορίζεται ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,95
6 έως 10 χρόνια 0,90
11 έως 15 χρόνια 0,85
16 έως 20 χρόνια 0,80
21 έως 25 χρόνια 0,75
26 και πάνω χρόνια 0,70

7. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών
Αν η θέση στάθμευσης αυτοκινήτου έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,75
γ) Υποστεί κατά το χρόνο φορολογίας της ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά, ή πλημμύρα, εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

8. Συντελεστής Αποπεράτωσης

Για τον υπολογισμό της αξίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου, η οποία δεν είναι ή δε θεωρείται από το νόμο αποπερατωμένη, κατά την έννοια της παραγρ. 24 του άρθρου 2 και βρίσκεται σε κλειστό χώρο εφαρμόζεται συντελεστής, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκεται. Για θέση στάθμευσης αυτοκινήτου που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή στην πυλωτή δεν εφαρμόζεται συντελεστής αποπεράτωσης.
Έτσι, αν η θέση στάθμευσης είναι στο στάδιο αποπεράτωσης:

α) Του σκελετού, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Των τοίχων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,85
γ) Των επιχρισμάτων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,90
Εάν είναι πλήρως αποπερατωμένη, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1.00

9. Συντελεστής με βάση τον τρό­πο κατασκευής
Αν η κλειστή θέση στάθμευσης αυτοκινήτου:

α) Έχει κατασκευασθεί με σκελετό (υποστυλώματα και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από άλλο υλικό (ξύλο, μέταλλο) ή είναι προκατασκευασμένη, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00

β) Έχει κατασκευασθεί χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά έχει τοίχους από πέ­τρα ή οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,95
γ) Είναι πρόχειρο κτίσμα, δηλαδή οι τοίχοι δεν είναι κατασκευασμένοι από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους, αλλά από ευτελή υλικά, (ωμοπλίνθους, πλίθρες, καλάμια) εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τις οποίες μία μόνο εφαρμόζεται, εάν η στέγη είναι κατα­σκευασμένη από αμιαντοτσιμέντο ή λαμαρίνα, εφαρμόζεται πρόσθετα και συντελεστής ..... 0,90

10. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης αυτο­κινήτου ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισ­σότερα από ένα πρόσωπα (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας ..... 0,90

 

Άρθρο 8
Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις Κτίρια Αποθηκών Γεωργικά και Κτηνοτροφικά Κτίρια


1. Φορολογητέα Άξια
Η φορολογητέα αξία των κτισμάτων των ακι­νήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 6Α και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής αφετηρίας, κατά περίπτωση, επί τη συνο­λική επιφάνεια του κτιρίου, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και τους σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.
Με το έντυπο 6Α υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους στο οικόπεδο), των:

α) Βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστά­σεων, μετά των παραρτημάτων αυτών, για τις οποίες υπάρχει άδεια λειτουργίας από την αρ­μόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ), από τις κατά τόπους Νομαρχίες ή την Κεντρική Υπηρε­σία, κατά περίπτωση.
β) Αποθηκών αυτοτελών (αποθήκες σε ανε­ξάρτητα κτίρια μετά των υπογείων τους), επιφά­νειας μεγαλύτερης των 60 τ.μ.
γ) Γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστά­σεων, επιφάνειας μεγαλύτερης των 60 τ.μ. για τις οποίες υπάρχει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση Γεωργίας ή την Υγειονομική Υπηρεσία ή τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής κατά περίπτωση.

Για όλα τα παραπάνω κτίρια πρέπει να υπάρχει και οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Άδεια λειτουργίας και οικοδομική άδεια θα πρέπει να προσκομίζονται. Τυχόν έλλειψη οικοδομικής άδειας αναπληρώνεται από οποιοδήποτε προγενέστερο αποδεικτικό αυτής δημόσιο έγγραφο. Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η λειτουργία λόγω παύσης των εργασιών της στεγαζόμενης  σ΄ αυτά επιχείρησης, ως άδεια λειτουργίας προσκομίζεται εκείνη της τελευταίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Αν στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν βιομηχανο­στάσιο και αποθήκη συμπληρώνεται χωριστό έ­ντυπο, για καθένα από αυτά.

2. Τιμή Αφετηρίας (Α)
Για τον υπολογισμό της αξίας των κτιρίων της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη η τιμή αφε­τηρίας (Α), κατά την έννοια της παραγράφου 18 του άρθρου 2.

α) Η τιμή αφετηρίας:

αα) Βιομηχανοστασίου, είναι ίση με ..... (Α)
αβ) Κλειστής αποθήκης, είναι ίση με ..... (Α) χ 0,80
αγ) Ανοικτής αποθήκης, είναι ίση με ..... (Α) χ 0,40
αδ) Επαγγελματικής στέγης (παράρτημα της εγκατάστασης), είναι ίση με ..... (Α) χ 1,40

β) Για την εφαρμογή των ανωτέρω λογίζονται ως:

βα) Βιομηχανοστάσιο, ο χώρος παραγωγής μιας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδας μετά των κοινοχρήστων χώρων. Ως βιομηχανοστάσιο λογίζονται και τα παραρτήματα μιας βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εγκατάστασης (οι χώροι των λεβητοστασίων, αντλιοστασίων, πύργων ψύξης, σιλό, κλειστών δεξαμενών και βιολογικών καθαρισμών) καθώς και οι αποθήκες οι οποίες βρίσκονται στο σώμα του κτιρίου του βιομηχανοστασίου ή είναι συνεχόμενες με αυτό και δεν διαφέρουν στον τρόπο κατασκευής.
ββ) Αποθήκες (κλειστές ή ανοικτές), οι δευτερεύοντες χώροι βιομηχανικής ή βιοτεχνικής μονάδας, που χρησιμοποιούνται για βοηθητικούς σκοπούς (όχι για παραγωγή). Διαφέρουν από τα βιομηχανοστάσια κατά το ότι δεν έχουν απαιτήσεις μόνωσης και οι περιμετρικοί τους τοίχοι είναι απλής κατασκευής (κλειστές αποθήκες) ή μπορεί και να μην υπάρχουν καθόλου περιμετρικοί τοίχοι (ανοικτές αποθήκες).
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι αποθηκευ­τικοί χώροι, της βιοτεχνικής ή βιομηχανικής μονάδας ανεξάρτητα από επιφάνεια, που είναι συ­νεχόμενοι ή μη με το βιομηχανοστάσιο, οι αυτοτελείς αποθήκες (σε ανεξάρτητα κτίρια) καθώς και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια, επιφάνειας μεγαλύτερης των 60 τ.μ.
βγ) Επαγγελματική στέγη, γραφεία και λοιποί χώροι, μη βοηθητικής χρήσης (π.χ. πρατήρια πώλησης, εκθετήρια κ.λπ.), που αποτελούν παραρτήματα των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο με αυτές. Η αξία επαγγελματικής στέγης που δεν καλύπτει την παραπάνω προϋπόθεση υπολογίζεται με το έντυπο 2.

γ) Η αξία όλων των παραπάνω κτιρίων υπολογίζεται με τις στοιχειώδεις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις (απλοί φωτισμοί, παροχή νερού, απορροή ομβρίων), χωρίς τον πρόσθετο εξοπλισμό που απαιτούν οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

3. Επιφάνεια Κτιρίου
Ως επιφάνεια ανά όροφο λαμβάνεται η συνο­λική επιφάνεια των χώρων του υπογείου, ισογεί­ου ή ορόφων του κτιρίου ή των κτιρίων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, W.C., κ.λπ.).
Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου ή των κτιρίων έχουν πάχος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,50 μέτρα π.χ. φέροντες από πέτρα, εφαρμόζεται συντελεστής. ..... 0,90
4. Συντελεστής ορόφου
Ο συντελεστής ορόφου συναρτάται με τον ό­ροφο στον οποίο βρίσκεται το βιομηχανοστάσιο ή η αποθήκη και καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Για το υπόγειο, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Για το ισόγειο ή τους ορόφους, εφαρμόζε­ται συντελεστής ..... 1,00
γ) Για το πατάρι (ανοικτό εξώστη), εφαρμόζε­ται συντελεστής ..... 0,50

Σε κτίρια που έχουν περισσότερους από ένα ορόφους, η επιφάνεια κάθε ορόφου πολλαπλα­σιάζεται χωριστά, με τον αντίστοιχο συντελεστή και προστίθεται τα επί μέρους γινόμενα.

5. Συντελεστής Επιφάνειας
Ο συντελεστής επιφάνειας είναι συνάρτηση του συνολικού εμβαδού του βιομηχανοστασίου ή της αποθήκης (κλειστής, ή ανοικτής), όπως προκύπτει μετά από την εφαρμογή των συντε­λεστών ορόφου.
Έτσι, αν το εμβαδόν (Ε) του κτιρίου ή των κτιρίων είναι:

α) Μικρότερο ή ίσο με 500 μ2, ο συντελεστής επιφάνειας είναι ..... 1,10
β) Μεγαλύτερο των 500 μ2 και μικρότερο ή ίσο με 2000 μ2, ο συντελεστής επιφάνειας είναι ..... 1,00
γ) Μεγαλύτερο των 2000μ2, ο συντελεστής ε­πιφάνειας είναι ..... 0,90

6. Συντελεστής Ειδικών Κατα­σκευών
Αν το βιομηχανοστάσιο ή η αποθήκη διαθέτει γερανογέφυρα, ενσωματωμένη στο κτίριο, ε­φαρμόζεται συντελεστής ..... 1,10

7. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα του βιομηχανοστασίου, της α­ποθήκης ή της επαγγελματικής στέγης (παραρ­τήματος της εγκατάστασης) λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2.
Ο συντελεστής παλαιότητας ορίζεται ανάλο­γα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1έως 5 χρόνια 0,95
6 έως 10 χρόνια 0,90
11 έως 15 χρόνια 0,85
16 έως 20 χρόνια 0,80
21 έως 25 χρόνια 0,75
26 και πάνω χρόνια 0,70

8. Συντελεστής Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)
Αν το βιομηχανοστάσιο, η αποθήκη ή η επαγγελματική στέγη (παράρτημα της εγκατάστασης) έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέο κτίσμα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,75
γ) Υποστεί, κατά το χρόνο φορολογίας του, ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

9. Συντελεστής Αποπεράτωσης
Για τον υπολογισμό της αξίας βιομηχανοστα­σίου ή αποθήκης ή επαγγελματικής στέγης (πα­ραρτήματος της εγκατάστασης), τα οποία δεν είναι αποπερατωμένα, εφαρμόζονται συντελε­στές, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκονται, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2.
Οι συντελεστές αποπεράτωσης βιομηχανο­στασίων και αποθηκών καθορίζονται ως ακολούθως:
 

Είναι στο στάδιο της αποπεράτωσης

Βιομηχανοστάσιο

Κλειστή Αποθήκη

Ανοικτή Αποθήκη

α)

του φέροντος οργανισμού(θεμελίωση, υποστυλώματα, δοκοί πλην στέγης)

0,25

0,40

0,50

β)

της στέγης (ανεξαρτήτως είδους)

0,10

0,25

0,35

γ)

της μόνωσης της στέγης

0,15

   

δ)

των δαπέδων

0,15

0,10

0,15

ε)

των περιμετρικών τοίχων και ανοιγμάτων

0,35

0,25

 


Για τον καθορισμό του συντελεστή αποπεράτωσης προστίθενται οι συντελεστές των αποπερατωμένων σταδίων.
Οι συντελεστές αποπεράτωσης της επαγγελματικής στέγης (παραρτήματος της εγκατάστασης) καθορίζονται ως ακολούθως:
Είναι στο στάδιο αποπεράτωσης:

α) Του φέροντος οργανισμού (θεμελίωση, υποστυλώματα, στέγη), συντελεστής ..... 0,35
β) Των τοίχων πλήρωσης (οπτοπλινθοδομές, κ.λπ.), συντελεστής ..... 0,45
γ) Των επιχρισμάτων, συντελεστής ..... 0,65
δ) Των δαπέδων, συντελεστής ..... 0,90

10. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής
Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των κτιρίων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστά­σεων, αποθηκών, επαγγελματικών στεγών (παραρτημάτων αυτών), καθώς και γεωργικών και κτηνοτροφικών κτιρίων, ασκούν επίδραση στην διαμόρφωση της αξίας τους.
Έτσι αν το κτίριο:

α) Έχει κατασκευασθεί με σκελετό (υποστυλώματα και πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή από άλλο υλικό (ξύλο, μέταλλο) ή είναι προκατασκευασμένο εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00
β) Έχει κατασκευασθεί χωρίς σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά έχει τοίχους από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,95
γ) Είναι πρόχειρο κτίσμα, δηλαδή οι τοίχοι δεν είναι κατασκευασμένοι από πέτρα, οπτόπλινθους (τούβλα) ή τσιμεντόλιθους, αλλά από ευτελή υλικά, (ωμοπλίνθους, πλίθρες, καλάμια κ.λπ.) εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,70
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, από τις οποίες μια μόνο εφαρμόζεται, εάν η στέγη είναι κατα­σκευασμένη από αμιαντοτσιμέντο ή λαμαρίνα, εφαρμόζεται πρόσθετα και συντελεστής ..... 0,80

11. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που το βιομηχανοστάσιο, η αποθήκη ή η επαγγελματική στέγη (παράρτημα της εγκατάστασης) ανήκει κατά πλήρη κυριότη­τα σε περισσότερους από ένα κυρίους (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνι­διοκτησίας ..... 0,90

 

Άρθρο 9
Τουριστικές Εγκαταστάσεις


1. Φορολογητέα Άξια
Η φορολογητέα αξία των κτισμάτων των ακι­νήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 6Β και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής αφετηρίας, κατά περίπτωση, επί τη συνο­λική επιφάνεια του κτιρίου, το τυχόν ποσοστών συνιδιοκτησίας και τους σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.
Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται μόνο η αξία των κτισμάτων, (χωρίς την αναλογία τους επί του οικοπέδου), των:

α) Ξενοδοχείων
β) Μοτέλ
γ) Επιπλωμένων διαμερισμάτων
δ) Ξενώνων
ε) campings

Για όλες τις κατηγορίες τουριστικών εγκαταστάσεων απαιτείται προσκόμιση οικοδομικής ά­δειας ειδικού κτιρίου από την αρμόδια Πολεο­δομική Υπηρεσία και έγκρισης για το είδος της εγκατάστασης και την κατηγορία της, καθώς και άδεια λειτουργίας, από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
Αν έχει διακοπεί η λειτουργία λόγω παύσης των εργασιών της στεγαζόμενης σ΄ αυτά επιχεί­ρησης, ως άδεια λειτουργίας, προσκομίζεται εκείνη της τελευταίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Σε περίπτωση ύπαρξης και αθλητικών εγκαταστάσεων (πισίνα, γήπεδα, κ.λπ.), η αξία τους υπολογίζεται χωριστά με το έντυπο 6Γ.

2. Τιμή Αφετηρίας (Α)
Για τον υπολογισμό της αξίας των εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη η τιμή αφετηρίας (Α), κατά την έννοια της πα­ραγράφου 18 του άρθρου 2. Αυτή αναφέρεται στο κόστος κατασκευής ξενοδοχείου πολυτελείας, όσον αφορά μοτέλ, επιπλωμένα διαμερίσμα­τα, ξενώνες, για δε τα camping΄s, το κόστος κατασκευής ανά θέση ατόμων Camping Α΄ Κατηγορίας.

Α. Ξενοδοχεία, Μοτέλ, Επιπλωμένα Διαμερί­σματα, Ξενώνες.

Η τιμή αφετηρίας των κτιρίων αυτών προσδιορίζεται ανάλογα με την κατηγορία τους.
Έτσι, η τιμή αφετηρίας ξενοδοχείου:

α) Πολυτελείας, είναι ίση με ..... (Α)
β) Α΄ κατηγορίας, είναι ίση με ..... (Α) χ 0,90
γ) Β΄ κατηγορίας, είναι ίση με ..... (Α) χ 0,85
δ) Γ΄ κατηγορίας, είναι ίση με ..... (Α) χ 0,78
ε) Δ΄ κατηγορίας, είναι ίση με ..... (Α) χ 0,65
στ) Ε΄ κατηγορίας, είναι ίση με ..... (Α) χ 0,56

Τα ξενοδοχεία έχουν αντίστοιχη κατηγορία με τα μοτέλ και τα επιπλωμένα διαμερίσματα (π.χ. ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας έχει την ίδια αξία ανά τετραγωνικό μέτρο με μοτέλ και επιπλωμένο διαμέρισμα Α΄ κατηγορίας). Οι ξενώνες αντιστοιχούν σε ξενοδοχεία μίας κατηγορίας χαμη­λότερης (π.χ. ξενώνας Α΄ κατηγορίας έχει την ίδια αξία ανά τετραγωνικό μέτρο με ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας).

Β. CAMPINGS

Η τιμή αφετηρίας Campings προσδιορίζεται ανάλογα με την κατηγορία τους.
Έτσι, η τιμή αφετηρίας camping

α) Α΄ κατηγορίας, είναι ίση με ..... (Α)
β) Β΄ κατηγορίας, είναι ίση με ..... (Α) χ 0,92
γ) Γ΄ κατηγορίας, είναι ίση με ..... (Α) χ 0,82
δ) Δ΄ κατηγορίας, είναι ίση με ..... (Α) χ 0,72

3. Επιφάνεια κτιρίου  Δυναμικότητα Campings
Για τον υπολογισμό της αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων (πλην Campings), ως επιφάνεια (Ε) των κτιρίων λαμβάνεται η συνολική επιφάνεια των χώρων του κτιρίου ή των κτιρίων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί και υπόγειοι χώροι.
Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου έχουν πάχος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,50 μέτρα, π.χ. από πέτρα, εφαρμόζεται συντελεστής ····· 0.90·
Για τον υπολογισμό της αξίας των Campings λαμβάνεται υπόψη η δυναμικότητα τους σε αριθμό θέσεων ατόμων.

