Κεντρικό Μενού

Πάγια

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ε. 2021/2023. Συμπληρωματικές οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 Κώδικα ΦΠΑ, N .2859/2000- Α 248). 10 Απριλίου 2023
ΚΥΑ. 31/2022. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου 29 Ιουνίου 2022
Α. 1063/2022. Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). 03 Ιουνίου 2022
ΣΛΟΤ. 1556/2021. Λογιστική αντιμετώπιση μελετών κτηρίων και ελέγχου αυθαιρεσιών. 09 Δεκεμβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1201/2021. Αποτίμηση Ακινήτου σε εύλογη αξία. 03 Δεκεμβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 2693/2021. Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων κοινωφελούς ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών). 05 Μαρτίου 2021
ΣΛΟΤ. 366/2020. Λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών που απορρέουν από τη συμμετοχή του XXXXX στη Συμφωνία Συνιδιοκτησίας PCR. 22 Ιουλίου 2020
ΣΛΟΤ. 2887/2020. Έξοδα αποθήκευσης παγίου εξοπλισμού 04 Μαρτίου 2020
Ε. 2200/2019. Οδηγίες ως προς την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του (άρθρο 33 ΚΦΠΑ). 22 Δεκεμβρίου 2019
ΣΛΟΤ. 2327/2019. Καταχώριση παγίων και λογιστικός χειρισμός αυτών για συμβάσεις χρηματοδοτικής ή λειτουργικής μίσθωσης. 19 Νοεμβρίου 2019
ΣΛΟΤ. 563/2019. Λογιστικός χειρισμός δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του μισθωτή, διαρκούσης της μισθωτικής σχέσης. 09 Απριλίου 2019
ΣΛΟΤ. 352/2019. Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων. 21 Μαρτίου 2019
ΣΛΟΤ. 1622/2018. Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο. 13 Αυγούστου 2018
ΣΛΟΤ. 1263/2018. Εγγραφές Ανακαίνισης. 13 Αυγούστου 2018
ΣΛΟΤ. 223/2018. Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων. 23 Απριλίου 2018
ΣΛΟΤ. 1125/2017. Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 22 Οκτωβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 517/2017. Αποσβέσεις παγίων. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΟΛ. 1013/2016. Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.. 01 Φεβρουαρίου 2016