28 | 02 | 2020

Αθήνα 13/02/2014
Αρ. πρωτ.:  4800/173

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


ΘΕΜΑ: Εφαρμογής της υπουργικής απόφασης 2928/130/2014 (Β΄266) "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2014".

Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση

Η εγκύκλιος αυτή αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2014 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπομένων στην παραπάνω αναφερόμενη απόφαση. Το περιεχόμενο της Απόφασης κατ΄ οικονομία δεν επαναλαμβάνεται στην παρούσα εγκύκλιο σε κάθε όμως περίπτωση απαιτείται η γνώση και η εφαρμογή του περιεχομένου της για την υλοποίηση των προγραμμάτων.

1. Γενικές επισημάνσεις

1.1. Ο αριθμός των υποβληθέντων προγραμμάτων κατά το έτος 2013 ήταν πολύ μεγάλος. Η υπηρεσία χάρις στην αυταπάρνηση των στελεχών της που απασχολούνταν με την εξέταση των σχετικών φακέλων ανταποκρίθηκε στο τεράστιο αυτό έργο και επιτεύχθηκε ο στόχος της υπηρεσίας που είναι μεταξύ άλλων η εξυπηρέτηση των πολιτών (εργαζομένων, επιχειρήσεων κλπ.) στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας. Κατά τη διαδικασία αυτή πέραν της εξέτασης και καταχώρισης των προγραμμάτων δίδονταν μέσω του τηλεφώνου αλλά και στους προσερχόμενους στην υπηρεσία επεξηγήσεις, διευκρινίσεις και πληροφορίες συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια πρακτικά προβλήματα στην όλη διαδικασία και στη λειτουργία της υπηρεσίας η οποία σημειωτέον διαθέτει ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων. Η επανειλημμένη δήλωση εκπροσώπων φορέων για την αποτελεσματικότητα, την προθυμία και την ευγένεια των στελεχών της υπηρεσίας ήταν οπωσδήποτε μια επιβράβευση και ηθική ικανοποίηση. Εν τούτοις η διαδικασία αυτή και ο τρόπος λειτουργίας, εν όψει μάλιστα της αναμενόμενης υποβολής πολύ μεγάλου αριθμού αιτήσεων για έγκριση και διεξαγωγή προγραμμάτων, αναπόφευκτα επιβάλλεται να διαφοροποιηθεί με την καθιέρωση μιας σύγχρονης διαδικασίας λαμβανομένης υπόψη και της καθιέρωσης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Πάντα σημείο εκκίνησης θα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι για τη δυνατότητα συνέχισης των προγραμμάτων πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση όλων προς τις σχετικές διατάξεις.
1.2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και προς αποφυγή καθυστερήσεων στην όλη ροή της διαδικασίας έγκρισης των προγραμμάτων συγκεκριμένοι υπάλληλοι (τηλέφωνα στις Πληροφορίες) θα δίνουν τηλεφωνικά διευκρινίσεις για τα προγράμματα. Παράλληλα με την συμπερίληψη στην εγκύκλιο του διευκρινιστικού παραρτήματος III για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορία Β΄ ή Γ΄ οι τηλεφωνικές κλήσεις επιβάλλεται να περιορισθούν μόνο για εξειδικευμένα ερωτήματα. Διευκρινίζεται ότι τα τηλεφωνικό δίκτυο του Υπουργείου υπάγεται στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ενώ οι τηλεφωνικές συσκευές είναι απασχολημένες στον καλούντα δεν γίνεται αυτό αντιληπτό π.χ. με χαρακτηριστικό ήχο οπότε ενδεχόμενα δημιουργείται η εντύπωση ότι ο αρμόδιος υπάλληλος απουσιάζει από την θέση του γεγονός που δεν ισχύει.
1.3. Εφόσον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν συμβάλλουν για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η υπηρεσία θα υποχρεωθεί να εισηγηθεί τον περιορισμό του αριθμού προγραμμάτων που μπορεί να διενεργεί κάθε φορέας ή και ενδεχόμενα με νέα νομοθετική ρύθμιση τα προγράμματα να διενεργούνται αποκλειστικά με ευθύνη των φορέων των εργοδοτών και εργαζομένων.
1.4. Υπενθυμίζεται ότι γίνονταν επανειλημμένα κυρίως τηλεφωνικές καταγγελίες για τον τρόπο που ορισμένοι φορείς επιμόρφωσης προσπαθούν να «προσελκύσουν» εκπαιδευόμενους εργοδότες, για την πιεστική συμπεριφορά τους, τις πληροφορίες που δίδουν και ισχυρισμούς ότι εκπροσωπούν το Υπουργείο Εργασίας κλπ., για τον τρόπο είσπραξης προκαταβολής, για μεσολάβησή τους για διενέργεια εκτίμησης κινδύνου, για παραπληροφόρηση των εργοδοτών για την υποχρέωση να θεωρούν βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας ενώ αυτό δεν απαιτείται, για γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη ο οποίος είναι καταχωρημένος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με φυσική παρουσία στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας ενώ η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μόνο με ηλεκτρονική υποβολή κλπ. Η υπηρεσία καλεί τους φορείς των εργοδοτών και εργαζομένων να λάβουν όλα τα μέτρα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση και προστασία των μελών τους. Σε κάθε περίπτωση που θα υπάρξουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία για παραβάσεις θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι φορείς οι οποίοι το προηγούμενο έτος ενήργησαν αντίθετα προς τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους καλούνται να επιστρέψουν τα τυχόν εισπραχθέντα ποσά μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων οι οποίοι κατέβαλαν τα σχετικά ποσά εξαιτίας της λανθασμένης πληροφόρησης για «δήθεν» υποχρεώσεις που είχαν.

2. Επιμόρφωση εργοδοτών

2.1. Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

αα) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β΄ σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
ββ) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
γγ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας - προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών

α) Μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα)

1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή
2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

β) Μέχρι και 6 άτομα (ένα από όλα) Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

2.2. Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Εφόσον αποφασίσουν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν εργαζόμενο της επιχείρησής τους, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιον φορέα επιμόρφωσης επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης.
2.3. Τα κριτήρια επιλογής του φορέα μπορεί να είναι οικονομικά, τόπου επιμόρφωσης, χρόνου, ποιότητας προγραμμάτων ή όποια κριτήρια οι ίδιοι θεωρούν ότι τους εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες για τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους εργοδότες, πριν δηλώσουν συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, να έρχονται σε σχετική επικοινωνία με τα συλλογικά τους όργανα (σύλλογοι, ομοσπονδίες, επιμελητήρια κλπ.) προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.
2.4. Οι εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφωθεί εργαζόμενος της επιχείρησής τους απευθύνονται στους φορείς που έχουν δικαίωμα να εκτελούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης και υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II. Η αίτηση συμπληρώνεται εις διπλούν και το ένα αντίγραφο δίδεται στον υποβάλλοντα την αίτηση για επιμόρφωση.
2.5. Φορείς που αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούν ως μέσο προσέλκυσης των εργοδοτών και των εργαζομένων για επιμόρφωση σε προγράμματά τους ισχυρισμούς, ότι εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να επιμορφωθούν ή ότι στην περίπτωση μη επιμόρφωσής τους το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόμοιους "παραπλανητικούς ή απειλητικούς" ισχυρισμούς θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα.
2.6. Εάν ο φορέας επιμόρφωσης από την εξέταση της αίτησης διαπιστώσει ότι στο πρόσωπο του εργοδότη ή του εργαζόμενου που προτείνεται δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ενημερώνει τον εργοδότη που υπέβαλε την αίτηση και του επιστρέφει οπωσδήποτε και την εισπραχθείσα τυχόν προκαταβολή για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα προγράμματα όσων δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Απαγορεύεται στον φορέα υλοποίησης να χορηγεί σε άτομα που δεν έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα πιστοποιητικό παρακολούθησης. Σύμφωνα με το άρθρο 6 §12 της υπουργικής απόφασης 2928/130/2014 είναι στην ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος να επιτρέψει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μόνο εργοδοτών που εμπίπτουν στις διατάξεις της σχετικής απόφασης.
2.7. Η υπαγωγή των εκπαιδευομένων στη σωστή ομάδα επιμόρφωσης γίνεται με ευθύνη του φορέα επιμόρφωσης και με βάση τα στοιχεία της αίτησης κάθε εργοδότη η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη.

3. Διαδικασία έγκρισης και εκτέλεσης προγραμμάτων

3.1. Πού υποβάλλεται η αίτηση

3.1.1. Οι αιτήσεις για την έγκριση εκτέλεσης των προγραμμάτων υποβάλλονται από τους φορείς που έχουν το δικαίωμα αυτό στη Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Δ24) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα.
3.1.2. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται μόνον από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Υπουργείου ακόμα και όταν αποστέλλονται με courier ή συστημένες. Προσοχή τα έντυπα που συμπληρώνονται είναι εκείνα του έτους 2014. Έντυπα παλαιοτέρων ετών δεν γίνονται δεκτά.

3.2. Υποβολή αίτησης για πρώτη φορά

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2β της υπουργικής απόφασης 2928/130/2014 οι φορείς που επιθυμούν να διενεργήσουν για πρώτη φορά πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών Γ΄ ή Β΄ κατηγορίας, πρέπει πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Δ24 αίτηση με την οποία να γνωρίζουν την πρόθεση τους να διενεργήσουν τέτοια προγράμματα επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά για τον φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων. Εκπαιδευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο υποβάλλουν οι ίδιοι σχετική αίτηση με τα απαραίτητα παραστατικά όπως ορίζονται κάθε φορά (πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας κλπ.). Τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα άλλως δεν θα εγκρίνεται το σχετικό αίτημα. Μετά το σχετικό έλεγχο και την ηλεκτρονική καταχώριση οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης.

3.3. Προθεσμία υποβολής

3.3.1. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται 25 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των προγραμμάτων και θα αφορούν προγράμματα που θα εκτελεστούν εντός διαστήματος 90 ημερολογιακών ημερών. Οι συγκεκριμένες προθεσμίες αναφέρονται στην ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Υπουργείου και δεν περιλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, Εάν π.χ. το πρόγραμμα υποβληθεί την 1 η του μηνός το πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει την 26η (25+1) του μηνός και μετέπειτα. Η κάθε αίτηση πρέπει να αφορά ένα μόνο συγκεκριμένο, πρόγραμμα. Συνοδεύεται από διαβιβαστικό του φορέα στο οποίο αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου του φορέα και σαν θέμα σημειώνεται "Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ΄ κατηγορίας" ή "Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ κατηγορίας". Επί του διαβιβαστικού αυτού τίθεται από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου του Υπουργείου και η ημερομηνία κατάθεσης. Για διευκόλυνση της όλης διαδικασίας ειδικότερα η προθεσμία υποβολής μπορεί να μειωθεί σε 15 ημέρες (14+1) για τρεις το πολύ αιτήσεις ανά φορέα επιμόρφωσης και για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και 25/02/2014.
3.3.2. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 20 της υ.α. 2928/130/2014 ειδικότερα για τα πρώτα προγράμματα του 2014 είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων που θα αφορούν προγράμματα που θα ολοκληρωθούν έως 30 Μαρτίου 2014 (τελευταία ημέρα διεξαγωγής του προγράμματος). Αυτό επιβάλλεται με δεδομένο τις αλλαγές στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων για το έτος 2014 και προκειμένου να διαπιστωθεί η ομαλότητα στη ροή της όλης διαδικασίας. Εφόσον η όλη διαδικασία δεν παρουσιάσει προβλήματα έγκαιρα θα ανακοινωθεί η συνέχιση της υποβολής αιτήσεων για διενέργεια προγραμμάτων επιμόρφωσης.

3.4. Υποβολή ταυτόχρονα περισσότερων αιτήσεων προγραμμάτων

Στην περίπτωση που υποβάλλονται μαζί περισσότερα του ενός προγράμματα, κάθε πρόγραμμα θα συνοδεύεται από ξεχωριστή αίτηση και διαβιβαστικό και θα τοποθετείται σε ιδιαίτερο φάκελο ώστε να παίρνει διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου. Κάθε φάκελος προγράμματος εξωτερικά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ΄ κατηγορίας» ή «Πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ κατηγορίας».

3.5. Δεν επιτρέπονται αλλαγές

Μετά την υποβολή των αιτήσεων καμία περαιτέρω αλλαγή ή προσθήκη δεν γίνεται δεκτή.

3.6. Περιεχόμενο φακέλου αίτησης

Ο φάκελος κάθε προγράμματος περιέχει:

Σε έντυπη μορφή με την ακόλουθη σειρά:

  • Το Διαβιβαστικό της αίτησης

  • το Έντυπο Α

  • το έντυπο Δ

  • παραχωρητήριο εφόσον απαιτείται και • τα έντυπα Π και Γ2.

  • cd με όλα τα σχετικά παραστατικά σε ηλεκτρονική μορφή ταξινομημένα όπως περιγράφεται με την παρούσα εγκύκλιο και συγκεκριμένα: Διαβιβαστικό, Έντυπο Α, Έντυπο Δ, Αρχείο δικαιολογητικών και βεβαίωση ΕΟΠΠΕΠ την πρώτη φορά.

3.7. Έγκριση προγραμμάτων

Η έγκριση του προγράμματος γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού μετά από γνωμοδότηση του ΣΥΑΕ. Αντίγραφο της απόφασης αυτής με το ΕΝΤΥΠΟ Α κατατίθενται από τους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος στην αρμόδια για τον έλεγχο εκτέλεσης του προγράμματος υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Σε περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της εγκριτικής απόφασης εκτέλεσης του προγράμματος, τα ανωτέρω παραστατικά είναι δυνατόν να υποβάλλονται και στη Δ24. Η εγκριτική απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω του οποίου θα ενημερώνονται οι φορείς με γνωστοποίηση μέσω e-mail ότι αναρτήθηκε. Η πρόσβαση στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" γίνεται μέσω της ιστοθέσης http://www.yeka.gr

3.8. Διενέργεια προγραμμάτων

Κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο που θα έχει τη μορφή του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε. Υπογράφεται αντίστοιχα κατά την προσέλευση του εκπαιδευόμενου και κατά την αποχώρησή του μετά το τέλος της εκπαιδευτικής ημέρας.

3.9. Χώροι διεξαγωγής προγραμμάτων

Πα τα προγράμματα που διενεργούνται με την μέριμνα Συλλογικών φορέων επιχειρήσεων μέσω των Κέντρων δια Βίου Μάθησης των φορέων τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της απόφασης 2928/130/2014 σε χώρους επιμόρφωσης όπως αίθουσα συγκέντρωσης ξενοδοχείου, επιμελητηρίου ή άλλου ΝΠΔΔ, συλλόγου εκπαιδευομένων, συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται:

α. υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της §3, δ του άρθρου 3 και θα αναφέρεται ο αριθμός εκπαιδευομένων καθώς και το εμβαδόν της αίθουσας.
β. το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας με αναγραφή του εμβαδού της από τον κάτοχο της αίθουσας.

3.10. Απολογισμός προγραμμάτων

Μετά την εκτέλεση του προγράμματος θα υποβάλλονται εντός 10 ημερών στη Διεύθυνση Δ24:

σε ηλεκτρονική μορφή: το ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ και το ΕΝΤΥΠΟ Ε όπου φαίνεται και το όνομα του εκπαιδευτή που τελικά συμμετείχε στο πρόγραμμα. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται με cd που αναγράφει με ανεξίτηλο μαρκαδόρο «απολογισμός προγράμματος» και τον αριθμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου της αρχικής αίτησης που αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

3.11. Χορήγηση βεβαιώσεων

Μετά την υποβολή του ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤ και των παρουσιολογίων στη Διεύθυνση Δ24 θα δίνονται σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα οι κατά περίπτωση σχετικές βεβαιώσεις επιμόρφωσης σύμφωνα με τα υποδείγματα των ΕΝΤΥΠΩΝ Ζ1, Ζ2 και Ζ3.

3.12. Έλεγχος προγραμμάτων

Οι αρμόδιες για τον έλεγχο της εκτέλεσης των προγραμμάτων υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας εγκυκλίου. Ο έλεγχος μεταξύ των άλλων θα αφορά την παρουσία και την "ταυτοπροσωπία" των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.

4. Τήρηση διαδικασιών

4.1. Αίτηση που δεν είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένη και δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταξινομημένα όπως καθορίζεται με την παρούσα εγκύκλιο δεν θα εγκρίνεται. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι απολύτως ακριβή. Στην περίπτωση που από τα δηλωθέντα στοιχεία αναζητηθεί ο φορέας επιμόρφωσης και δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Υπουργείου με τον φορέα, τα προγράμματα δεν θα εγκρίνονται.
4.2. Η συμπλήρωση των εντύπων πρέπει να γίνεται με προσοχή, άλλως η ανακρίβεια αποτελεί λόγο απόρριψης του προγράμματος. Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία αυτά γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου η σχετική ηλεκτρονική επεξεργασία και ως εκ τούτου καθίσταται ακόμη επιτακτικότερη η απόλυτη τήρηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων Όλα τα παραπάνω έντυπα έχουν προκαθορισμένη μορφή και βρίσκονται στη σελίδα του Υπουργείου στη διεύθυνση http://www.yeka.gr [στο πεδίο e-Βιβλιοθήκη ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ στην Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας]. Μόνο τα έντυπα αυτής της μορφής του έτους 2014 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, ώστε να μη δημιουργούνται ασάφειες και η διαδικασία ελέγχου να γίνεται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παρέμβαση και διαμόρφωση άλλων μορφών εντύπων έστω και σε επί μέρους ενότητες των εντύπων αυτών. Η οποιαδήποτε παρέμβαση αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης του προγράμματος.
4.3. Η υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή γίνεται με CD και όχι με δισκέτα ή e-mail. To CD υποβάλλεται για λόγους πρακτικούς εντός φακέλου ενσωματωμένου στο φάκελο της αίτησης. Στο CD θα αναγράφονται τα στοιχεία του προγράμματος (επωνυμία φορέα και αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης του φορέα), ώστε να είναι μονοσήμαντα αναγνωρίσιμο.
4.4. Όλα τα έγγραφα και τα παραστατικά που υποβάλλονται αποτελούν το φάκελο της αίτησης. Πρέπει να περιέχονται σε ντοσιέ Α4 πλαστικό με έλασμα με διαφανές εξώφυλλο ή εναλλακτικά σε ντοσιέ (με στενή ράχη) με 2 κρίκους με μαλακό εξώφυλλο διαφανούς χρώματος. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι σε συνδυασμό και με τον μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που υποβάλλονται για έγκριση δεν υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα η υπηρεσία να προβαίνει σε ταξινόμηση κλπ. υποβληθέντων στοιχείων και παραστατικών που δεν υποβάλλονται με σωστό και πλήρη τρόπο. Η υποβολή εντύπων και παραστατικών που δεν βρίσκονται ταξινομημένα μέσα στο συγκεκριμένο φάκελο, αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης του προγράμματος. Αντίστοιχες διαδικασίες πρέπει να τηρούνται και στην υποβολή των σχετικών στοιχείων απολογισμού μετά την εκτέλεση κάθε προγράμματος.
4.5. Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος τα σχετικά έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται επιμελώς και ανελλιπώς. Περιπτώσεις π.χ. υπογραφής εκ των προτέρων στο παρουσιολόγιο των ωρών άφιξης ή αναχώρησης αποτελούν λόγους να θεωρηθεί ότι καταστρατηγούνται οι όροι εκτέλεσης του προγράμματος με όλες τις σχετικές συνέπειες.
4.6. Σε περίπτωση ματαίωσης διεξαγωγής ενός προγράμματος πρέπει η ματαίωση αυτή να γνωστοποιείται έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και στη Διεύθυνση Δ24.
4.7. Η παρουσία των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη σε όλη την διάρκεια του προγράμματος. Ελλιπής παρακολούθηση συνεπάγεται την εκ νέου παρακολούθηση του ενδιαφερόμενου σε νέο πρόγραμμα.

5. Περιεχόμενο εγκυκλίου

Στο συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο Παράρτημα I αναγράφονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και στο Παράρτημα II περιέχονται συμπληρωματικές παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των εντύπων. Η συμπλήρωση των εντύπων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και να τηρούνται οι σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης. Στο Παράρτημα III αναφέρονται οι ΚΑΔ (ΣΤΑΚΟΔ 2008 και 1980).

Περιεχόμενο Αίτησης

 

Αρχική αίτηση

Απολογισμός

Έντυπα

·          Διαβιβαστικό αίτησης

·          Έντυπο Α

·          έντυπο Δ

·          δηλώσεις εκπαιδευτών

·          παραχωρητήριο (όταν απαιτείται)

Cd

·          Διαβιβαστικό αίτησης

·          Έντυπο Α

·          έντυπο Δ

·          βεβαίωση ΕΟΠΠΕΠ (πρώτη φορά)

·          ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Έντυπα: Διαβιβαστικό απολογισμού

 

Cd         

·          Έντυπο Α (τελικό)

·          Έντυπο ΣΤ

 

(2 αρχεία)

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ

(5)

ΦΑΚΕΛΟΙ

έως 35

ΦΑΚΕΛΟΙ

(2)

ΦΑΚΕΛΟΙ

(7)

Cd αρχικής αίτησης

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ Α

ΕΝΤΥΠΟ Δ

Βεβαίωση ΕΟΠΠΕΠ

(την πρώτη φορά)

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

γ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

δ. ΠΤΥΧΙΟ

ε. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΟΡΙΑΣ

η. ΑΛΛΟ

2.

 

 

3. κλπ.

 

 

 

Ολόκληρη η εγκύκλιος και τα έντυπα καθώς και το cd του προγράμματος εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ Α

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm