Open menu
01 | 10 | 2022
Αθήνα 26/4/2007
 Π.Κ. 26

 
 Εθνική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας ετών 2007 & 2008 
 
 

Σήμερα 14.2.2007 στα γραφεία της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Γρ. Λαμπράκη 40 Νίκαια οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός

ο κος Σαμπρής Αλέξανδρος Πρόεδρος και ο κος Μιχαήλ Κίτσος Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΣΕΕΥ Α), ο κος Σκούτας Γιώργος εκπρόσωπος του Ελληνικού Ομίλου της BRINKS (HERMES SECURITY S.A), ο κος Αντωνόπουλος Βασίλης εκπρόσωπος του Ομίλου GROUP 4 SECURICOR

και αφετέρου

 από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος (ΟΜΥΠΑΕ) οι Πάλλης Ευάγγελος Πρόεδρος & Γεν. Γραμματέας Αηδινίδης Ηλίας και το Δ.Σ. αυτής.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για την πιστοποίηση των κατωτέρω για την ποιοτικότερη αναβάθμιση του κλάδου δίνοντας στους εργαζομένους μία αίσθηση επαγγελματικής σιγουριάς και εργασιακής ειρήνης συμβάλλοντας στην οικονομική-κοινωνική -τεχνική αναβάθμιση τους.
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης.

Με βάση τα ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα.
 

ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο ισχύος

 

1.1. Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στις επιχειρήσεις συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

Ι. Προσωπικό Ασφαλείας (Φύλακες -Αρχιφύλακες -Επόπτες) Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι χαρακτηρισμένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (reception) οι οποίοι ασκούν καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον απασχολούνται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

ΙΙ. Συνοδοί Χρηματαποστολών

ΙΙΙ. Οδηγοί Χρηματαποστολών

IV. Καταμετρητών Χρημάτων

V. Προσωπικό Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολούν Φυλάξεων

VI. Προσωπικό Ασφαλείας - Ελεγκτών Ασφαλείας Αερομεταφορών (Screeners)

VII. Εφοδιαστές και Τεχνικοί ΑΤΜ

VIII. Διοικητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού

IX. Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Χ. Γενικώς Υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας βάσει του νόμου 2518/97.

1.2 Αυτή η Κ.Σ.Σ.Ε ισχύει για τους εργαζόμενους με τις παραπάνω ειδικότητες, που είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων και ανήκουν στην δύναμη της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 2

 Κατώτατα όρια αποδοχών
 

2.1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που καλύπτει η παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι της 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 σε ποσοστό 3%.

Στην συνέχεια και όπως αυτοί θα έχουν δια μορφωθεί στις 31.8.2007 αυξάνονται από 1.9.2007 σε ποσοστό 3%.

Για το 2008 οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 σε ποσοστό 2,9%.

Στην συνέχεια και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2008 αυξάνονται από 1.9.2008 σε ποσοστό 3,1%.

Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων για το προσωπικό ασφαλείας και συγκεκριμένα του άρθρου 1 παράγραφος Ι & V που θα προσληφθούν από 1.1.2007 και στο εξής θα είναι:

0 μήνες-1 χρόνο, μισθός 670,00.

1 χρόνο-2 χρόνια, μισθός 680,00 και 60,00 επίδομα κλάδου σύνολο 740,00 του άγαμου

Ώστε να υπάρξει μια σταδιακή σύγκληση των μισθών.

Οι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί εντός του 2006 θα υπαχθούν στο παρόν κλιμάκιο μόλις συμπληρώσουν 1 χρόνο.

Από τα 2 έτη και μετά θα εντάσσονται στο αντίστοιχο κλιμάκιο 2-4 χρόνια της παρούσας σύμβασης.

2.2 Με βάση τα παραπάνω οι μισθοί διαμορφώνονται όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες για το έτος 2007 και 2008 οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3
Επιδόματα
 

3.1 Το επίδομα επικινδυνότητας προσωπικού ασφαλείας προσαυξάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008.

3.2. Το επίδομα επικινδυνότητας Οδηγών προσαυξάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008.

3.3. Το επίδομα επικινδυνότητας Συνοδών Χρηματαποστολών προσαυξάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008.

3.4. Το επίδομα Καταμετρητών προσαυξάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ποσοστιαίες αυξήσεις για τα έτη 2007 και 2008.
 

ΑΡΘΡΟ 4

Θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις
 

4.1. Συνδικαλιστικές άδειες για τον πρόεδρο της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. όσο διαρκεί η θητεία του με ασφαλιστικές εισφορές και αποδοχές (από τον εργοδότη). Για τον Γεν. Γραμματέα όσο διαρκεί η θητεία του με ασφαλιστικές εισφορές και με αποδοχές (από τον εργοδότη). Για τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 9 ημέρες τον μήνα με ασφαλιστικές εισφορές και αποδοχές (από τον εργοδότη). Για το υπόλοιπο Δ.Σ. 4 ημέρες τον μήνα με ασφαλιστικές εισφορές και αποδοχές (από τον εργοδότη). Οι άδειες δύναται να αυξηθούν έως και 5 ημέρες επιπλέον με σκοπό τον έλεγχο για την εφαρμογή της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. όλες οι άδειες θα χορηγούνται με έγγραφο της Ομοσπονδίας προς την Εταιρεία του κάθε εργαζόμενου.

