20 | 10 | 2018

Αθήνα 25/06/2015
Αρ. πρωτ.:
οικ. 29158/1202

ΘΕΜΑ:Διευκρινίσεις επί της προβλεπόμενης από την παρ.2β του άρθρου 38 του Ν.3986/2011 ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την εξαίρεση ή μη του προσωπικού που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας από την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 117/2015 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , το περιεχόμενο της οποίας αποδεχόμαστε, από την προβλεπόμενη στην παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ δεν εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 2961/1954 (Α΄197), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του Ν.2084/1992 (Α΄165) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του πρώτου ως άνω νόμου.
H εξαίρεση αυτή αναφέρεται στην παρ. 2α του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 και αφορά την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας που καθιερώνεται με την παράγραφο αυτή.
Παρακαλούμε για ενημέρωση όλων των εκκαθαριστών των υπηρεσιών σας καθώς και των εποπτευομένων φορέων σας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμούς και των τραπεζών για την άμεση και πιστή εφαρμογή της.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16