4. Συντελεστής θέσης

α) Αν η τουριστική εγκατάσταση, κατά την έν­νοια της παραγράφου 19 του άρθρου 2, βρίσκεται:

 • Στην περιοχή Ι, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00

 • Στην περιοχή II, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,05

 • Στην περιοχή III, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,12

β) Σε περίπτωση που:

 • Το ξενοδοχείο διαθέτει και Βυπgalows και ε­φόσον αυτά αποτελούν το 50% τουλάχιστον της ολικής δυναμικότητας σε κλίνες, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,05

 • Το ξενοδοχείο αποτελείται αποκλειστικά από bungalows, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,10

5. Συντελεστής Μεγέθους
Ο συντελεστής μεγέθους της τουριστικής εγκατάστασης (πλην Camping) εξαρτάται από την δυναμικότητα της εγκατάστασης σε κλίνες.
Συγκεκριμένα, αν η τουριστική εγκατάσταση είναι δυναμικότητας:

α) μικρότερης ή ίσης με 40 κλίνες, ορίζεται συντελεστής ..... 1,20
β) μεγαλύτερης των 40 κλινών και μικρότερης ή ίσης με 80 κλίνες, ορίζεται συντελεστής ..... 1,10
γ) μεγαλύτερης των 80 κλινών και μικρότερης ή ίσης με 200 κλίνες, ορίζεται συντελεστής ..... 1,00
δ) μεγαλύτερης των 200 κλινών και μικρότερης ή ίσης με 800 κλίνες, ορίζεται συντελεστής ..... 0,90
ε) μεγαλύτερης των 800 κλινών, ορίζεται συντελεστής ..... 0,85

6. Συντελεστής Εξοπλισμού
Αν η τουριστική εγκατάσταση, εκτός των Campings:

α) Δε διαθέτει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, ορίζεται συντελεστής ..... 0,95
β) Διαθέτει κεντρική εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξη) μόνο στους χώρους υποδοχής και εστίασης, ορίζεται συντελεστής ..... 1,05
γ) Διαθέτει για το σύνολο της κεντρική εγκα­τάσταση κλιματισμού (ψύξη), ορίζεται συντελε­στής ..... 1,10

7. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα των τουριστικών εγκαταστά­σεων και των 03ΠΊρΙπ93 λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2. Ο συντελεστής παλαιότητας ορίζεται ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,95
6 έως 10 χρόνια 0,90
11 έως 15 χρόνια 0,85
16 έως 20 χρόνια 0,80
21 έως 25 χρόνια 0,75
26 και πάνω χρόνια 0,70

8. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)
Αν η τουριστική εγκατάσταση ή το Camping έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέα, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,75
γ) Υποστεί, κατά το χρόνο φορολογίας της, ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, ό­πως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

9. Συντελεστής Αποπεράτωσης

Α. Τουριστικές Εγκαταστάσεις

Για τον υπολογισμό της αξίας τουριστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν είναι αποπερατω­μένες, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2, εφαρμόζονται μειωτικοί συντελεστές, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκονται.
Έτσι, αν βρίσκονται στο στάδιο αποπεράτωσης:

α) Της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,10
Ο συντελεστής του σταδίου αυτού εφαρμόζεται μόνο όταν πρόκειται για υπόγειο ή ισόγειο όροφο.
β) Του σκελετού, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,25
γ) Των τοίχων πλήρωσης (οπτοπλινθοδομές, κ.λπ.), εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,30
δ) Των επιχρισμάτων, εφαρμόζεται συντελε­στής ..... 0,40
ε) Των δαπέδων εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,60

Β. Campings

Για τον υπολογισμό της αξίας των εγκαταστάσεων Camping, αν βρίσκονται στο στάδιο:

α) Της θεμελίωσης και των υποστυλωμάτων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,30
Ο συντελεστής του σταδίου αυτού, εφαρ­μόζεται μόνο όταν πρόκειται για υπόγειο ή ισό­γειο όροφο.
β) Του σκελετού, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,40
γ) Των τοίχων πλήρωσης (οπτοπλινθοδομές κ.λπ.), εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,50
δ) Των επιχρισμάτων, εφαρμόζεται συντελε­στής ..... 0,60
ε) Των δαπέδων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,75

10. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που η τουριστική εγκατάσταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότε­ρους από ένα κυρίους (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, ε­φαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας ..... 0,90

 

 

Άρθρο 10
Αθλητικές Εγκαταστάσεις


1. Φορολογητέα Άξια
Η φορολογητέα αξία των κτισμάτων και κατασκευών (χωρίς την αναλογία τους στο οικόπεδο) των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 6Γ και είναι ίση:

α) Για τα γήπεδα, με την τιμή αφετηρίας κατά περίπτωση, επί το πλήθος τους, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και τους λοιπούς σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.
β) Για τις κολυμβητικές δεξαμενές, τα γυμναστήρια, τα αποδυτήρια, και βοηθητικούς χώρους, με την τιμή αφετηρίας κατά περίπτωση επί την επιφάνεια τους, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και τους λοιπούς σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.

2. Τιμή Αφετηρίας (Α)
Για τον υπολογισμό της αξίας των αθλητικών εγκαταστάσεων της παραγράφου 1, λαμβάνεται υπόψη η τιμή αφετηρίας (Α), κατά την έννοια της παραγράφου 18 του άρθρου 2.
Α. Γήπεδα καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ), πετοσφαίρισης (Βόλεϊ), αντισφαίρισης (τένις).

Η τιμή αφετηρίας των γηπέδων αναφέρεται στο κόστος κατασκευής ανά τεμάχιο:

α) Γηπέδου καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ):

αα) Με δάπεδο από τσιμέντο ή άσφαλτο
αβ) Με δάπεδο από συνθετικό τάπητα

β) Γηπέδου πετοσφαίρισης (Βόλεϊ)

βα) Με δάπεδο από τσιμέντο ή άσφαλτο
ββ) Με δάπεδο από συνθετικό τάπητα

γ) Γηπέδου αντισφαίρισης (Τένις):

γα) Με δάπεδο από χώμα
γβ) Με δάπεδο από άσφαλτο
γγ) Με δάπεδο από συνθετικό τάπητα
γδ) Με δάπεδο από Οuick

Β. Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), γυμναστήρια, αποδυτήρια, βοηθητικοί χώροι
Η τιμή αφετηρίας των αθλητικών εγκαταστά­σεων της παραγράφου αυτής, αναφέρεται στο κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο:

α) Κολυμβητικών δεξαμενών:

Μέσου βάθους:

αα) Μικρότερου ή ίσου με 2,00 μ.
αβ) Μεγαλύτερου των 2,00 μ. και μικρότερου ή ίσου με 3,00 μ.
αγ) Μεγαλύτερου των 3,00 μ.

β) Γυμναστηρίων:

βα) Με οποιοδήποτε δάπεδο εκτός από ξύλο
ββ) Με δάπεδο από ξύλο

γ) Αποδυτηρίων  Βοηθητικών χώρων.

Η τιμή αφετηρίας πολλαπλασιάζεται, για τα γήπεδα επί το πλήθος τους, ενώ για τις κολυμβητικές δεξαμενές, τα γυμναστήρια, τα αποδυτήρια και τους βοηθητικούς χώρους επί την επιφάνειά τους.
Σε περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής σε κλειστό χώρο (υπόγειο, ισόγειο ή όροφο), υπολογίζεται χωριστά η αξία του κτίσματος με το αντίστοιχο έντυπο.

3. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2 και αφορά μόνο τις κολυμ­βητικές δεξαμενές, τα γυμναστήρια, αποδυτήρια και τους βοηθητικούς χώρους.
Ο συντελεστής παλαιότητας ορίζεται ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,95
6 έως 10 χρόνια 0,90
11 έως 15 χρόνια 0,85
16 έως 20 χρόνια 0,80
21 έως 25 χρόνια 0,75
26 και πάνω χρόνια 0,70

4. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)
Αν το κτίριο που στεγάζει την αθλητική εγκατάσταση έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέο, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,75
γ) Υποστεί, κατά το χρόνο φορολογίας του, ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 2.

5. Συντελεστές Αποπεράτωσης
Ο συντελεστής αυτός λαμβάνεται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό της αξίας της κτιρίων των γυμναστηρίων, αποδυτηρίων, βοηθητικών χώρων, που δεν είναι αποπερατωμένοι, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκονται, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2.
Αν τα κτίσματα βρίσκονται στο στάδιο αποπεράτωσης:

α) Του φέροντος οργανισμού, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,40
β) Των τοίχων πλήρωσης, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,50
γ) Των δαπέδων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,70

Αν τα κτίσματα είναι αποπερατωμένα, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί τα οικοδομικά έργα και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00

6. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερους από ένα κυρίους (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας ..... 0,90
 

 

Άρθρο 11
Σταθμοί αυτοκινήτων


1. Φορολογητέα Άξια
Η φορολογητέα αξία των κτισμάτων των ακι­νήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 6Δ κι είναι ίση με το γινόμενο της τιμής αφετηρίας, κατά περίπτωση, επί τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και τους σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.
Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται μόνο η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους στο οικόπεδο), σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.
Για να υπαχθεί ένα κτίριο στην κατηγορία αυτή, πρέπει να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, και σχετική άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών οι οποίες πρέπει και να προσκομίζονται. Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η λειτουργία λόγω παύσης των εργασιών της στεγαζόμενης σ΄ αυτά επιχείρησης, ως άδεια λειτουργίας προσκο­μίζεται εκείνη της τελευταίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2. Τιμή Αφετηρίας (Α)
Για τον υπολογισμό της αξίας των κτιρίων σταθμών αυτοκινήτων λαμβάνεται υπόψη η τιμή αφετηρίας (Α), κατά την έννοια της παραγρά­φου 18 του άρθρου 2.

Η τιμή αφετηρίας:

α) Υπέργειου σταθμού είναι ίση με (Α)
β) Υπόγειου σταθμού, που έχει μέχρι και δύο υπόγεια είναι ίση με ..... (Α) χ 1,20
γ) Υπόγειου σταθμού που έχει περισσότερα, από δύο υπόγεια, είναι ίση με ..... (Α) χ 1,40

3. Επιφάνεια Κτιρίου
Ως επιφάνεια (Ε) λαμβάνεται η συνολική επιφάνεια των χώρων του κτιρίου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι βοηθητικοί χώροι.
Αν ο σταθμός αυτοκινήτων είναι εν μέρει υ­πέργειος και εν μέρει υπόγειος, υπολογίζεται χωριστά το βασικό κόστος του υπέργειου τμή­ματος και χωριστά το βασικό κόστος του υπό­γειου τμήματος και προστίθενται τα επί μέρους κόστη.

4. Συντελεστής Επιφάνειας
Ο συντελεστής επιφάνειας εξαρτάται από το συνολικό αριθμό θέσεων αυτοκινήτων. Ο αριθ­μός των θέσεων των σταθμών αυτοκινήτων κα­θορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ­πουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Ειδικότερα, αν ο σταθμός αυτοκινήτων έχει συνολική χωρητικότητα:

α) Μικρότερη ή ίση με 100 θέσεις, εφαρμόζε­ται συντελεστής ..... 1,30
β) Μεγαλύτερη από 100 και μικρότερη ή ίση με 150 θέσεις, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,15
γ) Μεγαλύτερη από 150 και μικρότερη ή ίση με 300 θέσεις, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00
δ) Μεγαλύτερη από 300 και μικρότερη ή ίση με 800 θέσεις, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,95
ε) Μεγαλύτερη από 800 θέσεις εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,90

5. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα των σταθμών αυτοκινήτων λαμ­βάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2. Ο συντελεστής παλαιότητας ορί­ζεται ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,95
6 έως 10 χρόνια 0,90
11 έως 15 χρόνια 0,85
16 έως 20 χρόνια 0,80
21 έως 25 χρόνια 0,75
26 και άνω χρόνια 0,70

6. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)
Αν ο σταθμός αυτοκινήτων βρίσκεται σε κτίριο που έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέο, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέο κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζε­ται συντελεστής ..... 0,75
γ) Υποστεί, κατά το χρόνο φορολογίας του, ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, ε­φαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

7. Συντελεστής Αποπεράτωσης
Για τον υπολογισμό της αξίας κτιρίου σταθ­μού αυτοκινήτων που δεν είναι αποπερατωμένο, εφαρμόζεται συντελεστής, ανάλογα με το στά­διο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκεται, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2.
Οι συντελεστές αποπεράτωσης σταθμών αυ­τοκινήτων καθορίζονται ως ακολούθως:

Το κτίσμα βρίσκεται στο στάδιο αποπεράτωσης:

α) Του φέροντος οργανισμού, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,50
β) Των οικοδομικών έργων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,65

Αν το κτίσμα είναι αποπερατωμένο, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί τα οικοδομικά έργα και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,00

8. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που ο σταθμός αυτοκινήτων α­νήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερους από ένα κυρίους (συνιδιοκτησία), κατά την έν­νοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρ­μόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας ..... 0,90

 

 

Άρθρο 12
Νοσηλευτικά Ιδρύματα (Κλινικές)


1. Φορολογητέα Άξια
Η φορολογητέα αξία των κτισμάτων των ακι­νήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 6Ε και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής αφετηρίας επί τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και τους σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.
Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται μόνο η αξία των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους στο οικόπεδο) των ακινήτων, που χρησιμοποιούνται για παντός είδους νοσηλεία ασθενών, με τον όρο ότι διαθέτουν κλίνες για την παραμονή ασθενών και υπάρχει σχετική άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, οι οποίες πρέπει και να προσκομίζο­νται. Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η λειτουργία λόγω παύσης των εργασιών της στεγαζόμενης σ΄ αυτά επιχείρησης, ως άδεια λειτουργίας προσκομίζεται εκείνη της τελευταίας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2. Τιμή Αφετηρίας (Α)
Για τον υπολογισμό της αξίας των νοσηλευτι­κών ιδρυμάτων (κλινικών) λαμβάνεται υπόψη η τιμή αφετηρίας. Αυτή αναφέρεται στο κόστος κατασκευής των κτιρίων, των οποίων η αξία υ­πολογίζεται με το έντυπο αυτό.

3. Επιφάνεια Κτιρίου
Ως επιφάνεια (Ε) λαμβάνεται το σύνολο των επιφανειών των χώρων του κτιρίου ή των κτι­ρίων στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί και υπόγειοι χώροι.
Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου έχουν πάχος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,50 μέτρα, π.χ. φέροντες από πέτρα, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,90

4. Συντελεστής Μεγέθους
Ο συντελεστής μεγέθους του Νοσηλευτικού Ιδρύματος εξαρτάται από τη δυναμικότητα του σε κλίνες.
Η δυναμικότητα του νοσηλευτικού ιδρύματος προσδιορίζεται με βάση το σύνολο των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γενικών και ειδικών κλινών.
Ο εφαρμοστέος συντελεστής μεγέθους ορίζεται, ως ακολούθως:

Αν η μονάδα είναι δυναμικότητας:

α) Μικρότερης των 50 κλινών, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,20
β) Μεγαλύτερης των 50 και μικρότερης ή ίσης με 100 κλίνες, εφαρμόζεται συντελεστής. ..... 1,10
γ) Μεγαλύτερης των 100 και μικρότερης ή ίσης με 300 κλίνες, εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους ..... 1,00
δ) Μεγαλύτερης των 300 κλινών, εφαρμόζεται συντελεστής μεγέθους ..... 0,90

5. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (κλινικών) λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2. Ο συντελεστής παλαιότητας ορίζεται ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,95
6 έως 10 χρόνια 0,90
11 έως 15 χρόνια 0,85
16 έως 20 χρόνια 0,80
21 έως 25 χρόνια 0,75
26 και πάνω χρόνια 0,70

6. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.)

Αν το νοσηλευτικό ίδρυμα:

α) Έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο κτίσμα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,75
γ) Έχει, κατά το χρόνο φορολογίας του, υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

7. Συντελεστής Αποπεράτωσης
Για τον υπολογισμό της αξίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν είναι ή δε θεωρούνται αποπερατωμένα, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκονται. Έτσι, αν βρίσκονται στο στάδιο αποπεράτωσης:

α) Του φέροντος οργανισμού (θεμελίωση, υποστυλώματα, στέγη) εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,25
β) Των τοίχων πλήρωσης, εφαρμόζεται συντε­λεστής ..... 0,30
γ) Των επιχρισμάτων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,55
δ) Των δαπέδων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,75

8. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που το νοσηλευτικό ίδρυμα α­νήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερους από ένα κυρίους (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας ..... 0,90

 

 

Άρθρο 13
Εκπαιδευτήρια και Ευαγή Ιδρύματα


1. Φορολογητέα Αξία

Η φορολογητέα αξία των κτισμάτων των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 6ΣΤ και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής αφετηρίας, κατά περίπτωση, επί τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και τους σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.
Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία τους στο οικόπεδο), των εκπαιδευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων, με τον όρο ότι υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και σχετική άδεια λειτουργίας από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λπ.). Η οικοδομική άδεια και η άδεια λειτουργίας πρέπει και να προσκομίζονται. Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η λειτουργία λόγω παύσης των εργασιών της στεγαζόμενης σ΄ αυτά επιχείρησης, ως άδεια λειτουργίας προσκομίζεται εκείνη της τελευταίας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αν το ακίνητο διαθέτει και αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, πισίνα κ.λπ.), η αξία τους υπολογίζεται χωριστά με το έντυπο 6Γ.

2. Τιμή Αφετηρίας (Α)
Για τον υπολογισμό της αξίας των κτιρίων της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη η τιμή αφετηρίας (Α), κατά την έννοια της παραγράφου 18 του άρθρου 2.

α) Για τον καθορισμό της τιμής αφετηρίας τα παραπάνω κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

αα) Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα εκπαιδευτήρια κατηγορίας Α.
Στα εκπαιδευτήρια κατηγορίας Α υπάγονται:

 • Τα σχολεία γενικής κατεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

 • Τα νηπιαγωγεία

αβ) Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα εκπαιδευτήρια κατηγορίας Β και τα ευαγή ιδρύματα.
Στα εκπαιδευτήρια κατηγορίας Β υπάγονται:

 • Οι Τεχνικές επαγγελματικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Τα μουσικά εκπαιδευτήρια

 • Οι σχολές χορού

 • Οι σχολές θεάτρου και κινηματογράφου

 • Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Στα ευαγή ιδρύματα υπάγονται:

 • Οι οίκοι ευγηρίας

 • Τα Οικοτροφεία

 • Τα ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες

 • Τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων

β) Η τιμή αφετηρίας:

βα) Εκπαιδευτηρίων κατηγορίας Α΄ είναι ίση με (Α).
ββ) Εκπαιδευτηρίων κατηγορίας Β΄ και ευαγών ιδρυμάτων είναι ίση με ..... (Α χ 1,10)

3. Επιφάνεια Κτιρίου
Η επιφάνεια (Ε) λαμβάνεται το σύνολο των επιφανειών των χώρων του κτιρίου ή των κτιρίων στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί υπόγειοι χώροι. Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου έχουν πάχος μεγάλο ή ίσο με 0,50 μέτρα, π.χ. φέροντες από πέτρα, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,90

4. Συντελεστής Ορόφου
Ο συντελεστής ορόφου συναρτάται με τον όρο στον οποίο βρίσκεται το εκπαιδευτήριο ή το ευαγές ίδρυμα και καθορίζεται ανάλογα με είδος του, ως ακολούθως:

α) Για τα εκπαιδευτήρια κατηγορίας Α΄ ισχύουν τα ακόλουθα:

αα) Για το ισόγειο, εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου ..... 1,00
αβ) Για το υπόγειο, εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου ..... 0,60
αγ) Για τον α΄ όροφο, εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου ..... 0,90
αδ) Για τους λοιπούς ορόφους, εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου ..... 0,80

β) Για τα εκπαιδευτήρια κατηγορίας Β΄ και τα ευαγή ιδρύματα ισχύουν τα ακόλουθα:

βα) Για το υπόγειο, εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου ..... 0,60
ββ) Για τους λοιπούς ορόφους, εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου ..... 1,00

Σε κτίρια που έχουν περισσότερους από ένα ορόφους, η επιφάνεια κάθε ορόφου πολλαπλα­σιάζεται χωριστά, με τον αντίστοιχο συντελεστή και προστίθενται τα επί μέρους γινόμενα.

5. Συντελεστής Επιφάνειας
Ο συντελεστής επιφάνειας εφαρμόζεται μόνο για τα εκπαιδευτήρια κατηγορίας Α΄ και εξαρ­τάται από τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας του εκπαιδευτηρίου, κατά τα κατωτέρω:
Αν το εκπαιδευτήριο έχει αριθμό αιθουσών διδασκαλίας:

α) μικρότερο των 6, εφαρμόζεται συντελε­στής επιφανείας ..... 1,10
β) μεγαλύτερο ή ίσο με 6 και μικρότερο ή ίσο με 12, εφαρμόζεται συντελεστής επιφανείας ..... 1,00
γ) μεγαλύτερο των 12, εφαρμόζεται συντελε­στής επιφανείας ..... 0,90

6. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα των εκπαιδευτηρίων και ευ­αγών ιδρυμάτων λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2. Ο συντελε­στής παλαιότητας λογίζεται ανάλογα με τα χρό­νια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,95
6 έως 10 χρόνια 0,90
11 έως 15 χρόνια 0,85
16 έως 20 χρόνια 0,80
21 έως 25 χρόνια 0,75
26 και πάνω χρόνια 0,70

7. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών
Αν το εκπαιδευτήριο ή το ευαγές ίδρυμα έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέο κτίσμα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,75
γ) Υποστεί, κατά το χρόνο φορολογίας του, ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, ό­πως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

8. Συντελεστής Αποπεράτωσης
Για τον υπολογισμό της αξίας των εκπαιδευτηρίων ή ευαγών ιδρυμάτων, τα οποία δεν είναι ή δε θεωρούνται, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2, αποπερατωμένα, εφαρμόζεται συντελεστής ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκονται.
Έτσι, αν βρίσκονται στο στάδιο:

α) Του φέροντος οργανισμού, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,35
β) Των τοίχων πλήρωσης (οπτοπλινθοδομές κ.λπ.), εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,45
γ) Των επιχρισμάτων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,60
δ) Των δαπέδων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80

Εάν είναι πλήρως αποπερατωμένα, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 1,00

9. Συντελεστής Εξοπλισμού
Αν το κτίριο έχει εγκατάσταση κεντρικού κλι­ματισμού (ψύξη), εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,10

10. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που το εκπαιδευτήριο ή το ευαγές ίδρυμα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε περισσότερους από ένα κυρίους (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας ..... 0,90

 

 

Άρθρο 14
Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν σε κάποια κατηγορία των εντύπων 1, 2, 4, 5, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ


1. Φορολογητέα αξία

Η φορολογητέα αξία των κτισμάτων των ακινήτων της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται με το έντυπο 6Ζ και είναι ίση με το γινόμενο της τιμής αφετηρίας, κατά περίπτωση, επί τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου, το τυχόν ποσοστό συνιδιοκτησίας και τους σχετικούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την τελική διαμόρφωση της.
Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται η αξία μόνο των κτισμάτων (χωρίς την αναλογία στο οικόπεδο), των θεάτρων, κινηματογράφων, συνεδριακών κέντρων, αιθουσών διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακών κέντρων, μουσείων, εκκλησιών.
Για όλα τα παραπάνω κτίρια θα πρέπει να υπάρχει οικοδομική άδεια, από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, η οποία θα πρέπει και να προσκομίζεται.
Το ίδιο έντυπο χρησιμοποιείται και για τον προσδιορισμό της αξίας των κτισμάτων υπεραγορών (τροφίμων, ειδών υγιεινής, οικιακών συσκευών, επίπλων), εστιατορίων και αναψυκτηρίων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους, είτε αυτά βρίσκονται εντός, είτε εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

2. Τιμή Αφετηρίας (Α)
Για τον υπολογισμό της αξίας των κτιρίων της κατηγορίας της παραγράφου 1, λαμβάνεται υ­πόψη η τιμή αφετηρίας, κατά την έννοια της παραγράφου 18 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

3. Επιφάνεια Κτιρίου
Ως επιφάνεια λαμβάνεται η συνολική επιφά­νεια των χώρων του κτιρίου ή των κτιρίων στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί και υπόγειοι χώροι. Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου έχουν πάχος μεγαλύτερο ή ίσο με 0,50 μέτρα, π.χ. από πέτρα, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,90

4. Συντελεστής Παλαιότητας
Η παλαιότητα των ειδικών κτιρίων της κατη­γορίας της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνεται κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2.

Ο συντελεστής παλαιότητας ορίζεται ανάλο­γα με τα χρόνια παλαιότητας, ως ακολούθως:

1 έως 5 χρόνια 0,95
6 έως 10 χρόνια 0,90
11 έως 15 χρόνια 0,85
16 έως 20 χρόνια 0,80
21 έως 25 χρόνια 0,75
26 και πάνω χρόνια 0,70

5. Συντελεστές Ειδικών Συν­θηκών (Σ.Ειδ.Σ.)
Αν το ειδικό κτίριο έχει:

α) Χαρακτηρισθεί διατηρητέο κτίσμα, κατά την έννοια της παραγράφου 21 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80
β) Κηρυχθεί απαλλοτριωτέο, κατά την έννοια της παραγράφου 22 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,75
γ) Υποστεί κατά το χρόνο φορολογίας του ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εφαρμόζεται συντελεστής ειδικών συνθηκών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 23 του άρθρου 2.

6. Συντελεστής Αποπεράτωσης
Για τον υπολογισμό της αξίας των ειδικών κτιρίων του άρθρου αυτού εφαρμόζεται συντελεστής αποπεράτωσης, ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκονται, κατά την έννοια της παραγράφου 24 του άρθρου 2.
Έτσι, αν το κτίριο βρίσκεται στο στάδιο αποπεράτωσης:

α) Του φέροντος οργανισμού, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,35
β) Των τοίχων πλήρωσης (οπτοπλινθοδομές κλπ.), εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,45
γ) Των επιχρισμάτων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,60
δ) Των δαπέδων, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 0,80

7. Συντελεστής Εξοπλισμού
Επίδραση στη διαμόρφωση της αξίας των ει­δικών κτιρίων της κατηγορίας αυτής ασκεί και ο εξοπλισμός τους.

Έτσι, αν το κτίριο διαθέτει:

α) Εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού (ψύξη), εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,10
β) Εγκατάσταση υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, εφαρμόζεται συντελεστής ..... 1,05
γ) Κεντρική εγκατάσταση εξαερισμού, εφαρ­μόζεται συντελεστής ..... 1,05

8. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας
Σε περίπτωση που το ειδικό κτίριο ανήκει κα­τά πλήρη κυριότητα σε περισσότερους από ένα κυρίους (συνιδιοκτησία), κατά την έννοια της παραγράφου 25 του άρθρου 2, εφαρμόζεται συντελεστής συνιδιοκτησίας ..... 0,90

 

Άρθρο 15
Ειδικές περιπτώσεις


1.

α) Κατοικίες ή διαμερίσματα ή επαγγελματικές στέγες, που βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (όροφο), είναι συνεχόμενες και δεν αποτελούν αυτοτελείς ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, για τον υπολογισμό της αξίας τους λαμβάνονται ως ενιαία κατοικία ή διαμέρισμα ή επαγγελματική στέγη.
Αν οι κατοικίες ή τα διαμερίσματα ή οι επαγγελματικές στέγες βρίσκονται σε διαφορετικά οριζόντια επίπεδα και δεν έχουν ενιαία λειτουργική μεταξύ τους ενότητα, για τον υπολογισμό της αξίας τους λαμβάνονται ως αυτοτελείς ιδιο­κτησίες, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
β) Κατοικία ή διαμέρισμα ή επαγγελματική στέγη που αποτελείται από περισσότερους του ενός ορόφους, οι οποίοι έχουν ενιαία λειτουργική μεταξύ τους ενότητα και δεν αποτελούν αυτοτελείς ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, για τον υπολογισμό της αξίας τους λαμβάνονται ως ενιαία κατοικία, διαμέρισμα ή επαγγελματική στέγη. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός της αξίας κάθε ορόφου γίνεται χωριστά, αλλά ε­φαρμόζεται ενιαίος συντελεστής επιφάνειας.

2. Κατοικία ή διαμέρισμα και επαγγελματική στέγη, που βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπε­δο και είναι συνεχόμενα, ανεξάρτητα από την ύ­παρξη ή μη πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για τον υπολογισμό της αξίας τους λαμβάνονται ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες.
3. Κατοικία ή διαμέρισμα και ειδικοί χώροι (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ και 6Ζ), που βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και είναι συνεχόμενα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για τον υπολογισμό της αξίας τους λαμβάνονται ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες.
4. Επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (όροφο) με ειδικούς χώρους (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έ­ντυπα 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ, 6Ζ) και είναι συνεχόμενη αυτών ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, λογίζεται ως αυτοτελής ανεξάρτητη ιδιοκτησία, εφόσον έχει δική της είσοδο σε δρόμο ή σε στοά ή στον ακάλυπτο χώρο και δεν επικοινωνεί εσωτερικά με τον ειδικό χώρο. Αν, όμως, η επαγγελματική στέγη επικοινωνεί εσωτερικά ή βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο του ειδικού κτιρίου, λογίζεται ως ειδικός χώρος.
5. Σε περιπτώσεις ειδικών κτιρίων των άρθρων 8 και 14 της απόφασης αυτής, εφόσον συντρέχει περίπτωση προσδιορισμού αξίας μηχανολογικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν συστατικά του ακινήτου, αυτός διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και κατά το ποσόν του προσαυξάνεται η λοιπή φορολογητέα αξία του ακινήτου. Απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού εγγράφου.
6. Για τον προσδιορισμό της αξίας πραγματικής δουλείας χρήσης ορισμένης επιφάνειας, υφισταμένης ή μελλοντικής, η οποία βρίσκεται σε όροφο ή δώμα ασκεπές, σε πυλωτή ή σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ανεξάρτητα αν αυτή έχει ή όχι αναλογία ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, εφαρμόζεται ο τύπος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 καθώς και ο μειωτικός συντελεστής 0,15 της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου της απόφασης αυτής.
Εφόσον πρόκειται για επιφάνεια που βρίσκεται σε δώμα ή όροφο ασκεπή, το εμβαδόν της αναγράφεται στην ένδειξη «Συνολική επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που προσμετράται στο Σ.Δ.». Αν βρίσκεται σε υπόγειο στην ένδειξη «επιφάνεια ορόφου ή ορόφων που δεν προσμετράται στο Σ.Δ.» και εάν βρίσκεται σε πυλωτή ή ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου στην ένδειξη «επιφάνεια ισογείου που προσμετράται στο Σ.Δ.». Στην περίπτωση αυτή ως συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ) λαμβάνεται ο ΣΕ του οικοπέδου, εκτός αν η δουλεία αφορά αποκλειστικά τον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, οπότε εφαρμόζεται ως ΣΕ η μονάδα (ΣΕ = 1,0).
 
Άρθρο 16


Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως και 14 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και σε ειδικά κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους, είτε αυτά βρίσκονται εντός είτε εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Στις περιπτώσεις αυτές, ως αξία του οικοπέδου λαμβάνεται η αγοραία, όπως αυτή προσδιορίζεται με εφαρμογή των οικείων διατάξεων, με συνεκτίμηση συγκριτικών στοιχείων.
 

 

Άρθρο 17


1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε όλες τις υποθέσεις, που κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης είναι εκκρεμείς. Με την ως άνω απόφαση δεν πραγματοποιείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από 15794.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm