26 | 02 | 2020

Αθήνα 10/03/2014
ΥΠΕΡΓ.:7428/351


ΘΕΜΑ:
Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. 4690/12/13-2-2014 (396/B΄/20-2-2014) «Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης».

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 396/B΄/20-2-2014 η υ.α. 4690/12/13-2-2014 «Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης» (ΑΔΑ:ΒIΕΛΛ-ΓΥΛ).

1. Σκοπός της απόφασης

Όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός των εργασιών που λόγω της φύσης τους εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την έννοια του εδαφίου (δ), του άρθρου 116 του Ν. 4052/2012.

2. Σύντομο ιστορικό

2.1. Το άρθρο 3 του Ν. 3846/2010 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 24 του Ν. 2956/2001 προέβλεπε την έκδοση υπουργικής απόφαση για τον καθορισμό των εργασιών για τις οποίες δεν επιτρέπεται η απασχόληση μισθωτών μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ). Σύμφωνα με την εν λόγω εξουσιοδότηση εκδόθηκε η υ.α. 15526/94/2010 (1295 Β716-08-2010).
2.2. Στη συνέχεια με το άρθρο 116 περίπτωση (δ) του Ν. 4052/2012 (41 Α΄/01-03-2012) στο πλαίσιο προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης (L 327/5.12.2008) και ειδικότερα του άρθρου 4 της Οδηγίας «επαναπροσδιορίσθηκε» ότι οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) που ορίζεται στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 (Α΄ 84) και στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163) όπως ισχύει.
2.3. Παράλληλα με το άρθρο 125 του ιδίου νόμου καθορίσθηκαν νέες υποχρεώσεις για τις ΕΠΑ προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των απασχολούμενων. Για το άρθρο αυτό είχε εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος οικ. 9086/49/04-05-2012 της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας.

3. Έκδοση νέας απόφασης

3.1. Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου να γίνει ένας εξορθολογισμός των σχετικών απαιτήσεων εκδόθηκε η νέα υ.α. 4690/12/13-2-2014.
3.2. Με το άρθρο 2 της απόφασης «Απαγορεύσεις απασχόλησης» διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό στην παραγωγή στις εργασίες που εμφαίνονται στον πίνακα που συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο αυτό. Η απαγόρευση δεν αφορά τις περιπτώσεις εργασιών για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου, άδειας άσκησης επαγγέλματος ανάλογης ειδικότητας, διπλώματος ή ειδικής επιμόρφωσης καθώς και στους υπαλλήλους γραφείου, φύλακες, θυρωρούς και επιστάτες.
3.3. Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι η έναρξη ισχύος της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ότι καταργείται η προηγούμενη υ.α. 15526/94/2010 (1295 Β΄).

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm