Εκτύπωση

Αθήνα 09/09/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1207

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας καταστροφής αποθεμάτων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν μέχρι 20.05.2019, συγκρότησης των επιτροπών καταστροφής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας καταστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 48 άρθρου του ν. 4818/2021, των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν μέχρι την 20.05.2019 καθόσον δεν φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του άρθρου 106Β του ν. 2960/2001 και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576, και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στις αποθήκες των τελωνειακών αρχών της χώρας καθώς και της συγκρότησης των επιτροπών καταστροφής των εν λόγω ενσήμων ταινιών.

 

 

 

Άρθρο 2
Καταμέτρηση και μεταφορά των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού των τελωνειακών αρχών


1. Τα αποθέματα ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019 και βρίσκονται στις αποθήκες των τελωνειακών αρχών, μεταφέρονται στην αποθήκη της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών προς καταστροφή, κατόπιν της καταμέτρησής τους.
2. Για τις τελωνειακές αρχές, στις οποίες έχει συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001, η εν λόγω επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019.
3. Για τις τελωνειακές αρχές, στις οποίες δεν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή της προηγούμενης παρ. συγκροτείται για τον σκοπό αυτό τριμελής Επιτροπή, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ή του νόμιμου αναπληρωτή του, αποτελούμενη από:

α) τον προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,

β) τον αρμόδιο διαχειριστή ενσήμων ταινιών της ίδιας τελωνειακής αρχής, ως μέλος, μετά του αναπληρωτή του, και
γ) έναν υπάλληλο της ίδιας τελωνειακής αρχής, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Προϊστάμενο αυτής.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ένας εκ των μελών της επιτροπής.

4. Οι επιτροπές των παρ. 2 και 3 προβαίνουν στην καταμέτρηση των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019 και συντάσσουν πρακτικό καταμέτρησης ενσήμων ταινιών σε δύο (2) αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων παραμένει στον αρμόδιο διαχειριστή ενσήμων ταινιών των τελωνειακών αρχών και το άλλο αποστέλλεται στην επιτροπή καταστροφής του άρθρου 3, συνοδεία των μεταφερόμενων αποθεμάτων ενσήμων ταινιών.
5. Κατόπιν της καταμέτρησης των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών από τις τελωνειακές αρχές, πραγματοποιείται η μεταφορά τους στην αποθήκη της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών προς καταστροφή.

Η μεταφορά των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που βρίσκονται στις τελωνειακές αρχές της Αττικής διενεργείται με τη χρήση μεταφορικού μέσου της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., ενώ η μεταφορά αυτών που βρίσκονται στις τελωνειακές αρχές εκτός Αττικής διενεργείται με ταχυδρομική αποστολή σύμφωνα με την υπό στοιχεία 74401ΕΞ2020/ΥΠΟΙΚ/14.07.2021 3η Εκτελεστική Σύμβαση για το έργο «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών».
6. Τα καταμετρημένα αποθέματα των ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019, μετά τη μεταφορά τους στην αποθήκη της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, παραδίδονται στον αρμόδιο διαχειριστή αποθήκης της εν λόγω Δ/νσης.

Για την παράδοση αυτή συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.

 

 

 

 

 

Άρθρο 3
Καταστροφή των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού που δεν διατέθηκαν μέχρι 20.05.2019

 

1. Για την καταστροφή των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019 και βρίσκονται συγκεντρωμένα στην αποθήκη της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζοντίων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών καθώς και των ενσήμων ταινιών που αποστέλλονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας, συγκροτείται, με απόφαση της εν λόγω υπηρεσίας, τριμελής επιτροπή που αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της εν λόγω Δ/νσης, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,
β) τον αρμόδιο διαχειριστή αποθήκης της Δ/νσης αυτής, ως μέλος, μετά του αναπληρωτή του, και
γ) έναν υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ένας εκ των μελών της επιτροπής.

2. Η επιτροπή της παρ. 1 προβαίνει στην καταμέτρηση των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που βρίσκονται στην αποθήκη της και συντάσσει πρακτικό καταμέτρησης αυτών.

Για τα αποθέματα ενσήμων ταινιών των τελωνειακών αρχών λαμβάνονται υπόψη τα πρακτικά καταμέτρησης αυτών της παρ. 4 του άρθρου 2.
3. Τα αποθέματα ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019, καταστρέφονται με τεμαχισμό στις κοπτικές μηχανές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. υπό την εποπτεία της εν λόγω επιτροπής.
4. Για τη διενέργεια της καταστροφής των εν λόγω ενσήμων ταινιών συντάσσεται πρακτικό καταστροφής, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής της παρ. 1,

α) ως προς τις ένσημες ταινίες των τελωνειακών αρχών, σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στον αρμόδιο διαχειριστή αποθήκης της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζοντίων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών και το άλλο αποστέλλεται στην αντίστοιχη τελωνειακή αρχή για την πίστωση της αποθήκης ενσήμων ταινιών αυτής και
β) ως προς τις ένσημες ταινίες της Δ/νσης Λειτουργίας Οριζοντίων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, σε ένα (1) αντίτυπο, το οποίο παραμένει στον αρμόδιο διαχειριστή της αποθήκης αυτής.

5. Η θητεία της Επιτροπής διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της καταστροφής όλων των αποθεμάτων ενσήμων ταινιών που δεν διατέθηκαν έως 20.05.2019 και δύναται να συνεδριάσει όσες φορές απαιτείται, σύμφωνα με την εκτίμησή της, για την ολοκλήρωση του έργου της.

6. Τα υπολείμματα της εν λόγω καταστροφής διατίθενται για εκποίηση προς όφελος του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη διαχείριση δημόσιου υλικού.

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: Εγκύκλιοι - ΠΟΛ
Εμφανίσεις: 436