28 | 05 | 2020

Αθήνα 03/06/1997
Αρ. πρωτ.: 1061006

ΠΟΛ. 1180


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τους σπογγαλιείς.

 

Με αφορμή ερωτήματα αναφορικά με υποχρέωση ή μη για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους αλιείς, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στην έκδοση των στοιχείων του κώδικα αυτού, με εξαίρεση το ημερολόγιο μεταφοράς και το δελτίο αποστολής της παρ. 2 του άρθρου 11, οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 33 και 34 του νόμου 1642/1986 για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΕΚ Α΄ 125), εφ΄ όσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού.
2. Σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1642/86, θεωρούνται ως αγροτικές εκμεταλλεύσεις:

«δ) η αλιεία σε γλυκά νερά, η αλιεία στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η σπογγαλιεία, η ιχθυοτροφία, η βατραχοτροφία, η καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών και η εκτροφή μαλακίων και μαλακοστράκων».

Με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 4 του Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α΄) αντικαταστάθηκε η προαναφερόμενη διάταξη και δεν περιλαμβάνεται πλέον σ΄ αυτήν, η αλιεία στα ελληνικά χωρικά ύδατα και η σπογγαλιεία.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων, έχουν εφαρμογή από 1.1.1997 ( παρ. 23 αρ. 4 Ν. 2390/1996) και κρίθηκαν απαραίτητες, λόγω παραπομπής της Χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εναρμόνισης μας προς το κοινοτικό δίκαιο (οδηγ. 77/388 ΕΟΚ).
3. Ενόψει των ανωτέρω, από 1.1.1997, τόσον οι αλιείς στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όσον και οι σπογγαλιείς, έχουν τις υποχρεώσεις του επιτηδευματία για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Ωστόσο, για λόγους χρηστής διοίκησης και προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των αλιέων, οι οποίοι από άγνοια των σχετικών υποχρεώσεών τους κατά το πρώτο έτος εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων δεν προήλθαν στις αναγκαίες ενέργειες για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και κατ΄ ακολουθίαν στη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, γίνεται δεκτό, ότι μπορούν να συνεχίσουν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ημερολογιακού έτους (31/12/1997), χωρίς να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. (πέραν αυτών που υποχρεούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος). Στην περίπτωση αυτή δεν θα αποδώσουν Φ.Π.Α. για το έτος 1977 αλλά και δεν θα δικαιούνται την κατ΄ αποκοπή επιστροφή Φ.Π.Α. ( άρθρο 33 Ν. 1642/1986).
Τονίζεται ότι, η εφαρμογή των παραπάνω υποχρεώσεων αρχίζει από 1.1.1998 χωρίς καμμία παρέκκλιση.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm