Open menu
01 | 10 | 2022

Αθήνα, 26/6/2007
Αρ.Πρωτ.: 1292
Δ. Α. 30


Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΑΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας.
 

¶ρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

 

Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης, υπάγονται οι ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών εργασίας, ήτοι μαθητευόμενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχvίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επιβλέψεως, καθώς και οι απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων και οι ραδιοτεχνίτες και ραδιοηλεκτρολόγοι που είναι απόφοιτοι ανωτάτων, ανωτέρων, μέσων και κατωτέρων επαγγελματικών σχολών και είναι μέλη πρωτοβάθμίων οργανώσεων εργαζομένων, που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ) και απασχολούνται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίού και τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας.
 

¶ρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών και ημερομισθίων

 

α. Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα,΄ όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2006 με την 32/2006 Δ.Α., αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 4%.

β. Ο βασικός μισθός και τα επιδόματα των αποφοίτων τμημάτων ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων καθορίζονται ίδια με αυτά των Ραδιοηλεκτρολόγων αποφοίτων ανωτάτων επαγγελματικών σχολών.
 

¶ρθρο 3
Επίδομα τριετιών

 

Οι παραπάνω βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων του άρθρου 1, προσαυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία, 8% την τρίτη τριετία, 4% την τέταρτη, πέμπτη και έκτη τριετία και 5% για την έβδομη, όγδοη, ένατη και δέκατη τριετία, του χρόνου υπολογιζομένου για μεν τους ηλεκτροτεχνίτες από της εισόδου τους στον ηλεκτροτεχνικό κλάδο για δε τους ραδιοτεχνίτες - ραδιοηλεκτρολόγους από τις ημερομηνίες της πρώτης ασκήσεως καθηκόντων της ειδικότητας αυτής σε οποιοδήποτε εργοδότη που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
 

¶ρθρο 4
Ειδική παροχή του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002
 

α. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, εκτός από τους εργαζόμενους σε Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού, στους οποίους χορηγείται πριμ παραγωγικότητας, χορηγείται μηνιαία ειδική παροχή, το ύψος της οποίας ορίζεται σε 176,00 ευρώ από 1-7-2003 με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με τις εκδιδόμενες Κ.Υ.Α., με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου εργαζόμενους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που αμείβονται με το Ν. 2470/97 και με την προϋπόθεση ότι ανήκουν στους χώρους που έχουν εκδοθεί οι κατά τα ανωτέρω Κ.Υ.Α. Το επίδομα αυτό προκειμένου για τους αποφοίτους ΤΕΙ χορηγείται από 1-1-2006.

β. Η ειδική παροχή του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 συμψηφίζεται με οποιαδήποτε άλλη παροχή, επίδομα ή αποζημίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους της, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής της.

γ. Δεν συμψηφίζονται με την ειδική παροχή:

1. Αποζημιώσεις από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα.

2. Αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία.

3. Οδοιπορικά έξοδα που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών και Ελλήνων ευρωβουλευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1895/1990 καθώς και σε υπαλλήλους που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή.

4. Αποδοχές από κατοχή δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα.

5. Η ωριαία αντιμισθία από απασχόληση στο δημόσιο.

δ. Τα ποσά που τυχόν υπολείπονται μετά τον συμψηφισμό με την ειδική παροχή και καταβάλλονται με τη μορφή πριμ παραγωγικότητας ή επιδόματος ευθύνης ή με συναφή μορφή και ονομασία στους εργαζόμενους που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, εξακολουθούν να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλονται αυτά στους εργαζόμενους των λοιπών ειδικοτήτων της Υπηρεσίας τους. Ειδικά για το προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (ΥΠ.ΕΘ.Α.) που υπάγεται στην παρούσα, θα ισχύουν οι εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις, για τη χορήγηση του οικονομικού κινήτρου παραγωγικότητας στους υπαλλήλους ΥΠ.ΕΘ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
 

¶ρθρο 5
Ειδικό επίδομα του άρθρου 3 παρ. Θ της Δ.Α. 21/2002
 

α. Το ειδικό επίδομα τους άρθρου 3 παρ. Θ της. Δ.A. 21/2002 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της Δ.Α. 27/2004 τροποποιείται περαιτέρω ως εξής:

Από 1-1-2005 σε 520,00 ευρώ το οποίο αυξάνεται

Από 1-1-2006 και εφεξής σε 572,26 ευρώ

β. Το επίδομα της παραγρ. α του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη τον υπολογισμό του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας στην περίπτωση ζ του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 21/2002 Δ.Α. Κατ΄ εξαίρεση λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας της περιπτώσεως ζ του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 21/2002 Δ.Α., μέρος του ως άνω ειδικού επιδόματος, ανερχόμενου στο ποσό των 170,00 ευρώ.
 

¶ρθρο 6
Διατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
 

1. Όσες διατάξεις προγενέστερων σσε ή διαιτητικών αποφάσεων που αφορούν στους όρους εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητώς ή δεν αντίκεινται στους όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες πάσης φύσεως αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ, ΔΑ, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
 

¶ρθρο 7
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει από 1-1-2007.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm