25 | 09 | 2018

Αθήνα 24/06/2015
Αρ. πρωτ.: Φ.80000/18604/422


ΘΕΜΑ:Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157, Α΄).

Σε απάντηση του Α.Π. Σ40/45/28.4.2015 εγγράφου σας, με το οποίο ζητούνται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν.4278/2014 , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4278/2014 θεσπίστηκε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» (ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.).
Στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι ως χρόνος προϋπηρεσίας ορίζονται τα έτη πραγματικής παροχής εργασίας στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.), έως τις 30.9.2014, όσα συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης εξαιτίας καταγγελίας σύμβασης, καθώς και ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των επαναπροσληφθέντων δυνάμει των άρθρων 25 και 26 του Ν. 2190/1994 (28, Α΄), ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη, για τους σκοπούς συμπλήρωσης της προϋπηρεσίας, συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών.
Επίσης, το άρθρο 61 του Ν. 4278/2014 προβλέπει ότι για τους εργαζόμενους στην ανώνυμη εταιρεία ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε., οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2190/1994 (28, Α΄) ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέων πλασματικών χρόνων, ως αυτοί ορίζονται με την παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 (170, Α΄).
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στην ανώνυμη εταιρεία ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε., που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του Ν.4278/2014, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν το κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέων πλασματικών χρόνων, όπως αυτοί ορίζονται με την παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 (170, Α΄), στο οποίο όμως δεν συνυπολογίζεται ο εκτός υπηρεσίας χρόνος που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διάταξη είναι περιοριστική και αφορά μόνο τους εργαζόμενους της ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του Ν.4278/2014.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε το Α.Π. Φ.80000/οικ.102/20.3.2015 (ΑΔΑ: 7ΚΧ1465ΦΘ5-ΒΕΝ) έγγραφό μας, με το οποίο σας ενημερώσαμε ότι το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν.3996/2011 , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4277/2014 και το άρθρο 92 παρ. 2 του Ν.4313/2014 και ισχύει, προβλέπει ότι o χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθρου 13 του Ν. 3460/2006 , ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3660/2008 , του Ν. 3526/2007, καθώς και των νόμων 3746/2009 άρθρο 75, 3762/2009 άρθρο 32, 2366/1995 άρθρο 3 και 3518/2006 άρθρο 69 είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης δίχως να συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 .

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16