22 | 08 | 2019

Αθήνα 03/11/2015
Αρ. πρωτ.: Δ24α /Φ.11/ΓΠοικ. 48930/879

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση Απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε `Ατομα με Αναπηρίες για το έτος 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ.πρωτ.Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.16131/351/17-4-2015 Απόφαση Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε `Ατομα με Αναπηρίες για το έτος 2015»(ΑΔΑ:7ΧΠ2465ΦΘ5-5ΒΔ) και εγκρίνουμε από άποψη σκοπιμότητας την δέσμευση των πιστώσεων του ΚΑΕ 2733 ΕΦ 33-220 «Μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες» του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύψους - 19.937.872,00 - προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις με τους συγκοινωνιακούς φορείς, για την υλοποίηση του προγράμματος «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε `Ατομα με αναπηρίες για το έτος 2015».

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16