4.2. Συνδικαλιστικές άδειες Πρωτοβάθμιων Σωματείων: Για τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και όσο διαρκεί η θητεία τους οι συνδικαλιστικές άδειες, που προβλέπονται από το Ν. 1264/1982, θα καταβάλλονται με τα πλήρη ημερομίσθια (εργατικά και ασφαλιστικά από τον εργοδότη), καθώς και στους αναπληρωτές αυτών όταν τους εκπροσωπούν.

4.3. Οι εταιρείες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε συμφωνούν στην συγκρότηση επιτροπής, η οποία, σε αποκλειστικό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της παρούσας θα συντάξει και θα καταθέσει για έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας ενιαίο Κανονισμό Εργασίας. Ο κανονισμός αυτός μετά την έγκρισή του, από το Υπουργείο Εργασίας, θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

4.4. Και τα δύο μέρη συμφωνούν και αποδέχονται την πλήρη συνεργασία τους στην οποιαδήποτε δημιουργία σχολής-εκπαίδευσης με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγέλματος σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία Απασχόλησης-Δημόσιας Τάξης.

4.5. Συμφωνείτε στην παρούσα ότι κάθε εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας έχει την δυνατότητα να συντάσσει εσωτερικό Κανονισμό Ασφαλείας για της Χρηματαποστολές χρησιμοποιώντας τη δική της τεχνογνωσία (Know How), οι δε εργαζόμενοι παραλαμβάνουν ενυπόγραφα τους κανονισμούς αυτούς και υποχρεούνται στην τήρησή τους.

4.6. Εισφορές υπέρ ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε Οι εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση θα παρακρατούν 3,30 κάθε μήνα, και από όλες τις μηνιαίες αποδοχές του χρόνου των εργαζομένων, ως συνδικαλιστική εισφορά υπέρ της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. Το ποσό που θα προκύπτει από την παραπάνω παρακράτηση κάθε μήνα και μέχρι την 15η μέρα του ερχόμενου μήνα, θα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. (αρχής γενομένης από 1.1.2007).

4.7 Οι δοσομετρητές για τα μηχανήματα X-RAΥ, είναι υποχρέωση να παρέχονται από τον εργοδότη και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν βεβαιώσεις από αρμόδιους φορείς για ασφαλή χρήση στην εργασία.

4.8 Από 1.1.2007 για τους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται με ειδικότητα που απαιτεί ειδική εκπαίδευση από την ΥΠΑ σε περίπτωση οικιοθελούς αποχωρήσεως του εργαζομένου εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την πρόσληψη του, ο εργοδότης δικαιούται να αναζητήσει το κόστος αυτής.
 

ΑΡΘΡΟ 5
Τελικές διατάξεις

 

5.1 Η ισχύς της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 1.1.2007 και λήγει την 31.12.2008.

5..2 Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. που καταβάλλονται με βάση υφιστάμενους νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

5.3 Συμφωνείτε από τους υπογράφοντες ώστε να συζητηθεί η παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. με σκοπό την σταθερότητα και σταδιοδρομία στον κλάδο για το άρθρο 1 παράγραφος Ι & V μέσω της προοδευτικής σύγκλισης των μισθών. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί η τροποποίηση μισθολογικών κλιμακίων με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και προηγούμενες Κ.Σ.Σ.Ε. και θα συζητηθούν τον Ιούλιο του 2007.

5.4 Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών, με τιμές προσφοράς χαμηλότερες του νόμιμου κόστους τα μέρη κοστολόγησαν και συμφωνούν στα παρακάτω δειγματοληπτικά ωράρια παροχής υπηρεσιών φύλαξης με το αντίστοιχο κατώτερο Νόμιμο Εργατικό Κόστος του 0-12 άγαμος.

ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ 1.1.2007 - 31.12.2007 (ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 0-12 ΜΗΝΕΣ)


24ωρη φύλαξη όλες τις ημέρες της εβδομάδος, συμπεριλαμβανομένου Αργιών. 5.776,14
16ωρη νυκτερινή φύλαξη από Δευτέρα έως Παρασκευή και 24ωρη φύλαξη Σάββατα, Κυριακές και Επίσημες Αργίες 4.657,54
8ωρη νυκτερινή φύλαξη (22:00-06:00) όλες τις ημέρες της εβδομάδος 2.192,24
8ωρη ημερήσια φύλαξη όλες τις ημέρες τις εβδομάδος 1.792,50
8ωρη ημερήσια φύλαξη από Δευτέρα έως Παρασκευή 1.118,60
Κόστος ώρας (για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή) 6,55

5.5 Οι διατάξεις των προηγούμενων Σ.Σ.Ε. του κλάδου και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με την νέα Σ.Σ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm