Open menu
06 | 06 | 2023

Αθήνα 22/10/2014
Αρ. πρωτ.: 53969

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του N . 4251/2014, καθώς και του αριθμού των αδειών διαμονής φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της επένδυσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:....κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα επενδυτή/ων για την πραγματοποίηση επένδυσης ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ για έκαστον εξ΄αυτών που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία.
2. Στο πλαίσιο της ίδιας επένδυσης επιτρέπεται επίσης να εισέλθουν και διαμείνουν στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτης χώρας (στελέχη), ο αριθμός των οποίων καθορίζεται αναλόγως του ύψους της επένδυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.
3. Αρμόδια υπηρεσία για την εισήγηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα εισόδου και διαμονής των αναφερομένων στην παράγραφο 2 στελεχών, ορίζεται η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 2

1. Για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης υποβάλλεται, δια μέσου της αρμόδιας προξενικής αρχής, αναλόγως του τόπου διαμονής του/των επενδυτών, σχετική αίτηση στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Α. Συνοπτική μελέτη παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το Υπόδειγμα της αρμόδιας υπηρεσίας στην οποία θα αναφέρονται:

- Τα στοιχεία του υφιστάμενου ή υπό σύσταση του φορέα της επένδυσης (Επωνυμία, Νομική Μορφή, Μετοχική/ Εταιρική Σύνθεση)
- Το αντικείμενο της επένδυσης και σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικείμενου
- Ο τόπος εγκατάστασης
- Το ύψος επένδυσης και το χρηματοδοτικό σχήμα
- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης
- Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας της επένδυσης (προβλέψεις βιωσιμότητας και ταμειακές ροές)
- Ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία της επένδυσης

Β. Στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών (επενδυτές και στελέχη), για τους οποίους ζητείται άδεια εισόδου ή διαμονής και ειδικότερα για κάθε άτομο:

- Στοιχεία ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, Υπηκοότητα και Στοιχεία Διαβατηρίου) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα
- Ιδιότητα του ατόμου και αντικείμενο που θα αναλάβει σε σχέση με την επένδυση.
- Προβλεπόμενος χρόνος εισόδου και παραμονής, ο οποίος συναρτάται με τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης.

Γ. Τεκμηρίωση της δυνατότητας του επενδυτικού φορέα για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή και κινητών αξιών για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.

2. Η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εξετάζει το φάκελο της αίτησης και διαβιβάζει την εισήγησή της στην αρμόδια Προξενική Αρχή.
3. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις από ήδη λειτουργούσες ημεδαπές επιχειρήσεις ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που ήδη διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα, και επιθυμούν την είσοδο στελεχών, η αίτηση με τα υπό στοιχείο Α, Β και Γ έγγραφα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η εισήγηση της εν λόγω υπηρεσίας αποστέλλεται στην Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ή στις ελληνικές προξενικές αρχές των χωρών που διαμένουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τους χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.

Άρθρο 3

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην κοινή απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 136 του Ν. 4251/2014 .
2. Η άδεια διαμονής εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, και η οικεία απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σε όσες περιπτώσεις στις αιτούμενες ειδικότητες περιλαμβάνεται υπαλληλικό και τεχνικό προσωπικό, η άδεια διαμονής κοινοποιείται και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 4

Ο αριθμός των στελεχών της παρ 2 του άρθρου 1 της παρούσας, στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής στο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της επένδυσης, συναρτάται με το ύψος της επένδυσης ως εξής:

Ύψος επένδυσης για το σύνολο των επενδυτών Ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών της παρ 2 του άρθρου 1 της παρούσας (στελέχη)
έως 300.000 0
300.001 - 1.000.000 1
1.000.001 - 3.000.000 2
3.000.001 - 5.000.000 3
5.000.001 - 10.000.000 4
10.000.001- 15.000.000 5
15.000.001 - 20.000.000 6
20.000.001 - 25.000.000 7
25.000.001 - 30.000.000 8
30.000.001 - 40.000.000 9
Ανω των 40.000.000 10

Άρθρο 5

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για κάθε μεταβολή στην υλοποίηση ή λειτουργία της επένδυσης έναντι της αρχικής εισήγησής της.
2. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι (επενδυτές) οφείλουν:

α) να γνωστοποιούν άμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και `Αμεσων Επενδύσεων) τυχόν μεταβολές στην εξέλιξη της επένδυσης σε σχέση με την αρχικά υποβληθείσα μελέτη,
β) να υποβάλλουν κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Εταιρειών Εν-δοομιλικών Υπηρεσιών και `Αμεσων Επενδύσεων) Δελτίο Υλοποίησης -Λειτουργίας της επένδυσης, σύμφωνα με υπόδειγμα της αρμόδιας υπηρεσίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους ενδιαφερόμενους (επενδυτές) μπορεί να επιβεβαιώνονται με διοικητικό ή και επιτόπιο έλεγχο.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομη­νία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm