Open menu
25 | 06 | 2022

Αθήνα 6/2/2007

Π.Κ. 6/07

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των Ιχθυολόγων (Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας
 

Στην Αθήνα σήμερα, την Τρίτη 7 Μαρτίου 2006, οι υπογράφοντες,

 αφενός ο κ. Αριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.) και

αφετέρου ο κ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.), και οι δύο νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποφάσισαν τα εξής:

1. Οι συμβαλλόμενοι με αίσθημα ευθύνης για τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις του Κλάδου αλλά και της Χώρας, διατύπωσαν την αναγκαιότητα να επιδιώξουν την συνέχιση του έως. σήμερα μεταξύ τους διαλόγου και παράλληλα να επιδιώξουν από κοινού τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές. που θα επιβεβαιώνουν και θα αναβαθμίζουν το ρόλο τους σε κοινωνία και οικονομία, με την ουσιαστική συμμετοχή στα όργανα που σχεδιάζουν και υλοποιούν την (εκάστοτε) κυβερνητική πολιτική, στα θέματα που τους αφορούν.

2. Διαρκής στόχος και των δύο πλευρών, όπως συζητήθηκε και συμφωνήθηκε και στις τρεις (3) προηγούμενες Σ.Σ.Ε., είναι η εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων στο Κλάδο, η σταδιακή προσέγγιση των αποδοχών τους με τον Μέσο Όρο των αμοιβών των εργαζομένων των αντίστοιχων κλάδων στα 15 Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα της Ευρωζώνης, πριν το τέλος της παρούσας 10ετίας.

3. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι, απόφοιτοι σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Υδατοκαλλιεργητικές Επιχειρήσεις, δηλαδή τις επιχειρήσεις που έχουν σαν αντικείμενο την ελεγχόμενη εκτροφή των θαλάσσιων υδρόβιων οργανισμών.
Πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι στην παρούσα Σ.Σ.Ε. χαρακτηρίζονται οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ιχθυοκομίας - Αλιείας και τμημάτων Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών των Τ.Ε.Ι. της χώρας μας, καθώς και πτυχιούχοι ισοτίμων και ομοταγών σχολών της Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως αυτό προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Ως προϋπηρεσία των Ιχθυολόγων της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο της απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον αυτό ή άλλο εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου).
Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις των αντίστοιχων Ασφαλιστικών Φορέων.

5. Τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών των πτυχιούχων Ιχθυολόγων, που εργάζονται στις διάφορες υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις της χώρας, αυξάνονται από 1.1.2006 σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης που θα καθορίζει η Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προσαυξημένα σε ετήσια βάση κατά ποσοστό 1,0 % πάνω από το ποσοστό που θα έχει καθορισθεί με αυτήν. Η αύξηση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5,0%. (Ενδεικτικά, και έως την υπογραφή της Γενικής Σ.Σ.Ε. και την οριστικοποίηση του ποσοστού αύξησης, οι ελάχιστες δυνατές αποδοχές εμφανίζονται στον πίνακα που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας Σ.Σ.Ε.).

6. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί των Ιχθυολόγων για την επόμενη διετία θα αυξάνονται ως εξής:

- Από το ποσό που έχουν διαμορφωθεί την 31 η Δεκεμβρίου 2006 αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τα ποσά και την διαδικασία που έχει καθορίσει η Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προσαυξημένο σε ετήσια βάση κατά ποσοστό 1,0 % πάνω από το ποσοστό που θα έχει καθορισθεί με αυτήν (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5,0 %).

7. Στους ανωτέρω πτυχιούχους χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1849/89.

8. Στους μισθωτούς που συντηρούν τέκνα χορηγείται επίδομα τέκνων 5% για κάθε παιδί ως και τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον τα τέκνα συντηρούνται από τον εργαζόμενο και είναι άγαμα. Το επίδομα αυτό χορηγείται στον μισθωτό ανεξάρτητα με το εάν ο άλλος σύζυγος παίρνει τέτοιο επίδομα.
Σε περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε Κρατικές σχολές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίδομα αυτό καταβάλλεται εφόσον το τέκνο δεν εργάζεται και είναι άγαμο μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του, με βεβαίωση της οικείας σχολής περί φοιτήσεώς του.
Το παραπάνω επίδομα χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες, εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό της αρμόδιας Υγειονομικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και δεν παίρνει ειδικό επίδομα από αλλού.

9. Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Masters ή Διδακτορικών ή άλλων ισοτίμων) ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρίζεται για το θέμα της αμοιβής τους, επίδομα 12% για κάθε MSc και 15% για κάθε PhD που έχουν, το οποίο θα υπολογίζεται επί των βασικών μισθών.

10. Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας 6% συνολικά, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών, εφόσον η επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόμενους ζητεί ως προϋπόθεση πρόσληψης την επαρκή γνώση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών ή αν η φύση της κύριας εργασίας τους επιβάλει την χρησιμοποίηση ξένων γλωσσών για την εκτέλεσή τους.

11. Στον εκάστοτε οριζόμενο από την επιχείρηση Ιχθυολόγο ως Προϊστάμενο Ιχθυογεννητικού Σταθμού, Προϊστάμενο Πάχυνσης, και Προϊστάμενο Συσκευασίας των υποκαταστημάτων της επιχείρησης, χορηγείται μηνιαίο επίδομα υπευθυνότητας 15% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς, το οποίο επίδομα συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.

12. Στους πτυχιούχους της παρούσας Σ.Σ.Ε. που απασχολούνται κυρίως σε χώρους στους οποίους το υπόλοιπο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό λαμβάνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (όχι επαγγέλματος) και παρέχουν παρόμοια εργασία - και μέχρι να συσταθεί η ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα καθορίσει χώρους που οι Ιχθυολόγοι θα λαμβάνουν αυτοτελώς επίδομα ανθυγιεινής εργασίας - θα το λαμβάνουν και αυτοί σε αντίστοιχο με τους άλλους εργαζόμενους ποσοστό και πάντως όχι κατώτερο του 7% υπολογιζόμενο στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.

13. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τη σπουδαιότητα τήρησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως φαίνεται από την επιτυχημένη συνεργασία τους στα πλαίσια του Προγράμματος AquaSafe (Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας στις Υδατοκαλλιέργειες), και συμφωνούν για την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για την νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.

14. Στους Ιχθυολόγους που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. και δεν διαθέτουν ¶δεια Αυτοδύτη απαγορεύεται κάθε είδους και μορφής υποβρύχια δραστηριότητα η οποία πραγματοποιείται με χρήση αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής (π.χ. με φιάλες) είτε υποβοηθούμενη από την επιφάνεια (π.χ. με σκάφανδρο), σύμφωνα και με την κείμενη Νομοθεσία.
Για όσους διαθέτουν τέτοια άδεια και επιθυμούν να πραγματοποιούν και υποβρύχιες δραστηριότητες στον χώρο εργασίας τους, απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία θα αποτελεί παράρτημα της κανονικής σύμβασης εργασίας, και θα ορίζει ρητά τις επιπλέον εργασίες που θα πραγματοποιούνται, καθώς και την επιπλέον αμοιβή για αυτές τις εργασίες από τα ποσά που προβλέπει η παρούσα Σ.Σ.Ε.
Οι ιχθυολόγοι που διαθέτουν τέτοια άδεια δύνανται να καταδύονται με δική τους πρωτοβουλία στα πλαίσια της επιστήμης τους, σύμφωνα με όσα ισχύουν διεθνώς για υποβρύχια επιστημονική έρευνα, για επιστημονικές παρατηρήσεις (όχι εργασίες) ή επίβλεψη των δυτών που κάνουν εξειδικευμένες εργασίες.

15. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή, από κοινού, ζητήματα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής συμβατότητας που προκύπτουν από τις παραγωγικές δραστηριότητες τους, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

16. Ο εργοδοτικός φορέας υπογραμμίζει προς τα μέλη τους τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από το νομοθετικό πλαίσιο καθόσον αφορά την προστασία του ατόμου σχετικά με θέματα προσωπικού χαρακτήρα που αποσκοπεί στην προστασία της προσωπικότητας των εργαζομένων.

17. Φυσικά πρόσωπα που παρέχουν ανεξάρτητη εργασία πρέπει να απολαμβάνουν ίση ή αναλογική κατά περίπτωση μεταχείριση με τους άλλους εργαζόμενους όποτε αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών τους.
Η ισότητα της μεταχείρισης οφείλεται ιδίως στα ζητήματα της υγιεινής και ασφάλειας, της προστασίας από κάθε μορφής διάκριση στην απασχόληση λόγω φύλλου, εθνικότητας ή φυλής, των πεποιθήσεων, της ελάχιστης ηλικίας απασχόλησης, προστασίας της μητρότητας, πρόσβαση στην εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, του σεβασμού της ελευθερίας της συλλογικής οργάνωσης και δράσης, και διευκόλυνσης της πρόσβασης τους στα εθνικά ασφαλιστικά και εκπαιδευτικά συστήματα.

18. Στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε., στα θέματα που αφορούν την κανονική άδεια, την άδεια γάμου και την άδεια μητρότητας εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

19. Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. ο Εργοδοτικός Φορέας υποχρεούται να προτρέπει τα μέλη του για την παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους που θα υπάγονται στην παρούσα Σ.Ε.Ε., την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων, που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το αντικείμενο της εργασίας τους.
Σε περίπτωση' που η συμμετοχή των εργαζόμενων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους ο Εργοδοτικός Φορέας πρέπει να προτρέπει επίσης τα μέλη του, έτσι ώστε να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων των Ιχθυολόγων που θα μετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Επίσης, ο Εργοδοτικός Φορέας προτρέπει τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων αγοράς βιβλίων και επιμορφωτικού υλικού, έπειτα από σχετική πρόταση των Ιχθυολόγων και τα οποία θα παραμένουν σε βιβλιοθήκη για κοινή χρήση όλου του επιστημονικού προσωπικού, αξίας τουλάχιστον 150,00 ευρώ ετησίως.

20. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών του ΠΑ.Σ.Τ.Ι. και την αποδίδουν τακτικά σε αυτόν.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη θετική δήλωση των εργαζομένων προς την επιχείρηση, με την οποία θα γνωστοποιείται το ποσό της συνδρομής, η συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε έτος) και ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του Συλλόγου (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.). Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.

21. Για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. καθορίζεται ότι για το έτος 2006 ισχύει η εβδομαδιαία εργασία των σαράντα (40) ωρών.

Για το 2007 οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας δεν μπορεί να είναι περισσότερες αυτών που θα καθορίζει η Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

22. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. ή με ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δικαστικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές Ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

23. Εφόσον την 1.1.2007 οι παραπάνω μηνιαίοι μισθοί, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης που να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά μία ποσοστιαία μονάδα την επίσημη τιμή του μέσου ετήσιου πληθωρισμού του έτους 2006, θα αναπροσαρμοσθούν, από την 1.1.2007, έτσι ώστε η συνολική αύξησή τους, για το έτος 2007 να υπερβαίνει, κατ' αυτό το ποσοστό, τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό.

24. Η ισχύς της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm