feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
27 | 11 | 2022

Μεταβίβαση τίτλων - επιχείρησης

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ε. 2171/2021. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος που αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα/οντότητες από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων, έναντι τιμήματος το τελικό ύψος του οποίου εξαρτάται από αναβλητική αίρεση και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της υπεραξίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167). 02 Σεπτεμβρίου 2021
Ε. 2125/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 110, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121 και 122 του ν. 4799/2021 (ΦΕΚ Α’ 78/18.05.2021). 16 Ιουνίου 2021
ΣΛΟΤ. 827/2021. Αποχώρηση εταίρου από ΟΕ και λογιστική αντιμετώπιση της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου 30 Ιουνίου 2021
Ε. 2057/2021. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 20 του Ν. 4646/2019, αναφορικά με την απαλλαγή των νομικών προσώπων από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής. 17 Μαρτίου 2021
Ε. 2208/2020. Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καθώς και με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται στο πλαίσιο πρ 29 Δεκεμβρίου 2020
Ε. 2182/2019. Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία. 11 Οκτωβρίου 2019
Ε. 2144/2019. Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου. 08 Αυγούστου 2019
Ε. 2028/2019. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος. 13 Φεβρουαρίου 2019
ΠΟΛ. 1119/2018. Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 τουΝ.4509/2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδι 15 Ιουλίου 2018
ΠΟΛ. 1082/2018. Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατ 11 Μαϊος 2018
ΥΠΟΙΚ. 1125763/2017. Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου. 29 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1117344/2017. Τρόπος προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία. 03 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ. 1121/2017. Μεταβίβαση Φορτηγών IX οχημάτων που είναι σε ακινησία 31 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1057/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του Ν. 4172/2013. 08 Απριλίου 2017
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΙΤΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΩΡΕΑΣ, ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΟΛ.1055/2003) 12 Ιανουαρίου 2017
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. (ΠΟΛ.1055/2003) 12 Ιανουαρίου 2017
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΩΡΕΑΣ ή ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΛ.1055/2003) 12 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1185/2016. Έλεγχος παραγραφόμενων υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου. 13 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1032/2015. Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013). 26 Ιανουαρίου 2015
ΠΟΛ. 1042/15. Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). 26 Ιανουαρίου 2015
ΠΟΛ. 1004/2014. Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτε 08 Ιανουαρίου 2014
ΠΟΛ. 1056/11. Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά. 28 Μαρτίου 2011
ΠΟΛ 1069/2010 Προσδιορισμός αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ. με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1055/2003. 25 Μαϊος 2010
ΠΟΛ. 1003/2007. Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται στο έτος 2007. 10 Ιανουαρίου 2007
ΠΟΛ. 1019/05. Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από.... 07 Φεβρουαρίου 2005
Νόμος 1587/1950. Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 1521/1950 Αναγκ. Νόμο... 22 Δεκεμβρίου 1950
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm