Open menu
07 | 12 | 2023

Αθήνα 26/07/1999

Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1155


ΘΕΜΑ:
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 1051/009/2119/669/ΠΟΛ. 1156/9-5-97 ΕΔΥΟ.

 

Με την παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο οι σχετικές με την απαλλαγή πλοίων και αεροσκαφών διατάξεις των παραγρ. 4 έως 9 του άρθρου 15 της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (6η Οδηγία Φ.Π.Α.). Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1156/97 (άρθρο 22), παρέχονται διευκρινίσεις για την απαλλαγή πλοίων και αεροσκαφών από Φ.Π.Α.
Με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών και φορολογικών υπηρεσιών καθώς και αεροπορικών ή ναυτιλιακών επιχειρήσεων σχετικά με ορισμένα πρακτικά προβλήματα εφαρμογής της εν λόγω εγκυκλίου, σημειώνουμε τα ακόλουθα:


Α. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ

1. Σε πρόσφατο έγγραφό της, η ΧΧΙ Γεν. Δ/νση της Commission διευκρινίζει ότι καθοριστικό στοιχείο για την απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 15 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όσον αφορά τα ειδικά πλοία, όπως ρυμουλκά, βυθοκόρους, πλωτούς γερανούς, πλωτές δεξαμενές και εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται στην ανοιχτή θάλασσα διενεργώντας εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα, όπως γεωτρήσεις, εκβαθύνσεις ή εκσκαφές στο βυθό της θάλασσας.
2. Με τις Συμπληρωματικές Σημειώσεις του Κεφαλαίου 89 "Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοϊα" του Εφαρμοστικού Τελωνειακού Δασμολογίου, διευκρινίζεται ότι στις διακρίσεις (δασμολογικές κλάσεις) των πλοίων για τη θαλάσσια ναυσιπλοϊα κατατάσσονται μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (χωρίς τα προσαρτήματα), είναι ίσο ή ανώτερο των δώδεκα (12) μέτρων, εκτός από τα αλιευτικά και τα ναυαγοσωστικά, τα οποία, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοϊας, ανεξάρτητα, από το μήκος τους. Συμπίπτουν δηλαδή οι όροι "πλοίο ανοιχτής θάλασσας" και πλοίο θαλάσσιας ναυσιπλοϊας".
3. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφιβολίες και ερωτηματικά δημιουργήθηκαν, μετά την κοινοποίησή της αριθμ. 1051009/2119/669/0014/ ΠΟΛ. 1156/9-5-97 ΕΔΥΟ, επισημαίνεται ότι:

Ι. Όσον αφορά την περίπτωση α της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86.

α) Οι κατηγορίες των πλοίων που υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις της περίπτωσης αυτής είναι εκείνα που εμπίπτουν στην περιγραφή και κατατάσσονται στις διακρίσεις (δασμολογικές κλάσεις) των πλοίων για τη θαλάσσια ναυσιπλοία του Κεφαλαίου 89 του Εφαρμοστικού Τελωνειακού Δασμολογίου.
Ειδικά τα πλοία που κατατάσσονται στις διακρίσεις 8903 91 10 00 και 8903 92 10 00, υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις της περίπτωσης αυτής, μόνον εφόσον πρόκειται για επαγγελματικά τουριστικά σκάφη του Ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α).
Αντίγραφο του Κεφαλαίου 89, με υπογραμμισμένες τις διακρίσεις των πλοίων που εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις της περίπτωσης αυτής κοινοποιείται με το συνημμένο στην παρούσα "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι".
β) Για τη διαδικασία χορήγησης της εν λόγω απαλλαγής, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της αριθμ. Π.8271/4879/ ΠΟΛ. 366/18-12-87 ΑΥΟ (Κεφάλαιο Α και Β).

Ειδικά στις περιπτώσεις πλοίων με ξένη σημαία, απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ότι τα πλοία αυτά, πράγματι χρησιμοποιούνται στην ανοιχτή θάλασσα, για έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς.

ΙΙ. Όσον αφορά την περίπτωση δ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86:

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της εισαγωγής και της παράδοσης υλικών και αντικειμένων, καθώς και των εργασιών κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των πλοίων τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. α της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των κεφαλαίων Δ και Ε της αριθμ. Π.8721/4879/ΠΟΛ. 366/18-12-87 ΑΥΟ.
Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 30 της εν λόγω ΑΥΟ οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ αυτής, εφαρμόζονται ανάλογα και σε περιπτώσεις μετατροπής ή μετασκευής πλοίων, ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό ή μη προορισμό τους, όταν αυτά πρόκειται για πλοία με ξένη σημαία.
Τέλος, για τη χορήγηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή πλοίων, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε της Π.8271/4879/ΠΟΛ. 366/18-12-87 ΑΥΟ. Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή αυτή χορηγείται, εάν τα πλοία φέρουν ελληνική ή ξένη σημαία, αρκεί μόνο να καλύπτονται, όπως προαναφέρεται από την απαλλαγή της περιπτ. α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86.

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ι. Όσον αφορά την περίπτωση β της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86:

α. Με την ΕΔΥΟ 1051009/2119/669/0014/ ΠΟΛ. 1156/9-5-97, διευκρινίστηκε ότι αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν κυρίως διεθνείς πτήσεις, είναι εκείνες που εκτελούν κυρίως μεταφορές εξωτερικού με κόμιστρο το οποίο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των ετήσιων εσόδων τους.
β. Για την απόδειξη της προϋπόθεσης αυτής, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας για τη φορολογία της αεροπορικής εταιρείας Δ.Ο.Υ..

Η βεβαίωση αυτή προσκομίζεται στο Τελωνείο, όταν πρόκειται για εισαγωγή αεροσκάφους ή στον εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πωλητή, όταν πρόκειται για παράδοση. Η ίδια βεβαίωση χρησιμοποιείται προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες από τις περιπτ. β και γ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86 απαλλαγές, στις περιπτώσεις εισαγωγής ή παράδοσης αντικειμένων, υλικών, καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των αεροσκαφών τα οποία απαλλάσσονται με τις διατάξεις της περιπτ. β της παραγρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου. Στην περίπτωση αυτή στο εκδιδόμενο τιμολόγιο του προμηθευτή ή στο οικείο τελωνειακό παραστατικό αναγράφεται η ένδειξη "απαλλαγή από το Φ.Π.Α., Ν. 1642/86, άρθρο 22 - ΠΟΛ. 1155/99 " και φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης θα προσαρτάται στο τελωνειακό παραστατικό ή στο στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή.

ΙΙ. Όσον αφορά την περιπτ. δ της παραγρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86:

Για τη χορήγηση της απαλλαγής της διάταξης αυτής εφαρμογή έχουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθμ. 1051009/2119/0014/ΠΟΛ. 1156/9-5-97 ΕΔΥΟ. Διευκρινίζουμε όμως ότι, προκειμένου να απαλλάσσεται η μίσθωση αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες, πρέπει οι εταιρείες αυτές να εκτελούν κυρίως μεταφορές εξωτερικού με κόμιστρο το οποίο αντιπροσωπεύει το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εσόδων τους.
Προς τούτο απαιτείται η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου μόνο στην περίπτωση μίσθωσης στο εσωτερικό της χώρας (εκμισθωτής και μισθωτής εγκατεστημένος στην Ελλάδα).
Δεν είναι απαραίτητη η εν λόγω βεβαίωση στις περιπτώσεις:

  • μίσθωσης, όπου ο εκμισθωτής είναι εγκατεστημένος σε χώρα εκτός κοινότητας και το αεροσκάφος, χρησιμοποιείται στην Ελλάδα,

  • μίσθωσης, όπου ο εκμισθωτής είναι εγκατεστημένος σε άλλο Κ - Μ, επειδή ο τόπος φορολογίας δεν είναι η Ελλάδα.

Η πιο πάνω αναφερόμενη βεβαίωση χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με βάση στοιχεία της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Στην περίπτωση νέων αεροπορικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση απαλλαγής και ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται εκπίπτεται ή επιστρέφεται σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1078/91.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τη νηολόγηση, τα έγγραφα εθνικότητας και την άδεια αναγνώρισης του αεροσκάφους, για τις οποίες αρμόδια είναι η Υ.Π.Α.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm