Open menu
11 | 08 | 2022

ΑΘΗΝΑ 1/3/2007

Δ.Α.13

 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Περιφέρειας Αττικής
 

Στις 23 Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. στα επί της Πλ. Βικτωρίας αριθ. 7 - Αθήνα, γραφεία του ΟΜΕΔ, ο επιλεγείς με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, Διαιτητής Ιωάννης Θ. Mαντούβαλος, μετά από πρόσκληση σύμφωνα με τον νόμο, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω αναφερομένων διαδίκων μερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός του Πανελλαδικού Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και αφετέρου του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρας Τάξης, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών & ΕΠΕ, της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών _και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών.

Η διαφορά αφορά τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 23.2.2007 στα γραφεία του ΟΜΕΔ, παρέστησαν, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, οι κ.κ. Αθανάσιος Σίψας, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρας Τάξεως (ΣΤΕΑΤ), Κωνσταντίνος Ευθυμίου, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Ιωάννης Πυλαρινός, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Γεώργιος Καραβοκύρης, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών & ΕΠΕ και η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, δεν παρέστησαν, αν και κλητεύθηκαν νομίμως, όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 04/20.2.2007 εκθέσεις επιδόσεως.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παρισταμένων μερών ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί:

Ο Διαιτητής σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.

β) Την με αριθμ. πρωτ. 244/04Δ/6.2.2007 αίτηση - προσφυγή σε διαιτησία, που υπεβλήθη στον ΟΜΕΔ από το Πανελλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, μετά το πέρας της διαδικασίας μεσολάβησης και μετά την εμπρόθεσμη αποδοχή (με αριθμ. πρωτ. 183/30.1.2007) από την ως άνω συνδικαλιστική οργάνωση της (με αριθμ. πρωτ. 165/26.1.2007) πρότασης του Μεσολαβητή κ. Γεωργίου Κατρούγκαλου για επίλυση της συλλογικής διαφοράς και την μη αποδοχή της εν λόγω πρότασης εκ μέρους των εργοδοτικών οργανώσεων.

γ) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 326/16.2.2007 πρόσκληση κοινής συνάντησης και ακρόασης των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό την έκδοση Διαιτητικής Αποφάσεως, που εστάλη στα ενδιαφερόμενα μέρη. Και
 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ

α) Τα στοιχεία του φακέλου, τις θέσεις, τα επιχειρήματα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των μερών και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, όπως αναπτύχθηκαν προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας, καθώς και το από 27.2.2007 συμπληρωματικά υποβληθέν υπόμνημα του Πανελλαδικού Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.

β) Την συναφή με την παρούσα από 3.7.2006 ΣΣΕ των εργαζομένων στις μελετητικές - εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης: 75/11.7.2006), που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που αποτελούν το τεχνικό, οικονομικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των Μελετητικών - Εργοληπτικών και Κατασκευαστικών Τεχνικών Επιχειρήσεων όλης της χώρας.

γ) Την αδυναμία πλήρους σύγκλισης απόψεων μεταξύ των μερών κατά την κοινή συνάντηση, που έλαβε χώρα στις 23.2.2007, λόγω των υφισταμένων διαφορών, που αφορούν κυρίως το πεδίο εφαρμογής της ΣΣΕ ή ΔΑ, όπου οι εργαζόμενοι, όπως κατέθεσαν επί λέξει «ζητούν να περιληφθεί η κατηγορία εργαζομένων που εργάζονται ουσιαστικά με σχέση εξαρτημένης εργασίας ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (π.χ. Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών)», γεγονός που αρνήθηκαν οι εργοδοτικές οργανώσεις.

δ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 165/26.1.2007 πρόταση του μεσολαβητή, καθώς και το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση εξομοιούμενη με τοπική κλαδική ΣΣΕ, ρυθμίζει για πρώτη φορά τους όρους αμοιβής και εργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

ε) Το ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1876/1990 η απόφαση του διαιτητή εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι ο διαιτητής, εκτός των άλλων, οφείλει να διερευνά τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να συμπέσει η βούληση των ενδιαφερομένων μερών.

στ) Την μη ύπαρξη επισήμων στοιχείων που να αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής και ως εκ τούτου την έλλειψη δυνατότητας διαφοροποίησης των όρων της παρούσας από τα οριζόμενα στην από 3.7.2006 ΣΣΕ των εργαζομένων στις μελετητικές - εργοληπτικές και κατασκευαστικές τεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης: 75/11.7.2006).

ζ) Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας, το ύψος του πληθωρισμού και τις διαγραφόμενες προοπτικές του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

ΑΡΘΡΟ 1 - Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας ΔΑ υπάγονται οι τεχνικοί των Μελετητικών Εργοληπτικών και Κατασκευαστικών Τεχνικών Επιχειρήσεων της περιοχής Αθηνών, Πειραιώς και υπολοίπου Περιφέρειας Αττικής, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με τις εξής ειδικότητες:

Α. Διπλωματούχοι Μηχανικοί Α.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένης Ανωτάτης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με αναγνωρισμένη ισοτιμία του διπλώματος σχολής εξωτερικού με επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.

Β. Γεωλόγοι - Γεωπόνοι - Δασολόγοι (Γεωτεχνικοί) Π.Ε. και Πληροφορικής Π.Ε.

Γ. Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου ανωτέρων σχολών τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή εξωτερικού με επίσημη αναγνωρισμένη ισοτιμία.

Δ. Εργοδηγοί - Σχεδιαστές και λοιποί Τεχνικοί: 1) Πτυχιούχοι Τεχνικών Σχολών Μ.Ε., απόφοιτοι ΙΕΚ και απόφοιτοι ΤΕΛ και 2) Εμπειροτέχνες όλων των πάρα πάνω ειδικοτήτων.
 

ΑΡΘΡΟ 2 - Μισθολογικά και Θεσμικά Θέματα
 

Για το προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ΔΑ, εφαρμογή έχουν όλοι οι όροι αμοιβής και εργασίας (οικονομικοί και θεσμικοί) της από 3.7.2006 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές - εργοληπτικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατ. Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 75/11.7.2006) κατά το μέρος που αφορούν τις πάρα πάνω ειδικότητες.

ΑΡΘΡΟ 3 - Διευκρίνηση

Θεωρείται ότι υπάρχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ως εκ τούτου υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας, ο εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και επιπλέον υποβάλλεται σε νομική εξάρτηση από τον εργοδότη που εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί έλεγχο και εποπτεία ως προς τον τόποι τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας και να παρέχει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο εντολές και οδηγίες για την ορθή εκπλήρωση της παροχής του, άσχετα αν ο εργοδότης ασκεί έμπρακτα το δικαίωμα αυτό ή αφήνει περιθώρια πρωτοβουλιών στον εργαζόμενοι εφόσον όμως η ευχέρεια αυτή δεν φθάνει μέχρι της κατάλυσης της υποχρέωσης υπακοής στον εργοδότη και δημιουργίας αντίστοιχα δικαιώματος ελεύθερης από τον έλεγχο του τελευταίου υπηρεσιακής δράσης.

ΑΡΘΡΟ 4 - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΔΑ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις ατομικές συμβάσεις εργασίας διμερείς συμφωνίες, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Πρακτικά συμφωνίας ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της από 3.7.2006 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις μελετητικές - εργοληπτικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (Πράξη Κατ. Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 75/11.7.2006).

ΑΡΘΡΟ 5 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης με εξαίρεση τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής όπου ορίζεται ρητώς διαφορετική έναρξη ισχύος αρχίζει από 14 Σεπτεμβρίου 2006, δηλ. από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1876/1990.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm