26 | 05 | 2020

Αθήνα 21/01/2015
Αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.2757/67

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25Β/Α΄/8-12-2014 σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών επί των μισθών υπερημερίας και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Η κοινοποιούμενη διάταξη ορίζει ότι: «Οι κατά το άρθρο 656 Α.Κ. μισθοί υπερημερίας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ως μισθοί υπερημερίας λογίζονται είτε οι επιδικασθέντες με τελεσίδικη δικαστική απόφαση μετ αφαίρεση των κατά το άρθρο 656 εδάφιο δ΄ Α.Κ. ποσών εφόσον για τα ποσά αυτά κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές είτε οι προσδιορισθέντες από τους ενδιαφερόμενους με δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό. Αν ο συμβιβασμός καταρτισθεί μετά την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως λόγω επισφάλειας των επιδικασθέντων με αυτή μισθών, γίνεται νέα εκκαθάριση των οφειλομένων εισφορών ανακαλουμένων των τυχόν εκδοθεισών εν τω μεταξύ πράξεων επιβολής εισφορών».
Το άρθρο 656 Α.Κ. που αφορά την υπερημερία εργοδότη προβλέπει τα ακόλουθα: «Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που τον αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σ΄ άλλο χρόνο. Ο εργοδότης όμως έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού».
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις θεσμοθετείται η ρητή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών όταν υπάρχει υποχρέωση καταβολής μισθών υπερημερίας.
Κατά τη διάταξη «ως μισθοί υπηρημερίας λογίζονται είτε τα ποσά που επιδικάσθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από τα οποία ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού, είτε αυτά που προσδιορίσθηκαν από τους ενδιαφερόμενους με δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό». Κατ΄ επέκταση, στην ανωτέρω περίπτωση, εφόσον για τα ποσά μισθών που ωφελήθηκε ο εργαζόμενος από την παροχή εργασίας αλλού έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, για τα χρονικά διαστήματα που αφορά η γενόμενη καταβολή δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, τα δε αντίστοιχα ποσά αφαιρούνται. Στην περίπτωση που τα ποσά των οφειλόμενων μισθών προσδιορισθούν είτε με δικαστικό, είτε με εξώδικο συμβιβασμό από τους ενδιαφερόμενους, οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στα συμφωνούμενα ανά αντίστοιχη χρονική περίοδο ποσά, που όμως δεν μπορούν να υπολείπονται της οικείας κατά περίπτωση Συλλογικής ρύθμισης ή του κατώτατου νομοθετημένου μισθού, (εισηγητική έκθεση διάταξης) πάλι, δε, αφαιρούνται τυχόν καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για παρασχεθείσα εργασία σε άλλο εργοδότη.
Στην περίπτωση που ο συμβιβασμός καταρτισθεί μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης λόγω επισφάλειας των επιδικασθέντων με αυτήν μισθών γίνεται εκ νέου εκκαθάριση των οφειλόμενων εισφορών, αν δε, εν τω μεταξύ, είχαν εκδοθεί Πράξεις Καταλογισμού Εισφορών αυτές ανακαλούνται και επανασυντάσσονται με βάση τα νέα οφειλόμενα ποσά.
Συνοψίζοντας και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση σε περίπτωση επιτεύξεως συμβιβασμού (είτε δικαστικού είτε εξώδικου) μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων και προσκομίσεως αυτού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νόμιμος λόγος συντρέχει να ανακληθούν οι εκδοθείσες ήδη καταλογιστικές πράξεις και να υποβληθούν εντός 30 ημερολογιακών ημερών από της επιτεύξεως του συμβιβασμού εκ μέρους των εν λόγω εργοδοτών νέες Α.Π.Δ., οι οποίες θα υπολογίσουν τις ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα ποσά θα λάβουν οι εργαζόμενοι σε εκτέλεση του συμβιβασμού (σε καμία ,όμως, περίπτωση οι εισφορές αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν επί ποσών που υπολείπονται της οικείας κατά περίπτωση Συλλογικής ρύθμισης ή του κατώτατου νομοθετημένου μισθού που ίσχυαν κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο) . Οίκοθεν νοείται ότι, αν οι νέες Α.Π.Δ. υποβληθούν εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιτεύξεως του συμβιβασμού δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη. Ωσαύτως, σε περίπτωση που ο συμβιβασμός καταρτισθεί μετά την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως λόγω επισφάλειας των επιδικασθέντων με αυτή μισθών, γίνεται νέα εκκαθάριση των οφειλομένων εισφορών ανακαλουμένων των τυχών εκδοθεισών εν τω μεταξύ πράξεων επιβολής εισφορών.
Αν οι οφειλές αφορούν περίοδο πριν την 1-1-2002, που άρχισε να εφαρμόζεται ο θεσμός της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης , τότε ο εργοδότης οφείλει να υποβάλει τις μισθολογικές καταστάσεις, που προβλέπονται για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Η τιθέμενη προθεσμία των 30 ημερών, για περιπτώσεις που ήδη και προ της εκδόσεως της παρούσας εγκυκλίου είχε επιτευχθεί συμβιβασμός, άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της παρούσας εγκυκλίου. Μετά την υποβολή των νέων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ή μισθολογικών καταστάσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να ανακαλέσουν τυχόν προεκδοθείσες ΠΕΕ, ΠΕΠΕΕ κ.λ.π. και να συντάξουν νέες με βάση τις νέες υποβληθείσες Α.Π.Δ. ή Μισθολογικές Καταστάσεις, μετά από έλεγχο και αντιστοίχιση των κατά χρονική περίοδο καταβληθέντων ποσών μισθών με αυτά που δηλώνονται στις νέες Α.Π.Δ. ή Μισθολογικές Καταστάσεις. Οι νέες Π.Ε.Ε. πρέπει, άμεσα μετά τη σύνταξή τους, να κοινοποιηθούν στους οφειλέτες εργοδότες, σε περίπτωση δε που τα οφειλόμενα ποσά εξοφληθούν ή ρυθμιστούν σε δόσεις, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση οφειλομένων εισφορών, απαλλάσσονται από προηγούμενα πρόσθετα τέλη ή τόκους ( εισηγητική έκθεση της διάταξης).
Τέλος σε περίπτωση που έχει χωρήσει καταλογισμός εισφορών, πριν την ισχύ της νέας διάταξης (8-12-2014) με βάση εκδοθείσες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις χωρίς να αφαιρεθούν χρονικές περίοδοι για τις οποίες κατεβλήθησαν εισφορές από παροχή εργασίας σε άλλο εργοδότη, τότε μετά από αίτηση του εργοδότη, στο αρμόδιο Υποκατάστημα, γίνεται κατά το μέρος αυτό ανάκληση των Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λ.π. και επανασυντάσσονται νέες με βάση το περιεχόμενο της νέας ισχύουσας διάταξης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm