Open menu
21 | 06 | 2021

ΑΘΗΝΑ 19/4/2007
Δ.Α. 18  

 

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας
 

1. Με αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. (Αρ. Πρωτ. 580/010Δ της 22.03.2007), η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Τουριστικών Συνοδών» ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και της εργοδοτικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού» και αφορά στη σύναψη εθνικής ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

2. Την 29.03.2007, με Α΄ κλήρωση, αναδείχθηκα Διαιτητής.

3. Την 30.03.2007 ανέλαβα τα καθήκοντά μου.

4. Με δύο προσκλήσεις, την 30.03.2007 και 04.04.2007, κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ακρόαση, για συζήτηση της διαφοράς, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας 7).

Στις προσκλήσεις αυτές δεν προσήλθαν οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς και με τηλεφωνική επικοινωνία με την εργοδοτική πλευρά μου έγιναν γνωστοί οι λόγοι της μη προσέλευσης.

5. Αφού έλαβα υπόψη:

5.1 Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία νόμιμα έγινε, μονομερώς, από την ενδιαφερόμενη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του Μεσολαβητή, που απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.

5.2 Την από 15.12.2006 «καταγγελία» της προηγούμενης συλλογικής ρύθμισης (56/2005 Δ.Α.) με «πρόσκληση σε διαπραγματεύσεις» της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, προς την προαναφερθείσα εργοδοτική οργάνωση, με την οποία καλείται αυτή σε έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή Σ.Σ.Ε.

5.3 Ότι η «καταγγελία» κοινοποιήθηκε στην εργοδοτική οργάνωση και στο Υπουργείο Εργασίας.

5.4 Την με αριθμ. πρωτ. 82/11Μ/17.01.2007 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, προς τον ΟΜΕΔ, για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης για την επίλυση αυτής της συλλογικής διαφοράς εργασίας.

5.5 Το περιεχόμενο των Πρακτικών Μεσολάβησης των κοινών συναντήσεων στις 2.2.2007 και 7.2.2007, στα γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα και την εκφρασθείσα διαπίστωση του Μεσολαβητή κ. Χρ. Ιωάννου ότι απέτυχε η μεσολαβητική διαδικασία.

5.6 Όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο μεσολάβησης για τη συγκεκριμένη συλλογική διαφορά εργασίας.

5.7 Την με αριθμ. πρωτ. 485/09.03.2007 Πρόταση Μεσολάβησης σχετικά με τη συλλογική διαφορά που αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών, που εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

5.8 Την από 18.10.2006 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας.

5.9 Τις απόψεις που διατύπωσε η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, κατά την προσέλευσή της στα γραφεία του ΟΜΕΔ, στο πλαίσιο των προσκλήσεων κοινής συνάντησης (30.03.2007 και 04.04.2007) του Διαιτητή.

5.10 Τις αυξήσεις των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων, καθώς και τις θεσμικές ρυθμίσεις, που συνομολογήθηκαν με την από 12-4-20006 υπογραφή της ΕΓΣΣΕ 2006-2007.

5.11 Τη διαμόρφωση του πληθωρισμού κατά το έτος 2006 καθώς και την επίσημη εκτίμηση του πληθωρισμού για το έτος 2007.
 

6. Με βάση όσα εκτέθηκαν, η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Εφαρμογής
 

Στις διατάξεις της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης υπάγονται οι τουριστικοί συνοδοί, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
 

ΑΡΘΡΟ 2

 Αντικείμενο εργασίας - Ειδικότερα καθήκοντα
 

Αντικείμενο της εργασίας του τουριστικού συνοδού είναι η συνοδεία, φροντίδα, διεκπεραίωση και η σωστή πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος εκδρομής, όπως αυτό έχει δοθεί γραπτώς από τον εργοδότη - τουριστική επιχείρηση στον τουριστικό συνοδό και στους εκδρομείς τουρίστες.

Ειδικότερα ο τουριστικός συνοδός συνοδεύει ομάδες τουριστών, κατά τη διάρκεια των ταξιδίων τους, είτε αεροπορικώς, είτε οδικώς, είτε ακτοπλοϊκώς, εντός ή εκτός των ελληνικών συνόρων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια μεταφοράς των τουριστών (transfers), από και προς τα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς, από και προς τα ξενοδοχεία ή τα εστιατόρια. Δίνει τις γενικές απαραίτητες ενημερωτικές πληροφορίες, μεταφράζει τους τοπικούς ξεναγούς, όταν αυτό είναι αναγκαίο και βοηθά τους τουρίστες στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί, τυχόν, αντιμετωπίζουν.

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού προγράμματος της ομάδας των τουριστών, εκτός Ελλάδος. Ενεργεί σύμφωνα με το γραπτό κείμενο του προγράμματος, της συγκεκριμένης ομάδας τουριστών (group) και τις γραπτές ειδικές οδηγίες του εργοδότη και ρυθμίζει όλα τα σχετικά με το ταξίδι ζητήματα (ρυθμίσεις αεροπορικών πτήσεων, οδικών και ακτοπλοϊκών μετακινήσεων, διελεύσεων, διανυκτερεύσεων, γευμάτων, σταθμεύσεων, διαλειμμάτων κ.λ.π.).

Στα εντός της Ελλάδας ταξίδια διεκπεραιώνει όσα αφορούν τα ταξίδια, σύμφωνα με τις γραπτές εντολές του εργοδότη.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο, με εντολή του εργοδότη, ο τουριστικός συνοδός, μπορεί να μεταβάλλει το πρόγραμμα της ομάδας τουριστών (group), για την καλύτερη διεκπεραίωση του ταξιδιού. Η εντολή αυτή γνωστοποιείται εγκαίρως, με fax στον τουριστικό συνοδό, στο σημείο που αυτός βρίσκεται, κατά την

πραγματοποίηση της αλλαγής ή άλλως, εφόσον το group είναι καθ’ οδόν, άμεσα στον πρώτο προγραμματισμένο σταθμό του ταξιδίου, μετά την πραγματοποίηση της αλλαγής, ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα αυτός και οι τουρίστες, για τις αλλαγές.

Η εργασία του τουριστικού συνοδού αρχίζει με την προσέλευσή του στον προκαθορισμένο τόπο παραλαβής της ομάδας των τουριστών και την έναρξη της εκδρομής και λήγει με την επιστροφή αυτών στον καθορισμένο τόπο, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική συμφωνία με τον εργοδότη.

Ο εργοδότης ενημερώνει τον τουριστικό συνοδό, για την έναρξη της εκδρομής, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την αναχώρηση.

Σε περίπτωση που ο τουριστικός συνοδός υποχρεούται να μεταβεί σε άλλο, εκτός της έδρας του, τόπο, για παραλαβή και παράδοση της ομάδας των τουριστών, τότε στο χρόνο εργασίας του συνυπολογίζεται και ο χρόνος αυτός μετάβασης και επιστροφής.

Ο τουριστικός συνοδός διανυκτερεύει, κατά τη διάρκεια των εντός και εκτός Ελλάδας ταξιδίων, σε μονόκλινο δωμάτιο του ιδίου ξενοδοχείου, που διανυκτερεύει και η ομάδα των τουριστών.

Σε ταξίδι ή εκδρομή με πλοίο, στην οποία προβλέπεται διανυκτέρευση, ο τουριστικός συνοδός διανυκτερεύει σε δίκλινη καμπίνα μόνο με τον οδηγό, εφόσον είναι του ιδίου φύλου και όχι με άλλους τουρίστες της ομάδας ή τρίτους.
 

ΑΡΘΡΟ 3

Καθορισμός βασικών αμοιβών
 

α. Συνοδεία.

Για συνοδεία ομάδας τουριστών έως 50 άτομα καταβάλλεται στον τουριστικό συνοδό αμοιβή 72,60 ευρώ, για 8ωρη ημερήσια απασχόληση. Η εν λόγω αμοιβή αυξάνεται από 1.5.2007 σε 76,50 ευρώ. Για εργασία πλέον των οκτώ ωρών ημερησίως καθώς και για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση. Για κάθε άτομο πλέον των 50 που προστίθεται στην συνοδευμένη ομάδα τουριστών, η εν λόγω αμοιβή προσαυξάνεται σε ποσοστό 1% ανά προστιθέμενο άτομο στη συνοδευμένη ομάδα τουριστών.

β. Transfers.

Η εντός της Ελλάδας συνοδεία, μόνο με σκοπό τη μετακίνηση τουριστών (Transfer) από το χώρο της άφιξής τους (αεροδρόμιο, λιμάνι κλπ) μέχρι το χώρο κατάλυσης τους ή μετεπιβίβασης τους, αμείβεται ως ακολούθως:

1. Για transfers μέχρι 20 άτομα, ευρώ 23,30. Η εν λόγω αμοιβή αυξάνεται από 01.05.2007 σε 24,50 ευρώ.

2. Για transfers από 20 άτομα και άνω, ευρώ 35. Η εν λόγω αμοιβή αυξάνεται από 01.05.2007 σε 36,80 ευρώ.

3. Για transfers νυκτερινό (10 μ.μ. έως 6 π.μ.), ανεξαρτήτως ατόμων, ευρώ 51,00. Η εν λόγω αμοιβή αυξάνεται από 01.05.2007 σε 53,50 ευρώ.

Οι παραπάνω αμοιβές καταβάλλονται στον τουριστικό συνοδό εντός πενθημέρου από της επιστροφής ή της λήξεως του ταξιδίου.
 

γ. Πλέον της αμοιβής χορηγείται στους τουριστικούς συνοδούς η ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 539/45, όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 3 του Ν. 4504/66 αντίστοιχα, καθώς και επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα σύμφωνα με την ΚΥΑ 19040/81.
 

ΑΡΘΡΟ 4

 Λοιπές Διατάξεις
 

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τα παρακάτω ποσά για τη διατροφή του τουριστικού συνοδού, κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, εκτός αν αυτή περιλαμβάνεται στο voucher του συνοδού ή στο πρόγραμμα του group.
 

Τα καταβλητέα για διατροφή ποσά έχουν ως εξής:

Για κάθε πρόγευμα, για τα εντός και εκτός Ελλάδας ταξίδια, 10,60 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό αυξάνεται από 1.5.2007 σε 11,50 ευρώ.

Για κάθε γεύμα ή δείπνο, για τα εντός Ελλάδας ταξίδια, 15,90 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό αυξάνεται από 1.5.2007 σε 18,00 ευρώ.

Για κάθε γεύμα ή δείπνο, για τα εκτός Ελλάδας ταξίδια, 23,30 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό αυξάνεται από 1.5.2007 σε 25,00 ευρώ.
 

2. Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, από και προς τα αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, με αστικές ή υπεραστικές συγκοινωνίες, ατμοπλοϊκώς, αεροπορικώς ή με ταξί, βαρύνουν τον εργοδότη.

3. Τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής και διατροφής του τουριστικού συνοδού καταβάλλονται σ’ αυτόν κατά την έναρξη του ταξιδιού.

4. Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας του τουριστικού συνοδού, κατά τη διάρκεια του ταξιδίου εκτός Ελλάδος, ο εργοδότης υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του και στην κάλυψη του συνόλου των εξόδων νοσηλείας και των εξόδων άμεσης επιστροφής στην κατοικία του στην Ελλάδα.
 

ΑΡΘΡΟ 5

Αναβολή - Ακύρωση Συνοδείας
 

Εάν η συνοδεία αναβληθεί ή ακυρωθεί με πρωτοβουλία του τουριστικού γραφείου χωρίς αυτή να έχει ανακοινωθεί εγγράφως στο συνοδό, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξή της, και εφόσον ο συνοδός δεν χρησιμοποιηθεί κατά την ίδια ημέρα σε άλλη συνοδεία ανάλογων ημερών, αυτός δικαιούται το σύνολο της αμοιβής, που αντιστοιχεί στην προγραμματισμένη συνοδεία. Η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω αμοιβής δεν υφίσταται, όταν η αναβολή ή η ακύρωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, που μπορεί να προέρχονται και από ενέργεια τρίτων (π.χ. απεργία, τρομοκρατική ενέργεια, κλπ). Ο συνοδός υποχρεούται να βρίσκει και να προτείνει αντικαταστάτη τουριστικό συνοδό εφόσον από δική του ευθύνη ακυρώνει τη συνοδεία.
 

ΑΡΘΡΟ 6

 Απαγόρευση οδικής διαδρομής άνω των 600 χλμ. ημερησίως
 

Δεν επιτρέπεται σε ολοήμερη συνοδεία οδική διαδρομή μεγαλύτερη από 600 χιλιόμετρα.
 

ΑΡΘΡΟ 7

 Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
 

Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ατομικές ή Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
 

ΑΡΘΡΟ 8

Έναρξη ισχύος
 

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από 18.1.2007.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm