Κεντρικό Μενού

Αθήνα, 20/04/2020

ΥΠΕΡΓ.:216611

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης, ανά ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

 

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα καθορίζονται ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, ανά διετία ή τριετία, που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανανέωση των τίτλων διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014.
 

 

 

 

 

Άρθρο 2

Ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης για ανανέωση των τίτλων διαμονής


1.

α) Για τους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους τίτλων διαμονής με δικαίωμα παροχής εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς μη σταθερούς εργοδότες ή εξαρτημένης εργασίας και παροχής υπηρεσιών ή έργου, οι οποίοι υπάγονται στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ως μισθωτοί, απαιτείται η συμπλήρωση των εκάστοτε ισχυουσών προϋποθέσεων της κείμενης κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος, σύμφωνα με την παρ. 8του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.
β) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους αυτοτελώς απασχολούμενους, κατόχους τίτλων διαμονής με αντίστοιχο δικαίωμα, οι οποίοι υπάγονται στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος, βάσει της κείμενης κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 41 του ν.4387/2016.

2. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους τίτλων διαμονής για εργασία ειδικού σκοπού, για τους οποίους η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία παρέχει δικαίωμα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε ελληνικό δημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, προσκομίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν.4251/2014 (Α’ 80) και, παράλληλα, μνημονεύεται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωμα εξαίρεσης.

Για όσους δεν παρέχεται δικαίωμα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε ελληνικό δημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζεται η παρ. 1α ή 1β του παρόντος.
3. Τα μέλη οικογένειας των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών που είναι συντηρούμενα (προστατευόμενα) και κατέχουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, καθώς και τα ενηλικιωθέντα τέκνα που κατείχαν στο παρελθόν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ασφαλίζονται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, στον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος (άμεσα ασφαλισμένου) και πιστοποιούν κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους για τον ίδιο λόγο ότι είναι ασφαλιστικά ικανοί, ως έμμεσα ασφαλιζόμενα μέλη.
4. Εφόσον υφίσταται δυνατότητα, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενημέρωσης των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρούσας, δεν απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών.
5. Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής παρέχε­ται και στους πολίτες τρίτων χωρών που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους ή επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή δικαιούνται κατ’ εξαίρεση ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας ή προέβησαν σε ρύθμιση οφειλών και ειδική νομοθεσία παρέχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

 

 

 

 

Άρθρο 3
Καταργούμενη απόφαση


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αρ. 51738/10-10-2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά­λισης και Πρόνοιας «Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων» (Β’ 2947).

 

 

 

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος.


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.